Faglige sektioner

DTU Aquas faglige sektioner

DTU Aquas forskning og myndighedsbetjening er organiseret i ni faglige sektioner. Klik på sektionen for at læse mere om sektionens arbejde. 

 

Centre for Ocean Life

Leder af centeret: Thomas Kiørboe, tlf. 35 88 34 01, tk@aqua.dtu.dk og Ken Haste Andersen, tlf. 35 88 33 99, kha@aqua.dtu.dk

Centre for Ocean Life samler dansk havforskning på tværs af discipliner og universiteter for at udforske fundamentale biologiske-fysiske processer i havet og udvikle modeller til at forstå og forudsige, hvordan livet i havet påvirkes af miljøændringer og fiskeri. Centrets formål er at udvikle en grundlæggende forståelse og kapacitet til at forudsige marine økosystemer. Centret bringer biologer, fysikere, kemikere og matematikere sammen fra tre danske universiteter, støtter ph.d.- og postdoc-forskere, tilbyder sommerskoler og internationale workshops og huser gæstende forskere.

 

Sektion for Oceaner og Arktis

Leder af sektionen: Karen Edelvang, tlf. 35 88 34 06, kaede@aqua.dtu.dk

Sektionen for Oceaner og Arktis forsker i det marine miljø. Sektionens fokus er bredt og dækker fagområderne havøkologi, oceanografi, observationsteknologi og Arktis.

Forskningen i havøkologi har særligt fokus på populationer og økosystemer. Vi forsker primært i fisk, men arbejder også med lavere trofiske niveauer, hvor arter og miljøinteraktioner betragtes på tværs af relevante skalaer.

Forskningen i oceanografi arbejder i krydsfeltet mellem de biologiske, fysiske og kemiske parametre i havet lige fra individuelle plankton til regionale havområder. Vi fokuserer på forståelsen af de nøgleprocesser, der styrer de pelagiske fødekæders struktur og funktion samt klima og økosysteminteraktioner.

Observationsteknologi er en multidisciplinær aktivitet, hvor vi sigter på at integrere traditionelle metoder inden for akustik, optik og billedanalyser til at understøtte forskningen såvel i sektionen som i resten af DTU Aqua.

Forskningen indenfor Arktis er en regional komponent, der går på tværs af de øvrige fagområder i sektionen. Arbejdet tager sit udgangspunkt i et tæt samarbejde med Grønlands Naturinstitut, men vi deltager også i en række forskningsprojekter med andre samarbejdspartnere, og vi har fokus på at øge sektionens aktiviteter i Arktis på tværs af de øvrige forskningsdiscipliner. 

 

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Leder af sektionen: Anders Koed, tlf. 35 88 31 46, ak@aqua.dtu.dk 

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi forsker i udvalgte fiskearters krav til levesteder i vandløb, søer og kystzone. Det inkluderer undersøgelser af naturlige og menneskeskabte bestandsregulerende påvirkninger i vandsystemerne, herunder effekten af forringelser af fiskenes levesteder i vandløb, fysiske spærringer i vandløb, næringsrige søer og etablering af nye søer og vådområder. Øvrige arbejdsområder omfatter undersøgelser af udsætningslokaliteter for ål, ørred og laks og udarbejdelse af udsætningsplaner samt monitering og vurdering af effekten af udsætningerne.
  Forskningsresultaterne anvendes til at rådgive om, hvordan fiskebestande ophjælpes, bevares og udnyttes bæredygtigt, samtidig med at hensynet til andre vigtige samfundsinteresser tilgodeses. 

 

Sektion for Akvakultur

Sektionsleder: Per Bovbjerg Pedersen, tlf. 35 88 32 56, pbp@aqua.dtu.dk

Forskningen i Sektion for Akvakultur fokuserer på to interagerende hovedområder: Opdrætsteknologi og miljøeffekter samt Ernæring, vækst og velfærd.

Forskningen i opdrætssystemer, -metoder, vandkvalitet og miljøeffekter understøtter udviklingen af opdrætsteknologier, der giver mindst mulig miljøpåvirkning, samtidig med at driften optimeres, og ressourceforbruget minimeres. Vandkvalitet og slutrensning er her centrale elementer. Saltvands-recirkulering og opdrætskoncepter for alternative arter indgår også.

Forskningen i fiskefoder, ernæring og fysiologi danner bro til forskningen i vandkvalitet og miljøeffekter, idet foderudnyttelsen er afgørende for vandkvalitet og udledning. Ernæringsforskningen fokuserer på proteinsyntese og aminosyre-udnyttelse (N-udskillelse), enzymaktivitet og fedtsyrer, mens også fysiologiske og velfærdsmæssige effekter af vandkvalitet og opdrætsbetingelser undersøges.    

 

Dansk Skaldyrcenter

Leder af centeret: Jens Kjerulf Petersen, tlf. 61 22 24 29, jekjp@aqua.dtu.dk

Dansk Skaldyrcenter (DSC) forsker i bæredygtig produktion af skaldyr og tang med henblik på at tilvejebringe sunde fødevarer. En vigtig del af DSCs aktiviteter omfatter forskning i kystnære økosystemers funktion og habitater - både som grundlag for produktion af skaldyr og tang og i forhold til produktionens miljøpåvirkninger. Dansk Skaldyrcenter ligger på Mors i Limfjorden, som er hjemsted for det meste af det danske skaldyrserhverv. Resultaterne fra centrets forskning omsættes i vid udstrækning til praksis gennem myndighedernes forvaltning og af industrien. DSC råder over en række faciliteter målrettet akvakulturproduktion af skaldyr og tang og har desuden et formidlingscenter, hvor studerende og offentligheden kan lære om fjordbiologi og -økologi og opleve skaldyrsproduktion. Dansk Skaldyrcenter fusionerede med DTU Aqua i 2014.

