Blåmuslinger. Foto: Per Dolmer

Skaldyr og tang

DTU Aquas forskning i skaldyr og tang fokuserer på bæredygtig produktion af sunde fødevarer og på de sideeffekter, som produktion af muslinger og tang kan have  på økosystemet

DTU Aquas forskning i skaldyr og tang har særlig fokus på at fremme bæredygtigt produktion af skaldyr og tang med henblik på at tilvejebringe sunde fødevarer på bæredygtig vis. Der er særlige muligheder og udfordringer ved produktion af skaldyr og tang i danske farvande, som generelt er meget eutrofierede. Dette aspekt har en central betydning for vores forskning.

Hovedtemaer i forskningen i skaldyr og tang

DTU Aquas forskningen i skaldyr og tang har fire hovedtemaer: 

 • Skaldyrs- og tangproduktion
  Vi forsker i, hvordan kystvandets naturlige ressourcer af skaldyr og tang kan udnyttes bæredygtigt gennem fiskeri eller akvakulturproduktion. Forskningen i akvakultur omfatter mange former for produktion, lige fra kulturbankedyrkning af muslinger i naturen til dyrkning af tang og opdræt af østers i klækkerier. 

 • Marine habitater og økosystemeffekter
  Med udgangspunkt i kortlægning af marine habitater som fx ålegræs- og makroalgebede søger vi konceptuel forståelse af kystnære marine habitater og deres funktioner i eutrofierede områder. Vi har særlig fokus på de afledte miljøeffekter af udnyttelsen af kystvandenes produktion, herunder de økosystemserviceydelser, som fiskeri og opdræt af muslinger bidrager med i stærkt eutrofierede områder, fx i form af fjernelse af næringsstoffer. 

 • Modeller til kortlægning af skaldyrsbestande
  Vi forsker i udvikling af nye typer af bestandsmodeller og moniteringsværktøjer, herunder anvendelsen af undervandsteknologi og droner. Målet er at sikre et bedre datagrundlag for forvaltningen af skaldyrsfiskeriet.

 • Nye marine proteinkilder 
  Et særligt indsatsområde er udvikling af nye marine proteinkilder som søstjerner, tang og kompensationsmuslinger (muslinger opdrættet til at fjerne næringsstoffer fra vandet) til brug som fx foder. 

Hvorfor forsker vi i skaldyr og tang? 

Det overordnede mål med DTU Aquas forskning i skaldyrsproduktion er at være med til at sikre en bæredygtig udnyttelse af skaldyrressourcerne i de danske farvande. Der er således behov for forskning, som kan bidrage til at udvikle erhvervene og samtidig sikre, at produktionen lever op til både nationale og internationale miljøforvaltningskrav.

Hvad bliver forskningen brugt til?

DTU Aquas forskning i skaldyr og tang anvendes til økosystembaseret rådgivning af myndigheder involveret i forvaltning af fiskeri og akvakultur, ligesom vores viden om og forskning i de kystnære økosystemers funktion og habitater bidrager til miljøforvaltningen. Hovedaftagere af vores rådgivning er Miljø- og Fødevareministeriet og kommuner.

Derudover er vores viden og kompetence på området tilgængelig for erhvervsmæssig udnyttelse og omsættes i vid udstrækning til praksis af erhvervet. 

Hvordan forsker vi?

DTU Aqua gennemfører sin forskning i skaldyr og tang på mange måder i forskellig skala fra kortlægning af ålegræshabitater i fx Limfjorden og modellering af deres potentielle udbredelse til klækkeriprocesser i opdræt af østers. 

Vi har fokus på økosystemniveau, og en stor del af vores forskning foregår i felten, hvor den tager udgangspunkt i real-scale forsøg. En del af aktiviteterne, særligt inden for forskning i opdræt, er henlagt til laboratoriet og kontrollerede forsøg med detailprocesser. 

DTU Aquas forskning i skaldyr og tang udføres i vid udstrækning på Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing Mors ved Limfjorden. 

 

Dansk Skaldyrcenter (DSC)

DTU Aquas forskning i skaldyr og tang udføres hovedsageligt på Dansk Skaldyrcenter. 

Læs mere om forskningen på skaldyrcenter.aqua.dtu.dk

Læs om Dansk Skaldyrcenters formidlingscenter

Konsekvensvurderinger

Dansk Skaldyrcenter vurderer konsekvenser af fiskeri efter muslinger, østers og søstjerner i naturbeskyttelsesområder. 
Se konsekvensvurderingerne

Faciliteter

DTU Aqua har avancerede faciliteter til forskning i skaldyr, tang og fjordøkologi på Dansk Skaldyrcenter. 

Læs om faciliteterne

Kontakt

Professor
Jens Kjerulf Petersen
Tlf. 61 22 24 29
jekjp@aqua.dtu.dk