Foto: Maria Kaspersen.

Økosystembaseret marin forvaltning

DTU Aquas forskning i økosystembaseret marin forvaltning fokuserer på fiskeriet og forvaltningens direkte og indirekte påvirkning af havmiljøet samt på havmiljøets påvirkning af fiskeri og forvaltning.

Målsætningen for forskningen i økosystembaseret marin forvaltning er at udvikle viden og værktøjer, som kan bruges i forbindelse med rådgivning om en rationel økologisk bæredygtig forvaltning af fiskerier og andre menneskelige aktiviteter, som tager hensyn til de overordnede miljømål, der afspejles i miljøpolitikken.

Hovedtemaer i forskningen i økosystembaseret marin forvaltning

Forskningen i økosystembaseret marin forvaltning har syv hovedtemaer: 

  • Rådgivning til forvaltere, der integrerer hensyn til miljø, økosystem og fiskeri.
  • Involvering af interessenter i udvikling af forvaltningsmål og indsamling af data.
  • Udvikling og analyse af indikatorer til at bestemme "god miljøtilstand" indenfor biodiversitet, havbund, fisk der udnyttes erhvervsmæssigt, havets fødenet og affald på havbunden.
  • Udvikling af metoder til at følge ændringer i fiskebestande som følge af ændringer i havets økosystem, mængden af rovfisk og rovdyr samt menneskelige påvirkninger og tilpasning af rådgivning til forvaltere til disse ændringer.
  • Analyser af effekten af habitat, spredning og fordeling på tilgangen af nye fisk samt fiskenes vækst og overlevelse.
  • Udvikling af metoder til at monitere og minimere interaktioner mellem fiskerier og beskyttede arter såsom havpattedyr og fugle.
  • Udvikling af metoder til at monitere og forvalte effekter af miljø og menneskelige aktiviteter på bunddyrssamfuund og havbundens integritet.

Hvorfor forsker vi i økosystembaseret marin forvaltning?

Økosystembaseret marin forvaltning er et krav i flere af de gældende politikker og direktiver. Princippet er integreret i den gældende rådgivning gennem krav om, at menneskelige aktiviteter skal være bæredygtige i en økosystem sammenhæng, så både struktur og funktion bevares, mens sociale og økonomiske fordele så vidt muligt bibeholdes.

Hvad bliver forskningen brugt til?

Resultaterne af DTU Aquas forskning i økosystembaseret marin forvaltning anvendes især til rådgivning af myndigheder, som er involveret i forvaltning af fiskeriet. Det drejer sig om EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet. Desuden rådgiver DTU Aqua internationale organisationer, blandt andet Det internationale Havundersøgelsesråd (ICES).

Rådgivningen drejer sig især om implementeringen af EU’s Maritime Politik, Havstrategidirektiv, den Fælles Fiskeripolitik samt Habitatdirektivet.

 

Projekthjemmesider

SAF-håndbog
Den webbaserede håndbog i Systems Approach Framework (SAF) er en trinvis vejledning i, hvordan man kan arbejde systematisk med bæredygtig integreret forvaltning af kystnære områder med en høj grad af involvering af interessenter. 
Gå til SAF-håndbogen

VECTORS
Projektets målsætning var at øge forståelsen af, hvordan menneskeskabte miljøændringer påvirker marine økosystemers produktion af goder og ydelser. DTU Aqua udviklede økosystemmodeller af bio-geo-kemiske interaktioner og menneskelig påvirkning, rumlige statistiske analyser samt analyser af fiskebiodiversitet.
Gå til projektets hjemmeside

DEFINEIT
Projektet udviklede værktøjer til at forudsige det økonomisk optimale niveau for økologisk bæredygtig udnyttelse af europæiske fiskebestande. 
Gå til projektets hjemmeside  

MASPNOSE
Projektet undersøgte mulighederne for et samarbejde om maritim fysisk planlægning mellem landene omkring Nordsøen.
Gå til projektets hjemmeside  

BALTFIMPA
Projektet analyserede mulige konflikter mellem fiskeri og naturbeskyttelse i naturbeskyttelsesområder i Østersøen.
Gå til projektets hjemmeside

Clean Nordic Oceans
Et nordisk netværk, som deler viden og erfaringer om, hvordan man kan mindske konsekvenserne af tabte fiskeredskaber og andet affald i havene og øge genanvendelsen. 
Gå til netværkets hjemmeside

Kontakt

Professor
Anna Rindorf
Tlf. 35 88 33 78
ar@aqua.dtu.dk