Nørrefjord. Foto: Line Reeh

Kystnære økosystemer

DTU Aquas forskning i kystnære økosystemer beskæftiger sig med systemernes struktur og funktion som levested for fisk og skaldyr samt med forvaltning af kystområderne.

Hovedtemaer i forskningen i kystnære økosystemer

Forskningen i kystnære økosystemer har tre hovedtemaer:

  • Habitaters bæreevne, stabilitet og modstandsdygtighed
    DTU Aqua forsker i de kystnære områders struktur og funktion som opvækst- og levested for fisk. Desuden forsker vi i områdernes stabilitet og modstandsdygtighed over for klimaforandringer og andre menneskelige påvirkninger, fx fiskeri, invasive arter og udledning af kvælstof. 

  • Restaurering af habitater og ophjælpning af fiskebestande
    Genopretning af habitater i marine områder er et nyt forskningsområde i den videnskabelige verden. DTU Aqua udvikler metoder til at genetablere huledannende rev på baggrund af vores viden om økosystemerne. Desuden udsætter vi fiskeyngel og undersøger effekten af udsætningerne. 

  • Integreret kystzoneforvaltning
    De kystnære områder anvendes til mange erhvervsmæssige og rekreative formål. DTU Aqua forsker i, hvordan avancerede forvaltningsmodeller og -redskaber kan understøtte en bæredygtig udnyttelse af områderne. Vi udvikler blandt andet modeller, der integrerer biologisk og socio-økonomisk viden i en helhedsorienteret forvaltning.

Hvorfor forsker vi i kystnære økosystemer?

Danmark har 7.300 km kystlinje, og de kystnære områder har stor betydning som naturområder, erhvervsmæssig og rekreativt. Derfor er det vigtigt, at der forskes i, hvad menneskelige påvirkninger og klimaændringer betyder for de kystnære økosystemer.

De lavvandede kystområder er spisekammer for mange fisk og et vigtigt opvækststed for fiskeyngel. Områderne understøtter således et værdifuldt kommercielt og rekreativt fiskeri. 

Mange års ødelæggelser af kystnære marine naturtyper gør det nødvendigt at genskabe marine områders funktion. Derfor arbejder DTU Aqua med at udvikle metoder til at genoprette fiskenes levesteder og med at udvikle forvaltningsredskaber, der integrerer naturbeskyttelse, erhvervsmuligheder og de mange rekreative tilbud, som kystområderne rummer.  

Kystområderne adskiller sig fra de egentlige havområder på flere måder og er derfor et selvstændigt forskningsområde i DTU Aqua.  

Kystområderne er lavvandede, og påvirkningerne fra menneskelig aktivitet er mere synlige i de kystnære områder end i det åbne hav. 

Desuden vil klimaændringerne blive særligt mærkbare i kystområder, hvor blandt andet en øget tilstrømning af ferskvand vil have lokal indflydelse på vandets saltholdighed og tilførslen af næringssalte. Det lave vand i kystområderne varmes også hurtigere af stigende lufttemperaturer. 

Derudover er kystområderne kendetegnet ved, at der er mange interesserer knyttet til dem – både erhvervsmæssige og rekreative og i forhold til naturbeskyttelse. Det betyder, at forvaltningen af kystnære områder ofte vil inddrage en bredere kreds af interessegrupper, end man gør i forvaltning af andre marine områder.  

Hvad bliver forskningen brugt til?

Resultaterne af DTU Aquas forskning i kystnære økosystemer anvendes især til rådgivning af myndigheder, som er involveret i forvaltning af kystområderne eller fiskeriet. Det drejer sig om EU, Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, kommuner m.v. 

Rådgivningen til myndighederne består blandt andet af udvikling af metoder til genopretning eller forvaltning af kystområderne. Desuden leverer vi viden om de kystnære områders betydning som levesteder for fisk og miljøpåvirkningernes betydning for disse levesteder.   

DTU Aquas forskere arbejder tæt sammen med fritidsfiskerorganisationer i flere projekter. Fx samarbejder vi om et projekt med lokale fiskere fra hele Danmark for at skaffe større viden om lokale fiskeforekomster i kystnære områder.  

Derudover indgår DTU Aquas forskere i konkrete projekter, hvor kystnære økosystemer restaureres. Fx har vi været involveret i et projekt, hvor en del af Nørrefjord i Helnæs-bugten på Fyn restaureres i samarbejde med lokale fiskere og myndigheder.

 

Medarbejdere

Medarbejdere indenfor kystnære økosystemer hører til i Sektion for Økosystembaseret Marin Forvaltning.
Find medarbejdere i Sektion for Økosystembaseret Marin Forvaltning

Fiskepleje.dk

Fiskepleje.dk er en omfattende hjemmeside med information om, hvordan man bevarer og genskaber naturlige fiskebestande i vandløb, søer og kystnære områder.
Gå til fiskepleje.dk

Kontakt

Seniorforsker
Josianne G. Støttrup
Tlf. 35 88 34 42
jgs@aqua.dtu.dk

Marin fiskeplejekonsulent
Mads Christoffersen
Tlf. 35 88 34 66
maoc@aqua.dtu.dk