Blåmuslinger. Foto: Per Dolmer.

Skaldyr og tang

DTU Aquas forskning i skaldyr og tang fokuserer på bæredygtig produktion af sunde fødevarer og på de sideeffekter, som produktion af muslinger og tang kan have på økosystemet

DTU Aquas forskning i opdræt af skaldyr og tang foregår på Dansk Skaldyrcenter, som ligger på Mors i Limfjorden. Forskningen har særlig fokus på at fremme bæredygtig produktion af skaldyr og tang med henblik på at tilvejebringe sunde fødevarer på bæredygtig vis. Der er særlige muligheder og udfordringer ved produktion af skaldyr og tang i danske farvande, som generelt er meget eutrofierede. Dette aspekt har en central betydning for vores forskning.

Hovedtemaer i forskningen i skaldyr og tang

DTU Aquas forskning i skaldyr og tang har tre hovedtemaer: 

  • Skaldyrs- og tangproduktion
    Vi forsker i, hvordan kystvandets naturlige ressourcer af skaldyr og tang kan udnyttes bæredygtigt gennem fiskeri eller akvakulturproduktion. Forskningen i akvakultur omfatter mange former for produktion, lige fra kulturbankedyrkning af muslinger i naturen til dyrkning af tang og opdræt af østers i klækkerier. 

  • Økosystemeffekter
    Vi studerer de afledte miljøeffekter af udnyttelsen og opdræt af skaldyr og tang, herunder de økosystemserviceydelser, som opdræt af muslinger og tang bidrager med i stærkt eutrofierede områder. Vi har særlig fokus på brug af kompensationsopdræt af muslinger og tang til at modvirke effekter af eutrofiering, dels gennem direkte fjernelse af næringssalte ved høst af kompensationsafgrøderne eller indirekte fx gennem forbedring af sigtdybden. Vi studerer også negative effekter af opdræt, fx i form af øget sedimentation af organisk materiale under anlæggene.

  • Nye marine proteinkilder og blå biomasse 
    Et særligt indsatsområde er udvikling af nye marine proteinkilder som fx søstjerner og tang til brug for human konsum (tang), som proteinkilde til (økologisk) husdyrproduktion eller til udvinding af værdifulde ingredienser. Vi har primært fokus på produktionen/opdrættet og ikke så meget på forarbejdningen. 

Hvorfor forsker vi i skaldyr og tang? 

Det overordnede mål med DTU Aquas forskning i skaldyrsproduktion er at være med til at sikre en bæredygtig udnyttelse af skaldyrressourcerne i de danske farvande. Der er således behov for forskning, som kan bidrage til at udvikle erhvervene og samtidig sikre, at produktionen lever op til både nationale og internationale miljøforvaltningskrav.

Hvad bliver forskningen i skaldyr og tang brugt til?

DTU Aquas forskning i skaldyr og tang anvendes til økosystembaseret rådgivning af myndigheder involveret i forvaltning af akvakultur, ligesom vores viden om og forskning i de kystnære økosystemers funktion og habitater bidrager til miljøforvaltningen. Hovedaftagere af vores rådgivning er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og den regionale miljøforvaltning.

Derudover er vores viden og kompetence på området tilgængelig for erhvervsmæssig udnyttelse og omsættes i vid udstrækning til praksis af erhvervet. 

Hvordan forsker vi i skaldyr og tang?

DTU Aqua gennemfører sin forskning i opdræt af skaldyr og tang på mange måder i forskellig skala fra fuldskala opdrætsanlæg i Limfjorden til klækkeriprocesser i opdræt af østers og tang. 

Vi har fokus på økosystemniveau, og en stor del af vores forskning foregår i felten, hvor den tager udgangspunkt i real-scale forsøg. En del af aktiviteterne, særligt inden for forskning i opdræt, er henlagt til laboratoriet og kontrollerede forsøg med detailprocesser. 

 

Dansk Skaldyrcenter (DSC)

DTU Aquas forskning i skaldyr og tang udføres hovedsageligt på Dansk Skaldyrcenter. 

Læs mere om forskningen på skaldyrcenter.aqua.dtu.dk

Læs om Dansk Skaldyrcenters formidlingscenter

Konsekvensvurderinger

DTU Aqua vurderer konsekvenser af fiskeri efter muslinger, østers og søstjerner i naturbeskyttelsesområder.

Se aktuelle konsekvensvurderinger

Faciliteter

DTU Aqua har avancerede faciliteter til forskning i skaldyr, tang og fjordøkologi på Dansk Skaldyrcenter på Mors. 

Læs om faciliteterne til forskning i skaldyr og tang

Kontakt

Professor
Jens Kjerulf Petersen
Tlf. 61 22 24 29
jekjp@aqua.dtu.dk

https://www.aqua.dtu.dk/Forskning/Skaldyr
24 NOVEMBER 2020