DTU Aqua bidrager til Danmarks nye havstrategier

tirsdag 28 aug 12

Læs mere

Danmarks havstrategi

Læs mere om Danmarks havstrategi på Naturstyrelsens hjemmeside


DCE’s baggrundsnotater til Danmarks havstrategi

DCE - National Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har udarbejdet en lang række baggrundsnotater til havstrategien.

DCE’s baggrundsnotater (DCE’s hjemmeside)

Til efteråret skal Danmark aflevere havstrategier til EU. DTU Aqua bidrager til strategierne med notater om fisk og fiskeri. Læs notaterne på aqua.dtu.dk

I efteråret 2012 skal Danmark for første gang udarbejde havstrategier for danske havområder. Det sker som led i EU’s havstrategidirektiv. Formålet med EU-landenes havstrategier er at sikre et bedre miljø i havene omkring Europa.

 

Danmarks havstrategier skal blandt andet beskrive og vurdere de danske havområders egenskaber og miljøtilstand og menneskelige aktiviteters indvirkning på havområderne. I den forbindelse har Naturstyrelsen, der koordinerer de danske havstrategier, bedt DTU Aqua om at udarbejde to notater som en del af den faglige baggrund for strategierne.

 

Notat om fiskebestande

Det ene af DTU Aquas notater til Naturstyrelsen handler om fiskebestandene i Danmark. Notatet beskriver biologien og bestandsstrukturen for 29 fiske- og skaldyrarter, som lever i danske farvande. Notatet samler også den eksisterende viden om arternes gyde- og opvækstområder.

 

DTU Aquas notat: Fiskebestandenes struktur (pdf)

 

Fiskeriets påvirkning af fiskebestandene

Det andet af DTU Aquas baggrundsnotater til havstrategierne beskriver, hvilke arter det danske erhvervsfiskeri fanger - både som ønsket fangst og som utilsigtet bifangst, herunder også bifangst af marsvin og fugle. Notatet beskriver fiskeriet fordelt på redskaber og på fiskebestande samt fiskeriets udbredelse og intensitet. Desuden sættes det danske fiskeri i forhold til andre landes fiskeri på de samme bestande. Notatet giver også et overblik over det danske lyst- og fritidsfiskeri i havområderne.

 

DTU Aquas notat: Biologisk forstyrrelse: Selektiv udtagning af arter, herunder tilfældige fangster af ikke-målarter (f.eks. ved erhvervs- og fritidsfiskeri) (pdf)

 

Yderligere oplysninger

Seniorrådgiver Per Dolmer, DTU Aqua, pdo@aqua.dtu.dk, tlf. 35 88 34 60, eller specialkonsulent Thomas Kirk Sørensen, tks@aqua.dtu.dk, tlf. 35 88 34 57.

>