Forskningstemaer

Temaer indenfor forskningsområdet Marine Populationer og Økosystemers Dynamik.

Fisks sorte boks: Hvordan kan oplysninger, der er lagret i fiskeøresten, bruges til at få viden om vækst, levesteder og bevægelse?

Vi ønsker at forstå, hvordan miljøets fysiske og kemiske egenskaber interagerer med biologiske processer i reguleringen af biomineraliseringen og den kemiske sammensætning af fisks øresten. Denne viden gør det muligt at beskrive bl.a. fiskenes vækst, deres adfærd i forhold til ændringer i vandets temperatur og iltindhold samt deres vandring. 
Kontakt: Seniorforsker Karin Hüssy

Artsinteraktioner og populationsdynamik: Hvor vigtig er rovdyr- og bytteadfærd? 

Adfærd hos rovdyr og byttedyr bestemmer, hvor i vandsøjlen de mødes, og hvor ofte. Vi undersøger, hvordan individualitet, f.eks. risikovillighed, udvikler sig, og hvordan møderne mellem rovdyr og byttedyr bestemmer dødeligheden hos populationer af byttedyr i større områder og over længere tid. Vi undersøger også, hvordan miljøforandringer, f.eks. højere vandtemperaturer, påvirker adfærd, møder og dermed dødelighed. Vi bruger laboratorieforsøg samt elektroniske mærker, trawldata, akustiske data og data for maveindhold.
Kontakt: Seniorforsker Stefan Neuenfeldt 

Operationel økologi: Hvor godt kan vi forudsige dynamikken i fiskebestande?

Klimaændringer, klimavariabilitet og klimatiske begivenheder, såsom marine hedebølger, former økosystemer i stigende omfang. Vi udvikler og anvender økologiske prognoseprodukter, der hjælper beslutningstagere med både taktisk og strategisk ressourceforvaltning.
Kontakt: Professor Ken Haste Andersen og seniorforsker Stefan Neuenfeldt 

Marin makroøkologi: Hvordan kan vi forklare statistiske mønstre af antal, rumlig fordeling og biodiversitet på store områder?

Fiskebestandes økologiske processer og dynamik udsættes for påvirkninger af klimaændringer, udnyttelse og eutrofiering. Vi undersøger makroskala- konsekvenserne af disse påvirkninger, ofte ved hjælp af historiske data, eller anvender en sammenlignende tilgang til arktiske, tempererede og tropiske økosystemer.
Kontakt: Professor Brian MacKenzie og seniorforsker Martin Lindegren

Livet i havet: Hvordan vil fiskene reagere på miljøændringer?

Med vores stigende bevidsthed og bekymring for menneskelig indvirkning på havmiljøet og dets rolle i reguleringen af det globale klima bliver behovet for at forudsige livets fremtid i havet presserende. Vi udvikler teoretisk marin økologi og bruger trækbaserede tilgange til at forudsige konsekvenserne af globale ændringer. Eksempler omfatter betydningen af bentho-pelagiske koblingsprocesser for strukturen i marine fiskesamfund og energiflow, analyse af globale data om fiskevækst og fiskeriets fangster, evolutionære konsekvenser af fiskeri samt fødekæde-dynamik i en verden i forandring.
Kontakt: Professor Ken Haste Andersen 

Økologi og udvikling af en berygtet invasiv art: Er artens succes påvirket af hurtig tilpasning til globale forandringer?

Marine invasive arter har globalt stigende biologiske og økonomiske konsekvenser. Imidlertid er evolutionære og genetiske mekanismer, der favoriserer en arts rækkevidde og invasivitet, stadig dårligt forstået. Vi undersøger, hvilke miljøforhold den invasive ribbegoble Mnemiopsis leidyi forventes at kunne leve under, og udfører adaptive evolutionseksperimenter. Det centrale spørgsmål er, om Mnemiopsis leidyi vil være i stand til at tilpasse de fysiologiske begrænsninger, der i øjeblikket definerer dens udbredelsesområde.
Kontakt: Cornelia Jaspers