Akvakulturfaciliteter i Hirtshals. Foto: Helle Sørensen

Akvakultur-faciliteter

På akvakulturområdet har DTU Aqua omfattende forsøgsfaciliteter, som er enestående i Danmark og også ret unikke i international målestok.

Anvendelsesmuligheder

DTU Aqua råder over særdeles velegnede faciliteter til forskning i akvakultur på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals. De eksperimentelle faciliteter danner grundlag for en stor del af instituttets forskning i akvakultur, opdrætsteknologi og fysiologi. Akvakulturfaciliteterne i Hirtshals er enestående i Danmark og kan også betegnes som værende unikke selv i international målestok.

Instituttet kan arbejde med mange forskellige arter under mange forskellige forhold, fokus er især på regnbueørred, laks, tunge og sandart.

Kapaciteten i faciliteterne varierer fra småskala-pilotforsøg til kommercielt lignende forsøg. Der er adgang til både ferskvand og saltvand, og der er mulighed for temperaturstyring. Næsten alle anlæg er elektronisk overvågede med tilknyttet døgnvagt.

De enkelte faciliteter

Faciliteterne til forskning i akvakultur omfatter følgende anlæg:

 • Klækkeri til laksefisk og marine fisk
  De befrugtede æg klækkes under styret vandkvalitet, herunder ilt-, temperatur- og lysforhold.

 • Anlæg til larveopdræt
  Fiskelarverne opdrættes i et særligt recirkulationsanlæg og fodres med vandlopper, hjuldyr m.v., som også produceres i faciliteten. Desuden produceres encellede alger, som anvendes som foder til foderdyrene.

 • Anlæg til næringsstofbalancer og fordøjelighedsundersøgelser
  I anlæggene opsamles fiskenes fækalier, ligesom afløbsvandet analyseres, så fordøjeligheden af forskellige foderkomponenter kan undersøges samtidigt med opstilling af egentlige næringsstofbalancer.

 • Recirkulationsanlæg
 • I recirkuleringsanlæg renses og genanvendes vandet, så miljøeffekten af fiskeopdrættet minimeres. Forsøgsfaciliteterne omfatter flere forskellige typer recirkulationsanlæg:
  • Recirkuleringsanlæg til teknologi- og metodeudvikling
  • Traditionel recirkulering til fx vækstforsøg
  • Intern recirkulering til fx måling af miljøeffekter
  • Respirometrianlæg til fysiologiske forsøg, herunder måling af iltforbrug under forskellige opdrætsforhold og vurdering af foderets næringsværdi
  • Anlæg til studier af adfærd, velfærd m.v.
 • Respirationslaboratorium
  I respirationslaboratoriet udføres forsøg med såvel hvilestofskifte som svømme-respirometri på enkeltfisk, der udsættes for forskellige kontrollerede belastninger. Der kan fx måles på stofskifte, ydeevne og stress-tolerance koblet til on-line monitering af relevante parametre.
 • Saltvands-modeldambrug
  Et stort semikommercielt demonstrationsanlæg til udvikling af nye opdrætsteknologier i saltvand. Anlægget anvendes til forskning og dokumentation af opdræt af regnbueørreder og atlanterhavslaks i landbaserede, recirkulerede saltvandsanlæg.
 • Laboratorier
  I tilknytning til det eksperimentelle arbejde findes veludstyrede laboratorier med særlige kompetencer indenfor fx klassiske kemiske analyser, aminosyrer og hormoner (HPLC).
 • Værksted
  Et tilhørende værksted kan fremstille specialudstyr målrettet specifikke forsøg og yde it- og elektroniksupport.

 

Forskning i akvakultur

DTU Aquas forskning i akvakultur beskæftiger sig bredt med teknologiske og biologiske aspekter af fiskeopdræt, herunder recirkulationsteknologi, vandbehandling, vandkvalitet og udledning samt foder, ernæring, energetik og velfærd.

Læs mere om DTU Aquas forskning i akvakultur

Kontakt

Leder af Sektion for Akvakultur
Per Bovbjerg Pedersen
Tlf. 35 88 32 56
pbp@aqua.dtu.dk

Se faciliteterne

Klækkeri til laksefisk
Klækkeri til laksefisk.

Algestamkultur
Anlæg til produktion af alger, som anvendes som foder til foderdyrene.

Anlæg til næringsstofbalancer
Anlæg til næringsstofbalancer og fordøjelighedsforsøg.

Traditionel recirkulering
Traditionel recirkulering til fx vækstforsøg.

Intern cirkulering til måling af fx miljøeffekter
Intern recirkulering til fx måling af miljøeffekter.

Respirometrianlæg
Respirometrianlæg til fysiologiske forsøg.

Anlæg til studier af adfærd
Anlæg til studier af adfærd, velfærd m.v.

Saltvandsmodeldambrug
Saltvandsmodeldambrug.