 

Sektion for Monitering og Data

Leder af sektionen i Lyngby: Marie Storr-Paulsen, tlf. 35 88 34 41, msp@aqua.dtu.dk
Leder af sektionen i Hirtshals: Kai Wieland, tlf. 35 88 32 76, kw@aqua.dtu.dk

Sektion for Monitering og Data er ansvarlig for planlægning og udførelse af dataindsamling ved videnskabelige moniteringstogter samt fra det kommercielle fiskeri. Dataindsamlingen foregår både på instituttets egne forskningsskibe samt fra de kommercielle skibe til havs og i havne rundt omkring i landet. Yderligere omfatter dataindsamlingen miljømæssige faktorer (fysisk og biologisk oceanografi, plankton- og fiskelarveindsamlinger). Sektionen har også ansvar for udtræk og behandling af data til understøttelse af vurdering af fiske- og skaldyrsbestande og økosystemers tilstand både fra egne moniteringsundersøgelser og fra fiskerirelaterede data.    

Resultaterne omfatter blandt andet udbredelsen og artsbestemmelse af fisk og krebsdyr, aldersaflæsninger, kønsratio, genetik, mærkninger samt modenhed. Tidsserier af disse data kan bruges i vurdering af fiske- og skaldyrsbestande og økosystemers tilstand samt til marin forskning og teknologi. Desuden bidrager sektionen til forskning og rådgivning af relevans for instituttet.

Sektionen bidrager også til udvikling af ny observationsteknologi og vedligeholdelse af det videnskabelige udstyr, der bruges på instituttets havforskningsskibe. Endvidere står sektionen for at bemande forskningsskibet Havfisken og andre mindre forskningsskibe. 

 

Sektion for Marine Levende Ressourcer

Leder af sektionen: Henrik Mosegaard, tlf. 35 88 34 61, hm@aqua.dtu.dk

 

Sektion for Økosystembaseret Marin Forvaltning

Leder af sektionen: Anna Rindorf, tlf. 35 88 33 78, ar@aqua.dtu.dk 

Sektion for Økosystembaseret Marin Forvaltning forsker i menneskets direkte og indirekte påvirkning af havmiljøet. Målsætningen er at udvikle viden og værktøjer, som kan bruges i en rationel økologisk og økonomisk bæredygtig forvaltning af fiskerier. 

Sektionen omfatter de fire forskningsområder ”Marine habitater”, ”Fiskeriteknologi”, ”Marin fiskeriforvaltning” og ”Økosystemeffekter af fiskeri”.

Forskningen indenfor marine habitater handler om habitaters rolle som levesteder for fisk. Vi fokuserer på at bevare eller forbedre levevilkårene for fisk, både som opvækstområder for vigtige kommercielle arter og som levesteder for fisk, der er vigtige for det rekreative fiskeri og for arter af økologisk betydning. Da mange habitater har været påvirket af menneskelige aktiviteter, arbejdes der med at udvikle arealbaserede metoder til deres forvaltning og metoder til marin habitatrestaurering.

Forskningen indenfor fiskeriteknologi omfatter fangstprocessens effektivitet, selektivitet og miljøpåvirkning. Vi forsker i udvikling af selektive, skånsomme og effektive fangstmetoder, som gør det muligt i højere grad at fiske målrettet efter bestemte fiskearter og -størrelser. Målet er at reducere uønskede bifangster af fisk, havpattedyr og fugle samt mindske påvirkningen af det marine miljø, mens fiskeriets effektivitet bevares eller udbygges.

Forskningen og rådgivningen indenfor marin fiskeriforvaltning skaber et videnskabeligt grundlag for rådgivning om effekten af forskellige forvaltningssystemer. Forslag til nye regler såsom kvoter for hvor mange fisk, der må landes, lukkede områder samt flerårige forvaltningsplaner evalueres i forhold til deres effekt på fiskeriets værdi og økosystemet. 

Forskningen indenfor økosystemeffekter af fiskeri fokuserer på kvantitative analyser af indikatorer og grænseværdier for fiskeripåvirkning i relation til god miljøtilstand i EU’s havstrategidirektiv, på rådgivning omkring interaktioner mellem fiskeri og havpattedyr, havfugle og bunddyr samt metoder til rådgivning om forvaltning af marine økosystemer og aktiviteter.

 

Enhed for Fiske- og Skaldyrsygdomme

Professor Niels Jørgen Olesen, tlf.35 88 68 31, njol@aqua.dtu.dk

Enhed for Fiske- og Skaldyrsygdomme forsker i forebyggelse og kontrol af sygdomme hos fisk, muslinger og østers samt krebsdyr. Området inkluderer det nationale beredskab for sygdomme hos akvatiske dyr med fokus på de sygdomme, som er omfattet af den eksisterende lovgivning, samt nytilkomne sygdomme. Udover at gruppen arbejder med diagnostik og overvågning har den et betydeligt udviklingsarbejde inden for påvisningsmetodikker og karakterisering af patogener.

Enheden varetager desuden funktionerne som EU´s referencelaboratorium for fiskesygdomme og for krebsdyrsygdomme samt funktionen som OIE-referencelaboratorium for fiskesygdommen Egtvedsyge (viral hæmorrhagisk septikæmi eller VHS).

Enheden blev overflyttet fra DTU Veterinærinstituttet til DTU Aqua i 2018. Organisatorisk er den placeret under Myndighedsbetjeningssekretariatet.