DFU-rapporter 1996-2007

Fra 1996-2007 udgav DTU Aqua (dengang Danmarks Fiskeriundersøgelser) rapporter under serietitlen "DFU-rapporter". Rapporterne kan downloades som pdf-filer herunder. 

2007

Nr. 176-07 Rens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen og Anne Johanne Tang Dalsgaard

Nr. 175-07 Nørå Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen og Anne Johanne Tang Dalsgaard  

Nr. 174-07 Abildtrup Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen. Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen og Anne Johanne Tang Dalsgaard

Nr. 173-07 Tingkærvad Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen og Anne Johanne Tang Dalsgaard 

Nr. 172-07 Løjstrup Dambrug (øst) - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen og Anne Johanne Tang Dalsgaard.

Nr. 171-07 Kystfodring og kystøkologi - evaluering af revlefodring ud for Fjaltring
Josianne Støttrup, Per Dolmer, Maria Røjbek, Else Nielsen, Signe Ingvardsen, Per Sørensen og Sune Riis Sørensen 

Nr. 170-07 Den invasive stillehavsøsters, Crassostrea gigas, i Limfjorden - inddragelse af borgere og interessenter i forslag til en forvaltningsplan
Helle Torp Christensen og Ingrid Elmeda

Nr. 169-07 Produktion af blødskallede strandkrabber i Danmark - en ny marin akvakulturproduktion
Knud Fischer, Ulrik Cold, Kevin Jørgensen, Erling P. Larsen, Ole Saugmann Rasmussen og Jens J. Sloth

2006

Nr. 168-06 Tvilho Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for første måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen og Anne Johanne Tang Dalsgaard

Nr. 167-06 Blåmuslinge- og Stillehavsøstersbestanden i det danske Vadehav efteråret 2006
Per Sand Kristensen og Niels Jørgen Pihl

Nr. 166-06 Ejstrupholm Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for første måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen og Anne Johanne Tang Dalsgaard

Nr. 165-06 A pilot-study: Evaluating the possibility that Atlantic Herring (Clupea harengus L.) exerts a negative effect on lesser sandeel (Ammodytes marinus) in the North Sea, using IBTS-and TBM-data
Mikael van Deurs 

Nr. 164-06 Kongeåens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Status fra første måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen og Anne Johanne Tang Dalsgaard 

Nr. 163-06 Skarven (Phalacrocorax carbo sinensis L.) og den spættede sæls (Phoca vitulina L.) indvirkning på fiskebestanden i Limfjorden: Ecopath modellering som redskab i økosystem beskrivelse 
Rasmus Skoven 

Nr. 162a-06 Avlsprogram for regnbueørred i Danmark, Bilag
Alfred Jokumsen, Ivar Lund, Mark Henryon, Peer Berg, Torben Nielsen, Simon B. Madsen, Torben Filt Jensen og Peter Faber 

Nr. 162-06 Avlsprogram for regnbueørred i Danmark, Hovedrapport
Alfred Jokumsen, Ivar Lund, Mark Henryon, Peer Berg, Torben Nielsen, Simon B. Madsen, Torben Filt Jensen og Peter Faber 

Nr. 161-06 Udsætning af geddeyngel i danske søer: Effektvurdering og perspektivering
Christian Skov, Lene Jacobsen, Søren Berg, Jimmi Olsen og Dorte Bekkevold 

Nr. 160-06 Undersøgelse af smoltudtrækket fra Skjern Å samt smoltdødelighed ved passage af Ringkøbing Fjord 2005
Anders Koed 

Nr. 159-06 Optimering af fangstværdien for jomfruhummere (Nephrops norvegicus) - forsøg med fangst og opbevaring af levende jomfruhummere
Lars-Flemming Pedersen 

Nr. 158-06 Østers (Ostrea edulis) i Limfjorden
Per Sand Kristensen og Erik Hoffmann 

2005

Nr. 157-05 Nordatlantiske havøkosystemer under forandring - effekter af klima, havstrømme og fiskeri
Søren Anker Petersen 

Nr. 156-05 Kystfodring og godt fiskeri
Josianne Støttrup, Per Dolmer, Maria Røjbek, Else Nielsen, Signe Ingvardsen, Christian Laustrup og Sune Riis Sørensen 

Nr. 155-05 Registeringer af fangster i indre danske farvande 
Søren Anker Pedersen, Josianne Støttrup, Claus R. Sparrevohn og Hanne Nicolaisen 

Nr. 154-05 Undersøgelse af umodne havørreders (grønlændere) optræk i ferskvand om vinteren 
Anders Koed og Dennis Søndergård Thomsen (red.)

