Fisk ved kunstigt rev anlagt ved Sønderborg. Fotograf: Jon C. Svendsen.

Fiskevenligt design af fundamenter til havvindmøller

torsdag 09 jul 20
|
af Helle Falborg

Kontakt

Jon Christian Svendsen
Seniorforsker
DTU Aqua
93 51 16 63

Finansiering

Arbejdet er delvist finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen, VELUX FONDEN samt Vattenfall.


 

VELUX FONDEN

Vattenfall-logo

Med de rigtige metoder kan vindmøllefundamenter på havbunden formentlig gavne både fisk, skaldyr, vegetation og havpattedyr.

Spirende forskning fra bl.a. DTU Aqua tyder på, at fundamenterne til havvindmøller og andre menneskeskabte konstruktioner kan være til gavn for livet i havet, hvis konstruktionerne designes korrekt. 

Der er lavet mange undersøgelser af kunstige rev forskellige steder i verden. Undersøgelserne viser tit, at der er flere fisk og andre dyr ved de kunstige rev i havet. Samtidigt er der noget, der tyder på, at havmøllers fundamenter kan fungere som kunstige rev.

"Men kan vi bruge vores viden fra de kunstige rev til at forbedre havmøllernes fundamenter? Kan vi anvende vores viden om kunstige rev til at gøre havmøllernes fundamenter til gode levesteder for fisk og andre organismer i havet?". De spørgsmål stillede seniorforsker Jon C. Svendsen, DTU Aqua for et par år siden.  

Fundamenter fungerer som kunstige rev

Han og andre forskere på DTU Aqua besluttede sig for at undersøge sagen nærmere ved at analysere indholdet af over 6.000 artikler. Analysen konkluderer, at havmøllernes fundamenter fungerer som kunstige rev. Analysen peger også på forskellige metoder, der kan bruges til at gøre havmøllernes fundamenter til gode levesteder for en række fisk og andre organismer i havet.

Resultaterne af analysen er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Marine Science and Engineering 

"Vores analyse viser, at havmøllernes fundamenter ofte udnyttes af både fisk og havpattedyr. Dyrene bruger formentlig områderne til at søge føde eller skjul. Tidligere undersøgelser har påvist, at arter som torsk og marsvin kan udnytte havområder med vindmøller til at skjule sig eller søge føde. Undersøgelser af torsk viser, at individuelle fisk kan finde på at opholde sig ved fundamenterne i mange måneder. Det viser, at fundamenterne kan være et foretrukket levested for fiskene", siger forskningsassistent Maria Glarou, der har været med til at udføre analysen.

"Mange af studierne, som vi gennemgik, viste, at såvel mængden af fisk som antallet af forskellige arter steg efter anlæggelsen af kunstige rev eller havmøllefundamenter", uddyber Maria Glarou.

Viden fra kunstige rev kan forbedre design af vindmøllefundamenter

Analysen viste også, at mange tidligere undersøgelser af kunstige rev er lavet på lignende vanddybder og med samme materialer, som man anvender til fundamenterne til havmøller. Desuden har fundamenterne tit en fysisk størrelse, der svarer til et lille rev i havet. Afstanden mellem fundamenterne i en vindmøllepark tillader, at hvert havmøllefundament kan fungere som et separat rev for fisk. 

"Det giver gode muligheder for, at vi kan anvende vores viden om de kunstige rev til at designe fundamenter til havmøller, der gavner livet i havet", konkluderer Jon C. Svendsen, der har ledet arbejdet med analysen.

Kunstige rev fungerer både ved at tiltrække fisk og ved, at revene øger den samlede produktion af fisk i et område. De senere år er der blevet publiceret et stigende antal artikler, der tyder på, at havmøllernes fundamenter kan øge den lokale produktion af visse arter af fisk og skaldyr.

"Det skyldes, at havmøllefundamenterne kan give levesteder, føde, skjul samt bedre muligheder for at yngle hos en række arter. Der er f.eks. en undersøgelse, der tyder på, at fødeudbuddet for fisk kan stige op imod 50 gange ved et havmøllefundament", siger Jon C. Svendsen.

Forbedringer gavner mange forskellige arter

"Vores overordnede mål var at udtrække den eksisterende viden om design af kunstige rev og bruge den viden til at foreslå forbedringer af havmøllefundamenterne, så de bedst muligt gavner livet i havet. Den slags tiltag har potentiale til at gavne marine organismer som f.eks. torsk, sild, hummer, tang, marsvin og sæler", siger Jon C. Svendsen.

Det handler bl.a. om at bruge materiale med huller og sten i de rette størrelser. Den bedste løsning kan være, at fundamenterne består af forskelligartede elementer. Store fisk kræver store sprækker, mens små fisk mest har gavn af mindre sprækker og huller til at gemme sig i. Overfladestrukturen kan ligeledes have en betydning for de arter, der koloniserer området. Selve højden af fundamenterne kan have betydning for strømforholdene og lysmængden, der kan påvirke levestederne for fiskeyngel og tang, som vokser på fundamentet.

"Vores analyse har afdækket en række steder, hvor man kan skrue på designet af havmøllefundamenter, så man kan øge både hvor mange – og hvor mange forskellige arter – af fisk og andre organismer, der lever i området. Det er et forskningsfelt, det bliver spændende at arbejde videre med, for måske kan vi skræddersy fundamenter, så de især forbedrer leveforholdene for kommercielt interessante eller truede arter", siger Jon C. Svendsen.

Han tilføjer, at man i Holland allerede har indført regler om, at virksomheder, der skal opsætte havvindmøller på hollandsk område, skal dokumentere, at de bestræber sig på at designe og bygge vindmølleparkerne på en måde, som fremmer naturbevarelse og bæredygtig udnyttelse af havets økosystemer.

Liv på vindmøllefundament. Grafik: DTU Aqua.
Illustrationen viser arter, der muligvis kan have gavn af optimeret design af havvindmøllefundamenter. Det gælder både havpattedyr, fisk, skaldyr og tang. Forurening, forstyrrelser og andre skadelige forhold i havområdet kan modvirke de positive effekter af et optimeret design af havvindmøllefundamenter.

Projekt om kunstigt rev ved Sønderborg

DTU Aqua har sammen med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og foreningen Als Stenrev udført et projekt, hvor der er udlagt stenrev i havet ved Sønderborg. Projektet videreføres de kommende år.

Se video af torsk, som svømmer ved det kunstige rev ved Sønderborg (0:35 min.)

Se video af udlægningen af stenrevet ved Sønderborg (2:22 min.)

Videooptagelserne er lavet i samarbejde med foreningen Als Stenrev (alsstenrev.dk).