Rødalger. Foto: Jonas Thormar.

Ph.d.-forsvar om sårbare marine økosystemer i Grønland

torsdag 14 dec 17

Tid & Sted

Tid
Tirsdag den 2. januar 2018 kl. 13.00

Sted
DTU
Kemitorvet
Bygning 202, lokale 1005
2800 Lyngby

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen ”Marine Ecosystems in West Greenland, Identification and Distribution” kan læses på DTU Aqua. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk

Ph.d.-studerende Helle Jørgensbye har arbejdet med at kortlægge vestgrønlandske koraller og andre fastsiddende organismer, som er særligt sårbare over menneskelig påvirkning.  Den 2. januar 2018 forsvarer hun sin afhandling.

Når fiskerier skal certificeres som bæredygtige, skal de bl.a. kunne dokumentere, hvordan fiskeriet påvirker organismer der lever på havbunden. Også ved f.eks. olieindvinding og kabeludlægning skal der foretages miljøvurderinger. De organismer, som ikke kan flytte sig, f.eks. koraller, har særligt fokus i den forbindelse, fordi de ofte er skrøbelige og langsomtvoksende og måske ovenikøbet sjældne.

I Grønland er der ikke gennemført ret mange studier af sårbare marine økosystemer. Men Helle Jørgensbye har med sit erhvervsph.d.-projekt i samarbejde med Sustainable Fisheries Greenland taget fat på at udfylde nogle af de datahuller, der eksisterer i Grønland, for dermed at hjælpe fiskeriindustrien med at opfylde kravene til MSC-certificering. Projektet er baseret på litteratur, analyse af video og billeder, museumsdata, feltarbejde og inddragelse af fiskerne lokale viden.

Under feltarbejde i forbindelse med ph.d.-afhandlingen var Helle Jørgensbye med til at kortlægge kalkrødalger, der danner korallignende rev i Grønland. Fiskerne har kendt til revene i årevis, men for offentligheden var det en stor nyhed, som trak overskrifter i mange medier. Se relaterede nyheder øverst til højre på siden. 

Om forsvaret

Helle Jørgensbye forsvarer sin ph.d.-afhandling "Marine Ecosystems in West Greenland, Identification and Distribution” tirsdag den 2. januar 2018 kl. 13.00 på DTU, Kemitorvet, bygning 202, lokale 1005, 2800 Kgs. Lyngby.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Bjarne Stage, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Henrik Mosegaard, DTU Aqua

Censorer

  • Professor Torkel Gissel Nielsen, DTU Aqua
  • Seniorforsker Anthony Grehan, NUI Galway, Irland
  • Lektor Peter Rask Møller, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

Resume af afhandlingen

De seneste år har der været stort fokus på den skade, som menneskelig aktivitet har forårsaget på bentiske organismer. Termen Sårbare Marine Økosystemer (VME - Vulnerable Marine Ecosystems) bruges til at definere sårbare økosystemer ud fra sedentære bentiske organismer. Målet med dette projekt var at udfylde nogle af de datahuller, der eksisterer i Grønland, og dermed både hjælpe fiskeriindustrien i at opfylde kravene til en økocertificering (MSC-certificering) samt fremme det grønlandske samfunds opfyldelse af internationale forpligtelser.

På trods af den øgede interesse er der kun få studier fra grønlandske farvande. Fraværet af tidligere VME-artikler samt den generelle mangel på viden om organismers udbredelse gjorde det nødvendigt at lave en forundersøgelse af, hvilke arter der forekommer i Grønland. I forbindelse hermed blev der lavet et afvejningssystem for VME-organismer med en usikkerhedsvisning, der viser, hvor der mangler mest viden. Baseret på dette system samt tilgængelige data blev tre organismer udvalgt.

Gennem hele ph.d.-forløbet er der brugt en række metoder fra forskellige videnskabelige traditioner. Der var fokus på museumsdata og tidlig litteratur for at gøre denne type data mere tilgængelig for
fremtidig forskning. Beskrivelsen af udbredelsen af sedimenter er en vigtig del af forståelsen for udbredelse af sessile organismer. Fiskeres lokale viden spillede en vigtig rolle og det blev påvist, at fiskernes viden fra kommercielle højteknologiske fabrikstrawlere har et stort potentiale i fremtidig forskning. Analyser af billeder og video fra forskellige kilder blev brugt som en nutidig datakilde. Modellering af habitategnetheden for bægerkoralenge fra det dybe hav blev inddraget som en del af analysen af dette habitat. To tests af museumsdata blev brugt, før disse data blev anvendt. Ved at sammenstille alle disse metoder kunne forskellige vinkler belyses og være medhjælpende til at definere VME i en grønlandsk sammenhæng.

Nogle få VME er blevet identificeret i denne ph.d., men vigtigere endnu er, at forståelsen for, hvor VME kan blive fundet i de kommende år, øget væsentligt. Nogle af artiklerne fra denne ph.d kom i offentlighedens søgelys og fundet af Lophelia pertusa-revet og algerevene trak overskrifter over hele verden.

Det er en del af en aktiv politik at publicere originaldata i de skrevne artikler for derved at forbedre datatilgængeligheden for grønlandske dybhavsarter. Indlemmelse af data i ICES' VME-database er
også en del af denne politik. Offentligt tilgængelige data kan hjælpe både administrationen og videnskabsfolk, når der skal træffes afgørelser i fremtiden.