Nr. 153-05 Myndighedssamarbejdet om fiskeriet i Ringkøbing og Nissum Fjorde
Henrik Baktoft og Anders Koed (red.)

Nr. 152-05 Vurdering af ernæringstilstand for aborre
Helge Paulsen, Julia Lynne Overton, Dorthe Frandsen, Mia G.G. Larsen og Katrine B. Hansen 

Nr. 151-05 Ongrowing of Perch (Perca fluviatilis) Juveniles
Julia Lynne Overton og Helge Paulsen 

Nr. 150-05 First feeding of Perch (Perca fluviatilis) larvae
Julia Lynne Overton og Helge Paulsen 

Nr. 149-05 Udvikling af opdræt af aborre (Perca fluviatilis) en mulig alternativ art i ferskvandsopdræt 
Helge Paulsen, Julia L. Overton og Lars Brünner

Nr. 148-05 Rødspætter og Isinger i Århus Bugt. Havmiljøets indflydelse på bestandene af rødspætte og ising i Århus Bugt
Christian A. Jensen, Else Nielsen og Anne Margrethe Wegeberg 

Nr. 147-05 Fisk, fiskeri og epifauna. Limfjorden 1984-2004
Erik Hoffmann

Nr. 146-05 Introduktion af økologi og kvalitetsmærkning på danske pionerdambrug
Lars-Flemming Pedersen, Villy J. Larsen og Niels Henrik Henriksen

Nr. 145-05 Overlevelsen af laksesmolt i Karlsgårde Sø i foråret 2004
Anders Koed, Michael Deacon, Kim Aarestrup og Gorm Rasmussen 

Nr. 144-05 Skrubbeundersøgelser i Limfjorden 1993-2004
Hanne Nicolajsen 

Nr. 143-05 Opdræt af torskeyngel til udsætning i Østersøen
J. G. Støttrup, J. L. Overton, C. Möllmann, H. E. Paulsen, P. B. Pedersen og Lauesen

Nr. 142-05 Fiskebestande og fiskeri 2005
Sten Munch-Petersen 

Nr. 141-05 Blåmuslinger Vadehav 2004
Per Sand Kristensen, Niels Jørgen Pihl og Rasmus Borgstrøm 

Nr. 140-05 Omplantede blåmuslinger fra Horns Rev
Per Sand Kristensen og Niels Jørgen Pihl 

Nr. 139-05 Smoltdødeligheder Årslev Engsø
Kasper Rasmussen og Anders Koed 

2004

Nr. 138-04 Blåmuslinger og molboøsters i nordlige Lillebælt
Per Sand Kristensen

Nr. 137-04 Hjertemuslinger i Vadehavet
Per Sand Kristensen og Niels Jørgen Pihl  

Nr. 136-04 Østersfiskeri i Limfjorden
Per Dolmer og Erik Hoffmann

Nr. 135-04 Hjælpestoffer og medicin
Lars-Flemming Pedersen, Ole Sortkjær, Morten Sichlau Bruun, Inger Dalsgaard og Per Bovbjerg Pedersen

Nr. 135a-04 Hjælpestoffer og medicin (Anneks 1-8)
Lars-Flemming Pedersen, Ole Sortkjær, Morten Sichlau Bruun, Inger Dalsgaard og Per Bovbjerg Pedersen

Nr. 134-04 Skjern Ås lampretter. Statusrapport fra naturovervågningen efter restaureringen af Skjern Å
Nicolaj Ørskov Olsen og Anders Koed

Nr. 133-04 Udnyttelse af strandkrabber
Knud Fischer, Ole S. Rasmussen, Ulrik Cold og Erling P. Larsen

