Bongonet. Foto: Line Reeh

Marine økosystemer

DTU Aquas forskning i marine økosystemer har til mål at forstå de mekanismer, som styrer samspillet mellem individer, arter og populationer i økosystemet og derved gennemskue stabiliteten og fleksibiliteten i økosystemet.  

Hovedtemaer i forskningen i marine økosystemer

DTU Aquas forskning i marine økosystemer ser på de processer, som styrer forholdet mellem rov- og byttedyr, fx møde-rater mellem individerne og individernes næringskrav til vækst og reproduktion. Disse krav bestemmer ultimativt de basale energiflows i økosystemet. 

Vi undersøger, hvordan fiskelarver lykkes med at blive store nok til at indgå som del af en bestand, hvad små fisk i de åbne vandmasser betyder for økosystemet, og hvilken rolle plankton spiller i økosystemerne. Vi ser på størrelser af individer og populationer, på antallet af arter og populationer, og på hvordan arter og populationer er fordelt i havet.  

Med udgangspunkt i mekanismerne udvikler vi fysisk-biologiske modeller, der kan beskrive og forudsige processerne omkring individerne, og hvordan disse processer kan blive til forandringer i hele økosystemet. Modellerne skal fx se på individuelle fisks bevægelser og aktiviteter i forhold til føde og miljøforhold. Modellerne kan dermed danne grundlag for en beskrivelse af populationernes fordeling i økosystemet.  

Vores forskning ser også på modeller af hele økosystemer. Med disse modeller prøver vi at beskrive systemets tilstand og forandringer med enkle grundlæggende principper, som fx forholdet mellem individers størrelse og deres energiforbrug.  

De forskellige individ-, populations- og systembaserede synsvinkler har som fælles mål at muliggøre forståelsen af, hvordan menneskeskabte påvirkninger interagerer med miljøforhold og miljøforandringer, der skyldes klimaet. 

Forskningen i marine økosystemer har fire hovedtemaer:

  • Analyser af fiskeyngel og andre små havorganismer: hvordan de transporteres og spredes af havstrømme, og hvordan fiskeynglen vokser og overlever under variable miljøbetingelser, fødegrundlag, kemiske og fysiske faktorer.
  • Analyser af artsinteraktioner: individ-baserede modeller, flerartsanalyser og -modeller, samspillet mellem rov- og byttefisk og samspillet mellem arter.
  • Teoretiske analyser af samspillet mellem fiskeri, miljø og økosystemer i økologisk og evolutionær kontekst: fiskeriets betydning for hele økosystemer og indflydelsen af fiskeri på fiskenes evolution.
  • Analyser af sammenhængen mellem klima og økosystemer: modeller, der kan beskrive klimaets effekt på vigtige livshistorieprocesser som vækst, dødelighed og forplantning samt disse processers betydning for økosystemernes dynamik.

Desuden udvikler DTU Aqua metoder, der skal understøtte forskningen:

  • Økosystembaserede planer og metoder til indsamling af data og til monitering af populationer, økosystemer og oceanografiske parametre. De indsamlede data bruges til at teste, om modellerne holder.
  • Metoder til mærkning af fisk med det formål at undersøge vækst, overlevelse, adfærd og vandringer. Metoderne kan vise fordelingen af fiskebestande i tid og rum. Ved hjælp af modeller kan man dernæst forudsige ændringer i fiskenes adfærd og deres fordeling i havet.

Forskningen i marine økosystemer anvender i sine analyser og modeller desuden viden fra de to tværfaglige forskningsprogrammer: Individbiologi og Populationsgenetik.  

Hvorfor forsker vi i marine økosystemer?

DTU Aquas forsker i marine økosystemer for at forstå de generelle principper for økosystemers dynamik og for at blive i stand til at udvikle modeller af økosystemerne.  

