Foto: Maria Kaspersen.

Økosystembaseret marin forvaltning

DTU Aquas forskning i økosystembaseret marin forvaltning fokuserer på fiskeriets direkte og indirekte påvirkning af havmiljøet.

Hovedtemaer i forskningen i økosystembaseret marin forvaltning

Målsætningen for forskningen i økosystembaseret marin forvaltning er at udvikle viden og værktøjer, som kan bruges i forbindelse med rådgivning om en rationel økologisk bæredygtig forvaltning af fiskerier, som tager hensyn til de overordnede miljømål, som afspejler sig i miljøpolitikken.

Forskningen i økosystembaseret marin forvaltning har fire hovedtemaer: 

  • Kvantitative analyser af indikatorer og grænseværdier for fiskeripåvirkning i relation til definitionen af god miljøtilstand i EU’s havstrategidirektiv. 
  • Udvikling af metoder til minimering af uønsket bifangst af fx havpattedyr og implementering af alternative fiskeredskaber, der kan erstatte garn og minimere negative interaktioner mellem havpattedyr og fiskeri. 
  • Metoder til rådgivning om rumlig forvaltning af aktiviteter, der påvirker de marine økosystemer.
  • Vurdering af effekterne af interaktioner mellem rov- og byttefisk på bestandene.

Hvorfor forsker vi i økosystembaseret marin forvaltning? 

Økosystembaseret marin forvaltning er et krav i flere af de gældende politikker og direktiver. Princippet er, at man i udøvelsen af fiskeriet skal vise hensyn til økosystemet, således at både struktur og funktion bevares.

Hvad bliver forskningen brugt til?

Resultaterne af DTU Aquas forskning i økosystembaseret marin forvaltning anvendes især til rådgivning af myndigheder, som er involveret i forvaltning af fiskeriet. Det drejer sig om EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet. Desuden rådgiver vi internationale organisationer, blandt andet Det internationale Havundersøgelsesråd (ICES).

Rådgivningen drejer sig især om implementeringen af EU’s Maritime Politik og Havstrategidirektiv, EU’s reviderede Fælles Fiskeripolitik samt EU’s Habitat- og Vandrammedirektiver.

 

 

Projekthjemmesider

SAF-håndbog
Den webbaserede håndbog i Systems Approach Framework (SAF) er en trinvis vejledning i, hvordan man kan arbejde systematisk med bæredygtig integreret forvaltning af kystnære områder med en høj grad af involvering af interessenter. 
Gå til SAF-håndbogen

VECTORS
Projektets målsætning var at øge forståelsen af, hvordan menneskeskabte miljøændringer påvirker marine økosystemers produktion af goder og ydelser. DTU Aqua udviklede økosystemmodeller af bio-geo-kemiske interaktioner og menneskelig påvirkning, rumlige statistiske analyser samt analyser af fiskebiodiversitet.
Gå til projektets hjemmeside

DEFINEIT
Projektet udviklede værktøjer til at forudsige det økonomisk optimale niveau for økologisk bæredygtig udnyttelse af europæiske fiskebestande. 
Gå til projektets hjemmeside  

MASPNOSE
Projektet undersøgte mulighederne for et samarbejde om maritim fysisk planlægning mellem landene omkring Nordsøen.
Gå til projektets hjemmeside  

BALTFIMPA
Projektet analyserede mulige konflikter mellem fiskeri og naturbeskyttelse i naturbeskyttelsesområder i Østersøen.
Gå til projektets hjemmeside

Clean Nordic Oceans
Et nordisk netværk, som deler viden og erfaringer om, hvordan man kan mindske konsekvenserne af tabte fiskeredskaber og andet affald i havene og øge genanvendelsen. 
Gå til netværkets hjemmeside

Kontakt

Professor
Anna Rindorf
Tlf. 35 88 33 78
ar@aqua.dtu.dk