Nr. 132-04 En undersøgelse af muligheder for etablering af måleprogram på såkaldte modeldambrug
Lars M. Svendsen og Per Bovbjerg Pedersen 

Nr. 131-04 Udsætningsforsøg med ørred (Salmo trutta) i Gudenåen og Randers Fjord gennemført i 1982-83, 1987-89 og 1994-96 
Stig Pedersen og Gorm Rasmussen

Nr. 130-04 Bestanden af blåmuslinger i Limfjorden 1993-2003 
Per Sand Kristensen og Erik Hoffmann

2003

Nr. 129-03 Fiskebestande og fiskeri i 2004
Sten Munch-Petersen

Nr. 128-03 Udsætninger af pighvar ved Nordsjællands kyst fra 1991-1997
Claus R. Sparrevohn og Josianne Støttrup

Nr. 127-03 Status and Plans, DIFRES, November 2003
Tine Kjær Hassager (red.)

Nr. 126-03 DFU's standardtrawl: Konstruktion og sammenlignende fiskerI
Ole Ritzau Eigaard, Josianne Støttrup, Erik Hoffmann, Holger Hovgård og Søren Poulsen

Nr. 125-03 Laksens gydevandring i Varde Å systemet Radiotelemetri-undersøgelse
Niels Jepsen, Michael Deacon og Mads Ejby-Ernst

Hovedrapport fra Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer 
Se også del-rapporterne 109-02 til 114-02

Nr. 124-03 Forebyggelse af YDS (yngeldødelighedssyndrom) og begrænsning af medicinforbrug i æg- og yngelopdræt i danske dambrug
Per Aarup Jensen, Niels Henrik Henriksen, Kaare Michelsen, Lone Madsen og Inger Dalsgaard

Perspektivplan for akvakultur i Danmark

Nr. 123-03. Blåmuslinger (Mytilus edulis L.) i Århus Bugt 2002. Forekomster og fiskeri (fiskerizonerne 24, 25, 26, 30, 31 og 34)
Per Sand Kristensen

Nr. 122-03 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 2002
Per Sand Kristensen og Niels Jørgen Pihl

Nr. 121-03 Genudlagte blåmuslinger (Mytilus edulis L.) på vækstbanker i Limfjorden 2002
Per Sand Kristensen og Nina Holm

Nr. 120-03 Danmarks Fiskeriundersøgelser. Ramme- og Aktivitetsplan 2003-2006
Tine Kjær Hassager (red.)

2002

Nr. 119-02 Kvalitet af optøet, kølet modificeret atmosfære-pakket torskefilet; modellering med teknologiske parametre
Niels Bøknæs

Nr. 118-02 Gyde- og opvækstpladser for kommercielle fiskearter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
Lotte A. Worsøe, Mariana B. Horsten og Erik Hoffmann

Nr. 117-02 Effects of marine windfarms on the distribution of fish, shellfish and marine mammals in the Horns Rev area
Erik Hoffmann, Jens Astrup, Finn Larsen, Sten Munch-Petersen og Josianne Støttrup

Nr. 116-02 Manual to determine gonadal maturity of Baltic cod
Jonna Tomkiewicz, Lars Tybjerg, Nina Holm, Alex Hansen, Carl Broberg og E. Hansen

Nr. 115-02 Fiskebestande og fiskeri i 2003
Sten Munch-Petersen

Nr. 114-02 Delrapport vedr. andre faktorer. Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer
Stig Mellergaard, Per Dolmer, Ulrik Berggren og Torben Wallach

Nr. 113-02 Delrapport vedr. topprædatorer. Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer
Erik Hoffmann, Christina Lockyer, Finn Larsen, Palle Udh Jepsen, Thomas Bregnballe, Jonas Teilmann, Lene J. Scheel-Bech, Ellen Stie Kongsted og Henning Thøgersen

Nr. 112-02 Delrapport vedr. habitatpåvirkninger. Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer
Per Dolmer, Karsten Dahl, Søren Frederiksen, Ulrik Berggren, Stig Prüssing, Josianne Støttrup og Bo Lundgren

