Muslinger klar til høst. De er dyrket med stor tæthed for at øge optagelsen af næringsstoffer fra den næringsstofbelastede Limfjord. Foto: Daniel Taylor.

Ph.d.-forsvar om muslinger som marint virkemiddel

torsdag 07 jan 21

Kontakt

Daniel Patrick Taylor
Postdoc
DTU Aqua
93 51 89 75

Kontakt

Camille Fanny Charlotte Saurel
Seniorforsker
DTU Aqua
61 15 01 62

Den 14. januar 2021 forsvarer ph.d.-studerende Daniel Taylor sin afhandling. Forsvaret kan følges online. 

Mange kystnære havområder er belastet af udledning af næringsstoffer fra landbrug og andre menneskelige aktiviteter. Næringsstofferne fører til voldsom algevækst (eutrofiering) og forringet miljøstilstand. 

Der er en stigende erkendelse af, at mange forskellige målrettede tiltag er nødvendige for at forbedre de marine økosystemers tilstand. Opdræt af muslinger kan være et af midlerne til at afbøde konsekvenserne af udledningen af næringsstoffer, fordi muslinger filtrerer vandet for alger. Muslingeopdrætsteknikker, der fjerner flest mulige alger fra vandet, kan forbedre vandkvaliteten i kystområder, samtidig med at man får protein af høj kvalitet, når muslingerne høstes.

Ph.d.-studerende Daniel Taylor og hans kollegaer har gennem tre år udført omfattende felt- og modelleringsstudier for at optimere opdrætsmetoderne, så muslingerne fjerner så mange næringsstoffer som muligt fra vandet. Målet med undersøgelserne var desuden at øge forståelse af, hvordan muslingeopdræt, der er designet til at mindske konsekvenserne af eutrofiering, påvirker miljøet.

Daniel Taylor konkluderer, at denne særlige form for muslingeopdræt kan bringe store mængder næringsstoffer tilbage til land og samtidig forbedre miljøtilstanden i de kystnære farvande. 

Han har gennem sine undersøgelser vist, at man kan opnå en øget muslingeproduktion ved at ændre på den konventionelle måde at dyrke muslinger på og ved at anvende nye teknologier, så der kan fjernes flere næringsstoffer fra havet på et mindre areal. Han har desuden vist, at den intensive dyrkning af muslinger øger vandets klarhed væsentligt.

Derudover ph.d.-studiet, at konsekvensen af sedimentation af organisk materiale fra muslingerne på havbunden er relativt lille, ikke mindst når det ses i forhold til den mængde næringsstoffer, der fjernes fra havet, når muslingerne høstes. 

Om ph.d.-forsvaret

Daniel Taylor, DTU Aqua, forsvarer sin ph.d.-afhandling "Mitigation Culture of Mussels: Production and Ecological Impacts” torsdag den 14. januar 2021 kl. 14:00 via Zoom. Find link til Zoom i boksen nedenfor.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Camille Saurel, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Jens Kjerulf Petersen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Pernille Nielsen, DTU Aqua

Censorer

  • Professor Torkel Gissel Nielsen, DTU Aqua
  • Lektor Ramón Filgueira, Dalhousie University, Canada
  • Dr. Suzanne Boyd Bricker, National Centers for Coastal Ocean Science, USA 

Ordstyrer ved forsvaret

  • Professor Karen Timmermann, DTU Aqua
Få mere at vide

Hent et populærvidenskabeligt resume af afhandlingen her (på engelsk)

En kopi af afhandlingen kan fås pr. e-mail. Kontakt Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk

Link til Zoom og retningslinjer for deltagelse i forsvaret via Zoom

Daniel Taylors forsvar kan følges på Zoom via dette link: https://dtudk.zoom.us/s/69198824558

Vær venlig at gå ind i mødet på Zoom 10 minutter før forsvarets starttidspunkt.

Tjek gerne, at både dit kamera og din mikrofon er slået fra hele tiden.

Ved starten af forsvaret vil der blive givet instruktioner om forløbet af forsvaret.