Ålefostre før klækning. Foto: Sune Riis Sørensen

Individbiologi

DTU Aquas forskning i individbiologi beskæftiger sig med akvatiske organismers biologi og deres samspil med andre organismer og det omgivende miljø.  

Hovedtemaer i forskningen i individbiologi

DTU Aquas forskningen i individbiologi har fokus på fysiologi, ernæring, vækst, reproduktion, adfærd, livshistorie og genetik. Vi ser på individuelle træk, på variationen mellem individer og på årsager og konsekvenser af denne variation.

Individbiologi fokuserer på fisk, skaldyr og plankton og omfatter såvel vildtlevende individer som individer i akvakultur. For at styrke koordineringen og udviklingen af aktiviteterne på området har vi etableret et tværgående forskningsprogram 'Individbiologi'. 

Det tværgående program integrerer aktiviteter inden for: 

  • Vækst, ernæring og kvalitet
  • Metabolisme og bioenergetik
  • Reproduktion og livshistorie
  • Adfærd og velfærd 
  • Genetisk variation

Hvorfor forsker vi i individbiologi?

Målinger på individniveau bidrager til identifikation og kvantificering af biologiske parametre og processer og til analyse af årsager til variation mellem individer.  

Vi forsker i individbiologi for at øge forståelsen for sammenhængen mellem genetik, fysiologi, livshistorie og produktion i akvatiske miljøer og i akvakultur.  

vi har særligt fokus på laksefisk, torskefisk, sild, brisling, tobis, ål, sandart, tunge, jomfruhummer, hummer og muslinger. Vi arbejder med alle livsstadier hos fisk og skaldyr fra larver til voksne individer.  

Hvad bliver forskningen brugt til?

Målinger og analyser på individniveau indgår i mange faglige områder. Resultaterne kan bruges til at øge vores viden om og forståelse af individers udvikling og dynamikken i akvatiske fødenet og økosystemer. 

Forskningen bruges til at bygge individbaserede modeller og anvendes i vid udstrækning i modellering på populations- og økosystemniveau.

Forskningen bruges til at forbedre forvaltningen af fisk og skaldyr. I akvakultur bruges forskningen til at optimere opdræt og kvalitet af fisk og skaldyr. 

Individbiologi er tværgående program. Det bygger på et udstrakt samarbejde og vidensdeling både mellem de enkelte forskningsgrupper i DTU Aqua og mellem forskere og de øvrige DTU institutter. Dertil kommer samarbejde med andre universiteter og institutioner, nationalt såvel som internationalt.

 

Projekthjemmesider

Reproduktion af den europæiske ål (PRO-EEL)
Projektet har som mål at gøre det muligt at opdrætte den europæiske ål i fangenskab.
Gå til projektets hjemmeside

Samspillet mellem byttedyr (FACTS)
Projektet undersøger betydningen af fiskeri på byttefisk for fiskebestande og økosystemer.
Gå til projektets hjemmeside 

Genopretning af fiskebestande (UNCOVER)
Projektet forsøger at finde de rette strategier til at genoprette kommercielt vigtige fiskebestande.
Gå til projektets hjemmeside

Kontakt

Seniorforsker
Jonna Tomkiewicz
Tlf. 35 88 34 08
jt@aqua.dtu.dk