Dana ved Grønland. Foto: Søren Rysgaard.

Forskningssamarbejde

DTU Aqua har et bredt samarbejde både nationalt og internationalt, og langt de fleste af instituttets projekter involverer eksterne samarbejdspartnere

Forskningsamarbejde på DTU

DTU Aqua samarbejder med mange af de andre institutter på DTU, enten indenfor life science og bioengineering eller indenfor maritim videnskab. 

Herudover er DTU Aqua involveret i tværgående initiativer såsom Center for Maritime Aktiviteter (Maritime DTU), Center for Water Activities (Water DTU) og centret Arctic DTU.

Nationalt forskningssamarbejde

Nationalt samarbejder DTU Aqua med de fleste af de øvrige danske universiteter: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet. 
Samarbejdet har ført til en række store, fælles forskningsprojekter og centre, såsom VKR Centre for Ocean Life, Marine Ecological Modelling Centre (MEMC) og Center for Makroøkologi, Evolution og Klima. 

Endvidere har samarbejdet resulteret i Dansk Center for Havforskning (DCH), som koordinerer nationale havforskningsaktiviteter og finansierer forskningsundersøgelser og infrastruktur.

DTU Aqua samarbejder ligeledes med Dansk Meteorologisk Institut (DMI) og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Desuden samarbejder danske universiteter, inkl. DTU Aqua, og danske forskningsinstitutter i Centre for Climate Research and Ocean Currents omkring Færøerne og i Grønlands Klimaforskningscenter.
Indenfor de fleste forskningsområder oplever DTU Aqua en stigning i samarbejdet med industrien, særligt i relation til akvakultur og dyrkning af skaldyr og tang samt fiskeriteknologi. 

Europæisk forskningssamarbejde

På europæisk niveau har DTU Aqua et omfattende netværk med centrale partnere (universiteter, forskningsinstitutter osv.). Instituttet er i høj grad involveret som international koordinator eller partner i forskningsprojekter under EU’s 7. Rammeprogram (FP7) og Horizon 2020 (H2020) indenfor forskellige temaer i Societal Challenges (bioøkonomi og klima), inklusiv de tværsektorielle opslag “The ocean of tomorrow” (FP7) og “Blue Growth” (H2020). 

DTU Aqua er også aktiv i andre programkomponenter, fx Marie Skłodowska-Curie-aktioner og programmer indenfor forskningsinfrastruktur, og instituttet er involveret i en række projekter under de tematiske EraNets og det regionale BONUS-program. Dertil kommer deltagelse i Interreg-projekter og udbud fra EU’s Generaldirektorat for Maritime Anliggender og Fiskeri (DG Mare) og Generaldirektoratet for Miljø (DG ENV).

Herudover bidrager instituttet til processen med at tilrettelægge et mere effektivt program for indsamling af fiskeridata (DCF) ved EU’s regionale koordinationsmøder, i ekspertgrupper i ICES og i EU’s videnskabelige, tekniske og økonomiske komité for fiskeri (STECF), og vi er involveret i den europæiske fiskeri- og akvakulturforskningsorganisation (EFARO).

Globalt forskningssamarbejde

DTU Aqua har et stærkt internationalt forskningssamarbejde med blandt andet Canada, fx Fisheries and Oceans (DFO) og University of British Columbia, med USA, fx National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) og University of Washington (WU) samt med Sydafrika, fx gennem Department of Agriculture and Forestry and Fisheries (DAFF) og University of Cape Town (UCT). 

Et forskningssamarbejde er under opbygning med blandt andet University of Queensland (UQ) og Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) i Australien og med det kinesiske Academy of Fisheries Science (CAFS).

Desuden er DTU Aqua involveret i danske bistandsaktiviteter, hvilket omhandler forskningssamarbejde og kapacitetsudvikling indenfor akvakultur i Ghana, Tanzania og Vietnam samt indenfor fiskeri i Namibia og Angola.

Forskningssamarbejde med internationale kommissioner

DTU Aqua er aktiv i en række internationale kommissioner, særligt i det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Instituttet deltager i over 80 ekspertgrupper og sidder som formand i en række betydningsfulde ekspertgrupper. Desuden har den nuværende formand for Advisory Committee (ACOM) været cheffiskerirådgiver på DTU Aqua, og 1. vicepræsidenten for ICES er DTU Aquas direktør.
DTU Aqua bidrager også til EU’s videnskabelige, tekniske og økonomiske komité for fiskeri (STECF), til Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) og til Northeast Atlantic Fisheries Commission (NEAFC). De to sidstnævnte bidrag sker i henhold til en kontrakt med Grønlands Naturinstitut. 

Endvidere bidrager DTU Aqua til aktiviteter i FAO, herunder European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission (EIFAAC), North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO), Benguela Current Commission (på vegne af EU), samt den internationale tunkommission (Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC) og International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)).

DTU Aqua er også involveret i miljøkommissioner såsom Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM) og Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (OSPAR).

I de senere år er forskningssamarbejdet under Nordisk Ministerråd intensiveret, særligt omkring udfordringer indenfor akvakultur, påvirkning fra invasive arter og klimaskabte udfordringer i nordatlantiske økosystemer. 

Senest har DTU Aqua også leveret videnskabeligt input i form af en risikoanalyse af invasive arter i ballastvand til International Maritime Organization (IMO).DTU-samarbejde: Eksempler

Institutter på DTU

Tværgående DTU-initiativer

Kontakt

Leder af Forskningssekretariatet
Kirsten Thomsen
Tlf. 35 88 33 79
kth@aqua.dtu.dk