Vi undersøger nøgleprocesser på individniveau og skalerer op til populations- og økosystemniveau. Fx bliver individernes vandringer til populationsfordelinger i økosystemet. På denne måde får vi en viden om vækst og reproduktion, samspillet arterne imellem, forholdet mellem rov- og byttefisk, aldersfordelingen inden for den enkelte art samt adfærd i forbindelse med fødesøgning og vandringer. Vi bliver derved i stand til at forstå økosystemets tilstand og forandringer. 

Ud over denne generelle forståelse af økologiske og evolutionære processer, bliver vi også bedre til at forudsige den effekt fiskeri og klimaændringer har på økosystemerne.  

Vi arbejder med to typer af modeller:

  • Statistiske modeller baseret på indsamling af videnskabelige data fra fiskeri, videnskabelige togter, målinger i havet og af klimaet og at integrere disse data i modeller af økosystemerne.
  • Simulationsmodeller baseret på mekanistiske årsagssammenhænge og understøttet af eksperimentelle studier i laboratoriet, fra akvakultur og i felten.

Tilsammen giver de to typer af modeller et billede af økosystemernes tilstand, og de kan derfor bruges til at analysere og beregne konsekvenserne af fremtidige miljø- og klimaforandringer og af den måde vi udnytter havets ressourcer på, herunder fiskeri.  

Hvad bliver forskningen brugt til?

Forskningen bliver brugt til at skabe den viden, der er grundlaget for løbende at forbedre modeller af økosystemer. Totalbilledet af økosystemerne i havet illustrerer deres reaktioner på menneskeskabte og naturlige påvirkninger.  

Vores forskning og modeller skaber scenarier og forudsigelser af de naturlige og menneskeskabte påvirkninger af økosystemerne og kan bruges til en forvaltning, som tager højde for interaktioner mellem arter og klimaforandringer.  

Vi arbejder desuden med lokale tilpasninger af større klimamodeller, og vi udvikler modeller, der kan forudsige klimaets effekt på artsdiversiteten i fiskesamfund og på vigtige livshistorieprocesser som vækst, dødelighed og forplantning, og dermed forventede ændringer i økosystemerne.  

DTU Aquas ekspertise med at beskrive og modellere de marine økosystemer anvendes til at rådgive nationale og internationale myndigheder. Vi rådgiver blandt andet EU og Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

Projekthjemmesider

Marine populationer historisk set (HMAP)
Et globalt initiativ, som undersøger diversitet og udbredelse af havenes dyreliv før og nu.
Gå til HMAP's hjemmeside

Makroøkologi, evolution og klima (CMEC)
Centret integrerer terrestrisk og marin forskning indenfor biologisk mangfoldighed.
Gå til centrets hjemmeside 

Samspillet mellem byttedyr (FACTS)
Projektet undersøger betydningen af fiskeri på byttefisk for fiskebestande og økosystemer.
Gå til projektets hjemmeside 

Modelværktøj til Østersøens økosystem (ECOSUPPORT)
Projektet udvikler et modelværktøj, der kan skabe scenarier for Østersøens økosystem. 
Gå til projektets hjemmeside 

Danish Marine Modelling Centre (DMC)
DMC skal styrke marin modellering og understøtte forskning og forvaltning.
Gå til centrets hjemmeside

Centre for Ocean Life

Centre for Ocean LifeCentre for Ocean Life ved DTU Aqua er et Villum Kann Rasmussen Centre of Excellence, som udforsker fundamentale biologiske-fysiske processer i havet og udvikler modeller til at forstå og forudsige ændringer i livet i havet.
Gå til centerets hjemmeside

Danskernes Akademi

Ubalancer i marine fødekæder
Forsker Stefan Neuenfeldt holder foredrag om årsager til ubalancer i marine fødekæder i Danskernes Akademi.
Se videoen

Kontakt

Forsker
Stefan Neuenfeldt
Tlf. 35 88 34 02
stn@aqua.dtu.dk