Akvakulturanlæg. Foto: Peter V. Skov

Akvakultur

DTU Aquas forskning i akvakultur beskæftiger sig bredt med biologiske og teknologiske aspekter af fiskeopdræt.

Hovedtemaer i forskningen i akvakultur

Forskningsområderne indenfor akvakultur dækker recirkulationsteknologi og vandbehandling, ernæringsfysiologi, energetik og adfærd. Endvidere forsker vi i forbedring og nyudvikling af opdrætsmetoder og -systemer med henblik på at reducere miljøpåvirkningen og optimere driften.

Forskningen i akvakultur har to hovedtemaer:

  • Ernæring, vækst og velfærd
    Vi forsker i opdrætsfisks ernæring, fysiologi, vækst og foderudnyttelse samt i udvikling af fiskefoder. I forskningen indgår også elementer som fiskevelfærd, økologisk opdræt og kvalitetsaspekter. Vi arbejder blandt andet med proteinudnyttelse, enzymer i fiskefoder, fedtsyrer, anvendelse af planteråvarer, respirationsfysiologi, larveopdræt, stress-fysiologi og opdræt af nye arter.

  • Opdrætssystemer og miljøeffekter
    Vi forsker i opdrætssystemer og -metoder, som sikrer en effektiv produktion med minimal påvirkning af miljøet. Forskningen har særligt fokus på recirkuleringsanlæg, biofilterteknologi, rensekomponenter og miljøeffektivisering i landbaserede anlæg, men omfatter også havbaserede opdrætsanlæg.

DTU Aquas forskning i akvakultur udføres dels i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals, hvor vi selv har forsøgsfaciliteter af høj international standard, dels i samarbejde med akvakulturerhvervets aktører på deres opdrætsanlæg. 

Hvorfor forsker vi i akvakultur?

Akvakultur er på hastig fremmarch overalt i verden, og cirka halvdelen af verdens forbrug af spisefisk kommer allerede fra akvakultur.
 
Denne udvikling forventes at fortsætte, fordi de fleste vilde fiskebestande ikke kan udnyttes yderligere. Akvakultur er dermed den eneste måde at dække et stigende behov for fisk fra en voksende befolkning.
 
Danmark og resten af Europa har en betydelig akvakulturproduktion, men også et meget stort uudnyttet potentiale. For at få del i denne udvikling har den danske regering sat ambitiøse mål for det danske akvakulturerhverv.
 
Med gode naturgivne betingelser for opdræt, og med målrettet forskning i akvakultur kan produktionen i Danmark og det øvrige Europa effektiviseres og udvides. Derfor forsker DTU Aqua blandt andet i, hvordan de miljømæssige påvirkninger kan reduceres, og hvordan forbruget af ressourcer kan optimeres, samtidig med at akvakulturproduktionen øges.  

Forskningen beskæftiger sig blandt andet med, hvordan udledningen af kvælstof, fosfor, organiske stoffer og hjælpestoffer fra opdrætsanlæg kan begrænses.
 
En særlig udfordring består i at finde alternativer til fiskeprotein og -olie. Disse ingredienser udgør traditionelt en stor andel i foderet til opdrætsfisk, men er en begrænset ressource. Forskningen er derfor nødt til at finde andre egnede protein- og oliekilder, eksempelvis fra planter.  

Hvad bliver forskningen brugt til?

Resultaterne af DTU Aquas forskning anvendes både i myndigheds- og forvaltningsmæssigt øjemed og direkte i akvakulturerhvervet og i de mangeartede følgeindustrier, fx råvareleverandører, foderproducenter og leverandører af udstyr, komponenter og anlæg.

Både akvakulturerhvervet og følgeindustrierne er leverandører til det globale marked, og forskningen i akvakultur understøtter dermed også dansk eksport. 
 
Forskningen indgår centralt i DTU Aquas rådgivning af myndigheder, primært Miljø- og Fødevareministeriet, men også kommuner m.v. 

Forskning i opdræt af skaldyr og tang

Leder du efter information om DTU Aquas forskning i opdræt af skaldyr og tang?
Gå til siden "Skaldyr og tang"

 

Forskningsprojekter

Nordisk netværk (NordicRAS)

DTU Aqua koordinerer et nordisk netværk om akvakultur baseret på recirkuleringsteknologi.
Gå til netværkets hjemmeside

Projekthjemmesider

OrAqua
OrAqua skal udarbejde forslag til forbedringer af EU-lovgivningen for økologisk fiskeopdræt.
Gå til projekthjemmesiden

RobustFish 
RobustFish vil styrke udviklingen af økologisk ørredproduktion i Danmark, men viden fra projektet kan også bruges i konventionel produktion. Desuden bidrager projektet med viden om markedsforhold.
Gå til projekthjemmesiden 

Dambrugsberegninger

DTU Aqua har udviklet to produktionsbidragsmodeller og en dambrugsmodel, som blandt andet kan bruges til at beregne udledningen fra dambrug.
Læs om beregningsmodellerne

Faciliteter

DTU Aqua råder over avancerede faciliteter til forskning i akvakultur.
Læs om akvakulturfaciliteterne

Akvakultur på Facebook

På kandidatuddannelsen i akvatisk videnskab og teknologi kan man specialisere sig i akvakultur.
Følg akvakultur-studielinjen på Facebook

Kontakt

Sektionsleder
Per Bovbjerg Pedersen
Tlf. 35 88 32 56
pbp@aqua.dtu.dk

Forskningskoordinator, seniorrådgiver
Alfred Jokumsen
Tlf. 35 88 32 57
ajo@aqua.dtu.dk