Vaccination af havbars. Foto: Jacob G. Schmidt.

Ph.d.-forsvar om vaccination af havbars mod viral nervous necrosis

mandag 06 dec 21

Kontakt

Sofie Barsøe
DTU Aqua

Kontakt

Niels Lorenzen
Professor
DTU Aqua
25 52 07 30

Den 16. december 2021 forsvarer Sofie Barsøe, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan overværes på DTU Aqua i Lyngby og online. 

Havbars (Dicentrarchus labrax) en den dominerende fiskeart i akvakultur Middelhavet. Desværre er havbars modtagelig for virussygdommen viral nervous necrosis (VNN), der kan resultere i store tab og går ud over både fiskenes velfærd og økonomien i produktionen. Virussen, nervous necrosis virus (NNV), findes både i opdrættede og vilde fisk, hvilket gør det vanskeligt at forebygge smitte og udrydde smittekilden. 

Sofie Barsøe, DTU Aqua, har i sit ph.d.-studie lavet smitteforsøg med havbars for både at undersøge den beskyttende effekt af en ny vaccine og at klarlægge forskellige havbarspopulationers naturlige modstandskraft mod virussen. 

Naturlig sygdomsresistens blev undersøgt i et smitteforsøg, hvor tre forskellige populationer af havbars blev smittet med nervous necrosis virus. Resultaterne viste, at én af populationerne – havbars fra det østlige Middelhav – havde naturlig modstandskraft mod udvikling af sygdom forårsaget af virussen. Forklaringen kan være en evolutionær tilpasning, som begrænser virus’ indtrængning og opformering  i fisken, skriver Sofie Barsøe i sin ph.d.-afhandling. 

Vaccine-induceret beskyttelse blev undersøgt i vaccinations- og smitteforsøg, hvor effekten af forskellige vaccine doser og -formuleringer blev testet for deres evne til at aktivere fiskenes immunforsvar og beskytte mod viral nervous necrosis. Vaccinen var en virus-like particle-(VLP)-baseret vaccine, som blev givet ved injektion. Resultaterne viste, at de vaccinerede fisk var signifikant beskyttet mod viral nervous necrosis op til 7,5 måned efter vaccination. 

I afhandlingen konkluderer Sofie Barsø, at den afprøvede vaccine har et stort potentiale for at forebygge viral nervous necrosis i opdræt af havbars. Hun anbefaler, at der laves yderligere forsøg, hvor man tester vaccinen i kommerciel akvakultur, og at man afprøver om vaccinen kan gives på andre måder end ved injektion, specielt til små fisk. Desuden peger hun på, at det kan være relevant at undersøge, om vaccinen beskytter mod forskelige varianter af virussen, og om den kan beskytte andre modtagelige fiskearter lige så effektivt.

Om forsvaret

Sofie Barsøe forsvarer sin ph.d.-afhandling "Vaccination of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) against Viral Nervous Necrosis and Characterization of Protective Immunity" torsdag den 16. december 2021 kl. 13:00 på Zoom og på DTU, Anker Engelunds Vej 101, 2800 Kgs. Lyngby, bygning 101 (1. sal), mødelokale 1.  

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Niels Lorenzen
  • Medvejleder: Forsker Niccolò Vendramin
  • Medvejleder: Professor Niels Jørgen Olesen

Censorer

  • Professor Peter Mikael Helweg Heegaard, DTU Sundhedsteknologi (formand)
  • Principal Investigator Kimberly Dawn Thompson, Moredun Research Institute, UK
  • Research Scientist Sonal Patel, Norwegian Veterinary Institute, Norge

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Morten Schiøtt, DTU Aqua 
Få mere at vide

Hent populærvidenskabelig resume af Sofie Barsøes afhandling (på engelsk)

En pdf af afhandlingen kan fås ved henvendelse til Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk.

Deltagelse i forsvaret på Zoom

Det er muligt at deltage i Sofie Barsøes forsvar på Zoom:
https://dtudk.zoom.us/j/64310578768?pwd=SFBlbU1FZlplYThkQ1MyRDg0MlNYUT09

Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket. Der vil blive givet instruktioner om forløbet ved forsvarets start.