Nr. 111-02 Delrapport vedr. miljøfremmede stoffer. Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer
Stig Mellergaard, Britta Pedersen, Valery Forbes, Bente Fabech og Alf Aagaard

Nr. 110-02 Delrapport vedr. eutrofiering. Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer
Helge Thomsen, Torkel G. Nielsen og Katherine Richardson

Nr. 109-02 Delrapport vedr. klimaændringer. Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer
Brian R. MacKenzie, André W. Visser, Jes Fenger og Poul Holm

Nr. 108-02 Hjertemuslinger (Cerastoderma edule) på fiskebankerne omkring Grådyb i Vadehavet, 2002
Per Sand Kristensen, Niels Jørgen Pihl og Alex Hansen

Nr. 107-02 Torskeopdræt – forskningsresultater og kundskab om torskeopdræt
Josianne G. Støttrup

Nr. 106-02 Udredning vedrørende vandforbrug ved produktion af regnbueørreder i danske dambrug
Alfred Jokumsen

Nr. 105-02 Forbrugerundersøgelse af frossen og optøet torsk
Francisca Listov-Saabye

Nr. 104-02 Forbrugernes kvalitetsopfattelse af frossen fisk Baseret på to fokusgrupper
Francisca Listov-Saabye

Nr. 103-02 Dansk laksefiskeri i Østersøen 2001 og Status for forsøg med forsinket udsatte laks ved Bornholm og Møn
Frank Ivan Hansen og Stig Pedersen

Nr. 102-02 Hesterejer (Crangon crangon) - køns - og størrelsesfordelinger i danske fangster og landinger fra Nordsøen 2001
Per Sand Kristensen og Agnethe Hedegaard

Nr. 101-02 Blåmuslinger (Mytilus edulis L.) i Lillebælt i 1995 (fiskerizone 40 - 44). Forekomster og fiskeri
Per Sand Kristensen

Nr. 100-02 Fangster af laksefisk fra Skjern Å og Storåen
Christian Dieperink

Nr. 99-02 Skjern Ås lampretter Statusrapport fra naturovervågningen før restaureringen
Nicolai Ørskov Olsen, Hans-Christian Ingerslev, Henrik Dam og Christian Dieperink

Nr. 98-02 Danmarks Fiskeriundersøgelser. Ramme- og Aktivitetsplan
Tine Kjær Hassager (red.)
 
Nr. 97-02 Indsamling af detaljerede oplysninger om tobisfiskeriet i Nordsøen
Henrik Jensen, Henrik Mosegaard, Anna Rindorf, Jørgen Dalskov og Palle Brogaard

Nr 96-02 Genudlægninger af blåmuslinger (Mytilus edulis L.) på vækstbanker i Limfjorden, 2001
Per Sand Kristensen og Nina Holm

2001

Nr. 95-01 Fiskebestande og fiskeri 2002
Sten Munch-Petersen

Nr. 94-01 Simulation model for evaluation of effert and catch quota management regimes
Per J. Sparre

Nr. 93-01 Udsætningsforsøg med 18-28 cm ørred (Salmo trutta L.) i vandløb 1995-1998
Stig Pedersen og Peter Geertz-Hansen

Nr. 92-01 Blåmuslinger (Mytilus edulis L.) i det nordlige Bælthav i 1996 (fiskerizone 30, 31 og 34). Forekomster og fiskeri
Per Sand Kristensen

Nr. 91-01 Danmarks Fiskeriundersøgelsers Ramme- og aktivitetsplan 2001-2004

Nr. 90-01 Hesterejer (Crangon crangon) - køns- og størrelsesfordelinger i danske fangster og landinger fra Nordsøen 2000
Per Sand Kristensen og Agnethe Hedegaard 

Nr. 89-01 Indsatsprojekt rapport 7. Fiskernes holdning til og accept af fiskeriregulering
Jesper Raakjær Nielsen og Christoph Mathiesen 

Nr. 88-01 Genudlægninger af blåmuslinger (Mytilus edulis L.) på vækstbanker i Limfjorden 2000
Per Sand Kristensen og Nina Holm 

