Nørrefjord. Foto: Line Reeh.

Kystøkologi

DTU Aquas forskning i kystnære økosystemer beskæftiger sig med systemernes struktur og funktion som levested for fisk og skaldyr samt med forvaltning af kystområderne.

Hovedtemaer i forskningen i kystnære økosystemer

Forskningen i kystnære økosystemer har fire hovedtemaer:

 • Funktion af de kystnære økosystemer
  DTU Aqua forsker i de kystnære økosystemers funktion med fokus på effekter af fysiske forstyrrelser, fx fiskeri eller råstofindvinding, i systemer, der allerede er forstyrrede af andre presfaktorer, typisk eutrofiering. En del af forskningen omfatter kystnære økosystemers stabilitet og modstandskraft i relation til klimaforandringer, invasive arter og andre menneskeskabte påvirkninger.

 • Habitaters bæreevne, stabilitet og reetablering
  DTU Aqua forsker i struktur og funktion af kystnære habitater med fokus på deres funktion som opvækst- og levested for fisk, skaldyr og tang. Et særligt fokusområde er effekten af fiskeri og produktion af skaldyr og tang på de kystnære habitater. Genopretning af habitater i marine områder er et nyt forskningsområde i den videnskabelige verden. DTU Aqua udvikler metoder til at genetablere både biogene rev og stenrev på baggrund af vores viden om økosystemerne. Desuden udsætter vi fiskeyngel og undersøger effekten af udsætningerne. 

 • Marine virkemidler
  DTU Aqua er aktivt involveret i flere projekter om marine virkemidler som et middel til at reducere effekterne af eutrofieringen, fx kompensationsopdræt af muslinger og tang samt reetablering af stenrev og ålegræsenge.

 • Integreret kystzoneforvaltning 
  De kystnære områder anvendes til mange erhvervsmæssige og rekreative formål. DTU Aqua forsker i, hvordan avancerede forvaltningsmodeller og -redskaber kan understøtte en bæredygtig udnyttelse af områderne. Vi udvikler blandt andet modeller, der integrerer biologisk og socio-økonomisk viden i en helhedsorienteret forvaltning.

Hvorfor forsker vi i kystnære økosystemer?

Danmark har 7.300 km kystlinje, og de kystnære områder har stor betydning som naturområder, erhvervsmæssig og rekreativt. Derfor er det vigtigt, at der forskes i, hvad menneskelige påvirkninger og klimaændringer betyder for de kystnære økosystemer.

Danske kystnære områder er generelt set eutrofierede og er med deres store næringsrigdom særligt egnede som levested for muslinger og andre filtrerende organismer. Muslingefiskeri har igennem mange år således været det dominerende fiskeri i mange danske fjorde, og opdræt af muslinger er et nyt erhverv med betydelige muligheder.

De lavvandede kystområder er spisekammer for mange fisk og et vigtigt opvækststed for fiskeyngel. Områderne understøtter således et værdifuldt kommercielt og rekreativt fiskeri. 

Mange års ødelæggelser af kystnære marine naturtyper gør det nødvendigt at genskabe marine områders funktion. Derfor arbejder DTU Aqua med at udvikle metoder til at genoprette fiskenes levesteder og med at udvikle forvaltningsredskaber, der integrerer naturbeskyttelse, erhvervsmuligheder og de mange rekreative tilbud, som kystområderne rummer.  

Kystområderne adskiller sig fra de egentlige havområder på flere måder og er derfor et selvstændigt forskningsområde i DTU Aqua. Kystområderne er lavvandede, og påvirkningerne fra menneskelig aktivitet er mere synlige i de kystnære områder end i det åbne hav. Desuden vil klimaændringerne blive særligt mærkbare i kystområder, hvor blandt andet en øget tilstrømning af ferskvand vil have lokal indflydelse på miljøforholdene. Det lave vand i kystområderne varmes også hurtigere af stigende lufttemperaturer. 

Derudover er kystområderne kendetegnet ved, at der er mange interesserer knyttet til dem – både erhvervsmæssige og rekreative og i forhold til naturbeskyttelse. Det betyder, at forvaltningen af kystnære områder ofte vil inddrage en bredere kreds af interessegrupper, end man gør i forvaltning af andre marine områder.  

Hvad bliver forskningen brugt til?

Resultaterne af DTU Aquas forskning i kystnære økosystemer anvendes især til rådgivning af myndigheder, som er involveret i forvaltning af kystområderne eller fiskeriet. Det drejer sig om EU, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, kommuner m.v. 

Rådgivningen til myndighederne består blandt andet af udvikling af metoder til genopretning eller forvaltning af kystområderne. Desuden leverer vi viden om de kystnære områders betydning som levesteder for fisk og miljøpåvirkningernes betydning for disse levesteder.   

DTU Aquas forskere arbejder tæt sammen med fiskerorganisationer, herunder også fritidsfiskere, i flere projekter. Fx samarbejder vi om et projekt med lokale fiskere fra hele Danmark for at skaffe større viden om lokale fiskeforekomster i kystnære områder.  

 

Konsekvensvurderinger

DTU Aqua vurderer konsekvenser af fiskeri efter muslinger, østers og søstjerner i naturbeskyttelsesområder.

Se aktuelle konsekvensvurderinger

Faciliteter

DTU Aqua har avancerede faciliteter til forskning i skaldyr, tang og fjordøkologi på Dansk Skaldyrcenter på Mors. 

Læs om faciliteterne til forskning i skaldyr og tang

Kontakt

Professor
Jens Kjerulf Petersen
Tlf. 61 22 24 29
jekjp@aqua.dtu.dk