Fisk er glade for havmøller

tirsdag 06 mar 12
|
af Line Reeh

Horns Rev 1:

Der er 12 havvindmølleparker i drift i Danmark og en under konstruktion. Horns Rev er en af verdens største havmølleparker.Horns Rev 1 Havmøllepark består af 80 vindmøller med en samlet produktionskapacitet på 160 MW og er placeret i Nordøsen 14-20 km ud for Blåvands Huk, det vestligste punkt i Danmark. Mølleparken stod færdig i slutningen af 2002.

Den første undersøgelse af, hvordan havvindmølleparker påvirker fiskelivet, er klar. Den viser, at møller og fisk lever i fin harmoni. Nogle fiskearter er faktisk gået frem.

Mens første spadestik bliver taget til Danmarks nyeste og hidtil største havmøllepark ved Anholt, så er der sandsynligvis godt nyt til alle fisk i området. Havmølleparker og fisk kan leve i fin harmoni, viser ny rapport fra Horns Rev 1.

De 80 enorme møller i Horns Rev 1 står placeret ud for Danmarks vestligste punkt og kan om godt et år fejre ti års fødselsdag. Som andre havmølleparker er parken placeret på relativt lavt vand, maks. 20 meter, og dermed i et område, hvor der typisk er et godt fiskeliv.

Allerede inden parken blev bygget, var forskere fra DTU Aqua på havet for at kortlægge fiskelivet i området. De resultater har biologerne sammenlignet med situationen i området syv år efter, at havmøllevingerne begyndte at snurre.

”Vi har set på, hvordan havvindmølleparken Horns Rev 1 har påvirket fiskene i området. Er der blevet flere eller færre fisk, og er der forsvundet arter eller kommet nye til?, er nogle af de ting, som vi har undersøgt. Og resultatet er, at møllerne ikke påvirker fiskelivet negativt,” siger biolog Claus Stenberg, DTU Aqua.

Undersøgelsen af Horns Revs havmølleparkens påvirkning af fiskelivet er lavet af DTU Aqua, Orbicon, DHI og NaturFocus. Projektet har været ledet af Orbicon, og DTU Aqua har haft ansvar for det praktiske forsøgsfiskeri og analyserne.

Flere nye arter

Havmøllerne på Horns Rev er banket dybt ned i havbunden og omgivet af en rand af store stenbunker, som forhindrer, at strømmen graver dybe render i sandet omkring møllerne. Undersøgelsen peger på, at stenkonstruktionerne også virker som kunstige rev, som giver gode opvækstforhold med rigt fødeudbud og strømlæ og tiltrækker fisk, som er tilknyttet stenbund. Dermed har møllerne skabt levesteder for en række nye arter.

”Revtilknyttede arter som havkarusse, ålekvabbe og stenbider har etableret sig på de nye rev i området – jo tættere vi kom på hvert enkelt vindmøllefundament, jo flere arter fandt vi,” siger biolog Claus Stenberg, DTU Aqua.

Bundfiskene trives

Forskerne var spændte på, hvordan de fiskearter, der lever på de store fintkornede sandbanker, som møllerne blev konstrueret på, ville blive påvirket.  Det gælder fx tobisen, som er en af de vigtigste fisk i det danske industrifiskeri.

”Undersøgelsen viser, at havvindmølleparken, hverken har været en trussel eller nogen fordel for tobisen. Tobisen er afhængig af fint sand for at leve, og møllerne påvirkede hverken sandet på bunden eller betød noget for antallet af tobis,” konkluderer DTU Aqua-biologen.

Undersøgelsen er den første af effekten på fiskelivet af en dansk havmøllepark. Resultaterne kan dog ikke umiddelbart overføres til de øvrige 11 parker i danske farvande.

”Horns Rev ligger i et ekstremt hårdt miljø med kraftig bølgepåvirkning, som f.eks. betyder, at tangskove med dertil knyttede småfisk ikke kan etablere sig. Man må derfor forvente, at de positive reveffekter kan være større endnu i f.eks. en park i det mere beskyttede Kattegat,” siger DTU Aqua-forskeren.

Siden Horns Rev 1 blev bygget har området været lukket land for fiskeri. Dermed har parken været en slags mini-beskyttet område, som dog har været for lille til at have haft en tydelig generel positiv effekt på lokale fiske bestande.

”Vores undersøgelser tyder på, at Horns Rev 1 er for småt til at fungere som et egentligt marint beskyttet område (MPA), fordi fiskene i deres livcyklus gør brug af et lang større område end en vindmøllepark. Men sandsynligvis vil flere parker etableret i nærheden af hinanden tilsammen kunne have en positiv effekt på gydesucces og overlevelse af fiskeyngel, idet vindmølleparker, som ligger nedstrøms i forhold til hinanden, kan fungere som en spredningskorridor for æg og larver,” vurderer Claus Stenberg, DTU Aqua.

Om undersøgelsen: 

Undersøgelsen af Horns Rev-havmølleparkens påvirkning af fiskelivet var et samarbejdsprojekt mellem Orbicon og DTU Aqua. Det blev finansieret af det miljøovervågningsprogram, som blev iværksat i forbindelse med etablering af de danske havvindmølleparker. Arbejdet har været koordineret af Miljøgruppen bestående af Naturstyrelsen, Energistyrelsen, Vattenfall og DONG Energy.

Sådan gjorde forskerne:

Inden havvindmølleparken blev bygget, udførte biologer fra DTU Aqua en såkaldt ”baseline undersøgelse” i henholdsvis september 2001 og marts 2002. Syv år senere blev samme område undersøgt igen, dvs. i september 2009 og marts 2010. Forskerne brugte både akustiske målinger og fiskeri med biologiske undersøgelsesgarn med forskellige maskestørrelser, som er målrettet til at undersøge, hvad der er af fiskeliv i et område, til at finde ud af, hvad der var af fisk før og efter mølleparken blev bygget. Udviklingen blev undersøgt både i havmølleområdet og i et kontrolområde nordvest for parken for at tage højde for eventuelle forandringer og udsving i fiskelivet, som ikke havde forbindelse med etablering af parken.

Rapporten: 

Leonhard, S.B.; Stenberg, C. & Støttrup, J. (Eds.) 2011. Effect of the Horns Rev 1 Offshore Wind Farm on Fish Communities. Follow-up Seven Years after Construction. DTU Aqua, Orbicon, DHI, NaturFocus. Report commissioned by The Environmental Group through contract with Vattenfall Vindkraft A/S.
Rapporten på DTU Aquas hjemmeside

Artiklen har været bragt i DTU Avisen nr. 3/2012.