Kontrakter om myndighedsbetjening

DTU Aqua har kontrakter om myndighedsbetjening med Fødevareministeriet og Europa-Kommissionen og udfører også myndighedsbetjening for andre myndigheder, blandt andet Miljøministeriet og kommunerne.

Kontrakter med Fødevareministeriet om fiskeri og akvakultur

DTU har indgået en rammeaftale med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Rammeaftalen suppleres af en ydelsesaftale, som beskriver DTU Aquas konkrete ydelser inden for følgende områder:

  • Erhvervsfiskeri 
  • Akvakultur 
  • Rekreativt fiskeri 
  • Monitering og analysemetoder. 

Læs mere i

Kontrakter med Fødevareministeriet om fiskepleje

DTU Aqua har kontrakter med Fødevareministeriet om forsknings- og udviklingsarbejde på fiskeplejeområdet. Fiskepleje handler om at bevare og ophjælpe fiskebestande og derved sikre, at der kan udøves et bæredygtigt fiskeri. Det sker blandt andet gennem udsætninger af fisk samt restaurering og forvaltning af deres levesteder.

Der er kontrakter inden for fem områder:

  • Forskningsaktiviteter omkring fisk og habitater i ferskvand 
  • Forskningaktiviteter omkring ål
  • Bestandsophjælpning og rådgivning i ferskvand 
  • Forskningaktiviteter omkring fisk i kystnære områder 
  • Bestandsophjælpning og rådgivning på det marine område.

Læs mere i

Kontrakter med Europa-Kommissionen om dataindsamling

DTU Aqua har en række myndighedsbetjeningskontrakter med Europa-Kommissionen om udviklingsarbejde og indsamling af data samt om deltagelse i internationale rådgivende arbejdsgrupper. 

Den største kontrakt handler om indsamling af data om fisk og fiskerier og brugen af disse data i den videnskabelige fiskerirådgivning. Data indsamles stort set på samme måde i hele EU i henhold til det såkaldte Data Collection Framework.

Kontrakterne med Europa-Kommissionen beløber sig til ca. 40 mio. kr. årligt. Heraf kommer halvdelen fra Europa-Kommissionen, mens den anden halvdel finansieres under ydelsesaftalen med Fødevareministeriet.

 

Fiskepleje.dk

DTU Aqua har kontrakter med Fødevareministeriet om forsknings- og udviklingsarbejde inden for det rekreative fiskeri. Det drejer sig blandt andet om forskning i udsætning af fisk og restaurering og forvaltning af deres levesteder.

Fiskeplejen har sin egen hjemmeside, fiskepleje.dk

Kontakt

Cheffiskerikonsulent
Jørgen Dalskov
Tlf. 35 88 33 80
mynd@aqua.dtu.dk