Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Om sektionen

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi forsker i udvalgte fiskearters krav til levesteder i vandløb, søer og kystzone. Det inkluderer undersøgelser af naturlige og menneskeskabte bestandsregulerende påvirkninger i vandsystemerne, herunder effekten af forringelser af fiskenes levesteder i vandløb, fysiske spærringer i vandløb, næringsrige søer og etablering af nye søer og vådområder.

Øvrige arbejdsområder omfatter undersøgelser af udsætningslokaliteter for ål, ørred og laks og udarbejdelse af udsætningsplaner samt monitering og vurdering af effekten af udsætningerne.

Forskningsresultaterne anvendes til at rådgive om, hvordan fiskebestande ophjælpes, bevares og udnyttes bæredygtigt, samtidig med at hensynet til andre vigtige samfundsinteresser tilgodeses. 

Ledelse

Professor Anders Koed, tlf. 21 68 56 41, ak@aqua.dtu.dk

Få mere at vide