Længdemålinger af fisk indgår i datagrundlaget, når fiskebestandenes størrelse skal vurderes. Foto: Line Reeh

Rådgivning

DTU Aqua rådgiver danske og internationale myndigheder om bæredygtig udnyttelse af havet og de ferske vandes økosystemer, fisk og skaldyr samt om akvakultur.

Rådgivningens kerneområder

DTU Aqua har igennem mange år rådgivet danske og internationale myndigheder om bæredygtig udnyttelse af fisk og skaldyr i hav, søer og åer samt om fiskeriet påvirkning af økosystemerne.

Rådgivningen sker primært inden for følgende kerneområder:

  • Vurdering af fiske- og skaldyrsbestandes udvikling
  • Fangstmuligheder 
  • Fiskeriforvaltning 
  • Effekter af fiskeri og andre menneskeskabte påvirkninger af det marine økosystem og fiske- og skaldyrsbestandene 
  • Genopretning af fiske- og skaldyrsbestande 
  • Genskabelse af levesteder for fisk og skaldyr (habitatrestaurering)  
  • Akvakulturproduktion

Grundlaget for rådgivningsarbejdet er instituttets overvågning af fiskerier og fiskebestande og forskning i akvatiske økosystemer, i fiskebestandenes og fiskeriernes dynamik, i fiskeriteknologi og i effekter af forvaltningstiltag.

De fleste af DTU Aquas forskningsprojekter har som formål at styrke grundlaget for instituttets rådgivning af myndigheder og myndighedsbetjening, som udgør to tredjedele af instituttets samlede finansielle grundlag.

Rådgivning af danske og internationale myndigheder

Den største aftale om forskningsbaseret rådgivning af myndigheder har DTU Aqua med Miljø- og Fødevareministeriet. Denne aftale omfatter monitering af fiskerier og fiske- og skaldyrsbestande, rådgivning af myndigheder, fiskerierhverv og brancheorganisationer og forskning til understøttelse af rådgivningen og moniteringen. Herudover har DTU Aqua en omfattende moniterings- og rådgivningsaftale med Europa-Kommissionen.

En væsentlig del af den fiskeribiologiske rådgivning foregår gennem det internationale havundersøgelsessråd, ICES, og Europa Kommissionens rådgivende komité for fiskeri og akvakultur, STECF. DTU Aqua repræsenterer Danmark i ICES's Rådsforsamling og deltager i ICES's Rådgivningskomité og Forskningskomité og i cirka 70 ekspertgrupper.

Desuden rådgiver DTU Aqua internationale organisationer og regionale fiskerikommissioner som North East Atlantic Fisheries Commission, NEAFC, og North Atlantic Salmon Conservation Organization, NASCO.

DTU Aqua er de seneste år gået aktivt ind i rådgivningsarbejde på miljøområdet og rådgiver Miljøministeriet, for eksempel i forbindelse med implementering af EU’s havstrategidirektiv. Denne rådgivning er mere ad hoc-baseret med enkeltstående kontrakter. 

Derudover har DTU Aqua en samarbejdsaftale med Grønlands Naturinstitut om at repræsentere Grønland på udvalgte områder i internationale rådgivnings- og fiskeriforvaltningsorganer.

 

Havstrategier

Fiskeri er en af de aktiviteter, der har stor indflydelse på havmiljøet, og DTU Aquas viden om fisk og fiskerier indgår i arbejdet med udviklingen af de danske havstrategier. 

Naturstyrelsen under Miljøministeriet er ansvarlig for implementeringen af EU's havstrategidirektiv i Danmark. Målet med havstrategidirektivet er at opnå og fastholde god miljøtilstand i Europas farvande. 

Læs om DTU Aquas bidrag til havstrategierne

Værktøj til dambrugsberegninger

DTU Aqua har udviklet to modeller, som blandt andet kan bruges til at forudsige udledningen af næringsstoffer fra dambrug med ørredopdræt. 

Læs mere om dambrugsværktøjet

Kameramonitering

DTU Aqua har undersøgt, om det er muligt at anvende elektronisk monitering til at dokumentere fangsterne i fiskeriet. I projektet blev der installeret kameraer og sensorer ombord på nogle fiskekuttere. Resultaterne har indgået som grundlag for udformningen af en ny europæisk fiskeripolitik. 

DTU Aqua gennemfører stadig forsøg med anvendelse og udvikling af elektronisk monitering i flere forskellige fiskerier.

Fiskepleje.dk

DTU Aqua har kontrakter med Fødevareministeriet om forsknings- og udviklingsarbejde inden for de områder, som er vigtige for det rekreative fiskeri. 

Fiskeplejeområdet har sin egen hjemmeside, fiskepleje.dk

Faciliteter

En del af de data, som DTU Aqua bruger i rådgivningen af myndigheder, indsamles fra DTU Aquas skibe.

Læs om DTU Aquas skibe

Kontakt

Cheffiskerikonsulent
Jørgen Dalskov
Tlf. 35 88 33 80
mynd@aqua.dtu.dk