Blåmuslinger. Foto: Per Dolmer

Skaldyrsopdræt og -fiskeri

DTU Aquas forskning i skaldyrsopdræt og -fiskeri har særligt fokus på de kystnære områders betydning, potentiale og sårbarhed over for opdræt og -fiskeri.

Hovedtemaer i forskningen i skaldyrsopdræt og -fiskeri

DTU Aquas forskning i skaldyr har fokus på udvikling af forvaltningssystemer og produktionsmetoder, der kan optimere den økonomiske og økologiske bæredygtighed af fiskeriet og opdrættet.

Forskning i skaldyrsopdræt og -fiskeri involverer flere af instituttets forskergrupper og for at styrke koordineringen og udviklingen af aktiviteterne på området er der etableret et tværgående forskningsprogram.

Det tværgående program har fokus på følgende områder:

 • Skaldyrsproduktion
  Vi forsker i skaldyrsproduktion i kyst- og offshore-områder, blandt andet langlineproduktion og kulturbankedyrkning, hvor muslinger flyttes til at andet område for at sikre bedre vækst. Desuden arbejder vi med udvikling af skaldyrsopdræt i forbindelse med havvindmølleparker.

 • Naturbeskyttelse
  Koblingen mellem skaldyrsproduktion og naturbeskyttelse er et centralt emne i DTU Aquas forskning. Vi foretager blandt andet konsekvensvurderinger af muslingefiskeri i naturbeskyttelsesområder og forsker i anvendelse af muslinger til at fjerne næringsstoffer i vandet. DTU Aqua arbejder desuden med udvikling af skånsomme redskaber i forbindelse med muslinge- og østersfiskeri for at mindske fiskeriets påvirkning.

 • Invasive arter
  Vi undersøger effekten af invasive skaldyrsarter på marine habitater. Det gælder ikke mindst stillehavsøsters, som kan have stor betydning for den økologiske struktur i kystområder. Vi forsker blandt andet i, hvordan invasive arter lokalt kan bekæmpes, fx ved biomanipulation eller fiskeri.

 • Bestandsundersøgelser
  DTU Aqua udvikler effektive systemer til at opsamle viden om skaldyrsressourcerne. Vi arbejder blandt andet med at anvende videooptagelser og akustiske målinger i bestandsundersøgelser. Målet er at sikre et bedre datagrundlag for forvaltningen af skaldyrsfiskeriet.

Hvorfor forsker vi i skaldyrsopdræt og -fiskeri?

På verdensplan ses en stigende efterspørgsel efter marine fødevarer. De fleste bestande af fisk er imidlertid fuldt udnyttede, men der er stadig plads til vækst inden for fiskeri og opdræt af nogle arter af skaldyr. 

Det danske fiskeri af muslinger er det fjerdestørste i Europa, og fiskeriet efter skaldyr i øvrigt spiller en væsentlig rolle for økonomi og beskæftigelse i lokalområder. 

Opdræt af muslinger har gode vilkår i de danske kystområder, og dyrkning af blåmuslinger på langline er en produktionsmetode, der er under udvikling i Danmark. 

Både opdræt og fiskeri af skaldyr oplever imidlertid hård konkurrence fra verdensmarkedet. Derfor er der behov for forskning, som kan bidrage til at udvikle erhvervenes effektivitet og tilpasning til krav fra markedet og sikre at produktionen er økologisk bæredygtig og lever op til miljøforvaltningskravene. 

Hvad bliver forskningen brugt til?

Resultaterne af forskningen på skaldyrsområdet anvendes i vid udstrækning som udgangspunkt for DTU Aquas rådgivning af erhverv og myndigheder.

Rådgivningen til myndighederne, fx Naturerhvervstyrelsen, består blandt andet i vurderinger af konsekvenserne af muslingefiskeri i naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), hvor der skal foretages en videnskabelig vurdering af, hvad fiskeri i området vil betyde for økosystemet, inden myndighederne eventuelt giver tilladelse til fiskeriet. 

Desuden foretager vi vurderinger af skaldyrsbestandenes størrelser, som indgår i grundlaget for fastsættelse af kvoter for fiskeriet. 

Rådgivningen til erhvervet foregår typisk i form af projekter, hvor forskere og erhverv samarbejder, fx om at udvikle skånsomme fangstredskaber, nye opdrætsteknikker eller nye produktionsformer.

 

Dansk Skaldyrcenter

Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing Mors blev integreret med DTU Aqua i begyndelsen af 2014, men bevarer navnet Dansk Skaldyrcenter.

Læs mere om forskningen på Dansk Skaldyrcenter

Kontakt

Professor
Jens Kjerulf Petersen
Tlf. 61 22 24 29
jekjp@aqua.dtu.dk