Danske modeldambrug inspirerer

torsdag 12 apr 12
|
af Line Reeh

Kontakt

Alfred Jokumsen
Seniorrådgiver
DTU Aqua
35 88 32 57

Om AQUABEST:

AQUABEST har 14 partnere fra Finland, Danmark, Sverige, Tyskland, Polen, Letland, Estland og Hviderusland. Projektet skal bidrage til at øge fødevareproduktionen i landene øst for Østersøen uden at miljøet påvirkes negativt. Partnerkredsen er bredt sammensat med repræsentanter fra nationale og regionale myndigheder, forskningsinstitutioner, producentorganisationer og foderindustrien. Projektet koordineres af Finlands Vildt og Fiskeriforskningsinstitut. DTU Aqua er projektleder for den danske del af projektet.

DTU Aqua i Hirtshals får midt i april besøg af forskere, rådgivere, myndigheder og erhverv fra landene rundt om den østlige Østersø. De skal blandt andet besøge de miljøvenlige dansk udviklede modeldambrug.

Mens akvakultur stormer frem på verdensplan, så er produktionen stagneret i landene øst for Østersøen. Det skal DTU Aqua og et stort EU-projekt om bæredygtigt opdræt ændre på. Målet er at øge fødevareproduktionen i landene øst for Østersøen uden at miljøet påvirkes negativt.

Fra den 18. til den 20. april 2012 samles projektdeltagere fra otte lande hos DTU Aqua på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals.

”Akvakultur stormer frem på verdensplan, hvor efterspørgslen på fisk vokser hurtigere end de ofte pressede bestande i havene kan følge med. Her kan opdræt være et bæredygtigt alternativ, hvis det sker med brug af den nyeste teknologi og løsninger med fokus på minimal miljøpåvirkning, og det er det, som vi skal arbejde sammen om her,” fortæller seniorrådgiver Alfred Jokumsen, DTU Aqua, som er projektleder på den danske del af et EU-projektet, som har et samlet budget på 28 millioner kroner.

Besøger modeldambrug

Under arbejdsbesøget i Hirtshals vil deltagerne blandt andet besøge to danske modeldambrug, Lerkenfeldt dambrug ved Farsø og Abild dambrug ved Videbæk, for med egne øjne at se den højteknologiske og miljøvenlige opdrætsform. Modeldambrugene bruger vand fra boringer og ikke fra vandløb. Og de er baseret på recirulationsteknologi. Det vil sige, at dambrugene renser vandet internt og genbruger det i systemet op mod 100 gange, hvorefter det langsomt udskiftes og ledes ud i en plantelagune, hvor de sidste næringsstoffer fjernes fra vandet, inden det ledes til vandløbet. Den unikke sammensætning af komponenter i modeldambrugene er udviklet i Danmark af bl.a. DTU Aqua i samarbejde med erhvervet.

Brugen af modeldambrug herhjemme fik i starten af 2012 Verdensnaturfonden WWF til at forfremme den dansk producerede regnbueørred til den grønne kategori over fisk, som er tilvejebragt på en måde, der er skånsom mod miljøet.

Opdræt på land

I forbindelse med EU-projektet vil Alfred Jokumsen og kollegerne ved DTU Aqua arbejde med at udvikle og overføre den succesfulde teknologi fra ferskvand til saltvand. Målet er at gøre det muligt at opdrætte store ørreder bæredygtigt i anlæg med saltvand på land som alternativ til havbrug direkte i havet.

”Landbaserede anlæg har den store fordel, at man kan styre et hundrede procent, hvad der ledes ud i naturen. Vi har stor dansk know how fra udviklingen af modeldambrug til ferskvand, som vi nu kan bruge til at videreudvikle og overføre teknologien og metoderne til ”grønt” opdræt i saltvand,” fortæller seniorrådgiveren.

Fjerner nitrat

Det springende punkt i forhold til at minimere miljøpåvirkningen i både ferskvand og saltvand er at minimere udledningen af kvælstof til det omliggende miljø.

”Vi arbejder konkret med denitrifikation, hvor nitrat omdannes til frit kvælstof. Og vi undersøger, hvordan en række hjælpestoffer, der bl.a. bruges til bekæmpelse af sygdomme, påvirker forskellige biofiltre, og hvor lang tid stofferne er om at blive nedbrudt i filtrene, så man kan undgå, at de ender i naturen,” siger Alfred Jokumsen, DTU Aqua.

DTU Aqua skal desuden stå for en større analyse af muligheder og forhindringer i forhold til at implementere de nye teknologier i landene øst for Østersøen. Her vil både geografi, klima, befolkningsstrukturer, politiske og økonomiske forhold, vandkvalitet, miljølovgivning, infrastruktur, uddannelsesniveau, forarbejdningsmuligheder, markeder og afsætningskanaler blive inddraget.

Modeldambrug:

Modeldambrugene bruger vand fra boringer og ikke fra vandløb. Og de er baseret på recirulationsteknologi. Det vil sige, at dambrugene renser vandet internt og genbruger det i systemet op mod 100 gange, hvorefter det langsomt udskiftes og ledes ud i en plantelagune, hvor de sidste næringsstoffer fjernes fra vandet, inden det ledes til vandløbet. Den unikke sammensætning af komponenter i modeldambrugene er udviklet i Danmark af bl.a. DTU Aqua i samarbejde med erhvervet.