Nr. 87-01 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 2000
Per Sand Kristensen og Niels Jørgen Pihl 

2000

Nr. 86-00 Indsatsprojekt rapport 4. Fiskeriindsats og fiskeridødelighed, Kattegat
Holger Hovgård, J. Rasmus Nielsen og Paul Marchal 

Nr. 85-00 Indsatsprojekt rapport 5. Fiskeriindsats og fiskeridødelighed, industrifiskeri
Paul Marchal, J. Rasmus Nielsen og Holger Hovgård

Nr. 84-00b Indsatsprojekt rapport 3. Fiskeriindsats og fiskeridødelighed, Nordsøen og Skagerrak
J. Rasmus Nielsen

Nr. 84-00a Indsatsprojekt rapport 3. Fiskeriindsats og fiskeridødelighed, Østersøen
J. Rasmus Nielsen 

Nr. 83-00 Dansk Laksefiskeri i Østersøen 1998/1999
Frank Ivan Hansen 

Nr. 82-00 Danmarks Fiskeriundersøgelser's Ramme- og aktivitetsplan 2000-2003

Nr. 81-00 Hjertemuslinger (Cerastoderma edule) på fiskebankerne omkring Grådyb i Vadehavet 2000
Per Sand Kristensen 

Nr. 80-00 Laks og havørreds gydevandring i Gudenåen i 1994 og 1995
Kim Aarestrup og Niels Jepsen 

Nr. 79-00 Undersøgelse af eventuelle miljøpåvirkninger ved anvendelse af hjælpestoffer og medicin i ferskvandsdambrug samt metoder til at reducere/eliminere sådanne påvirkninger
Samarbejdsprojekt mellem Danmarks Miljøundersøgelser (red.), Danmarks Fiskeriundersøgelser, Kongelige Veterinære og Landbohøjskole og Dansk Dambrugerforening 

Nr. 78-00 Udvikling af standard garnserie til brug ved bestandsanalyse af flad- og rundfisk i marine lavvandede områder
Ole Ritzau Eigaard, Josianne Støttrup og Holger Hovgård 

Nr. 77-00 A check list for multi-instrument projects
Harald Martens og Charlotte Jacobsen 

Nr. 76-00 Genudlægninger af små blåmuslinger (Mytilus edulis L.) på vækstbanker i Limfjorden, 1999
Per Sand Kristensen, Nina Holm og Alex Hansen 

Nr. 75-00 Fisk og fiskebestande i Limfjorden 1984 - 1999
Erik Hoffmann 

Nr. 74-00 Fisk, fiskeri og bundfauna ved Agerø, Limfjorden
Erik Hoffmann og Per Dolmer 

Nr. 73-99 Bomtrawlfiskeriets indflydelse på fisk og bunddyr II (opdatering af DFU-Rapport nr. 43-97)
Else Nielsen og Stig Mellergaard

Nr. 72-00 Fiskeri efter blåmuslinger i Danmark 1989-1999
Per Sand Kristensen og Erik Hoffmann

1999

Nr. 71-99 Blåmuslinger i Limfjorden. Maj og september 1999
Erik Hoffmann og Per Sand Kristensen 

Nr. 70-99 Projekt "Smoltvindue hos Ørred, Salmo trutta"
Christian Nielsen og Steffen S. Madsen 

Nr. 69-99 Rapport vedrørende udvikling af en mærkningsmodel for økologisk akvakulturproduktion
Strukturdirektoratet 

Nr. 68-99 Betydningen af skarvens prædation på torsk vurderet ved hjælp af flerartsmodellen (MSVPA)
Else Nielsen, Stefan Neuenfeldt og Morten Vinther 

Nr. 67-99 Acoustic monitoring of herring in the Sound Final Report 1993-98
J. Rasmus Nielsen, Bo Lundgren, Torben F. Jensen og Karl-Johan Stæhr

Nr. 66-99 Status for Laksehandlingsplanen
Anders Koed, Kim Aarestrup, Einar Eg Nielsen og Heine Glüsing

Nr. 65-99 Genudlægninger af små blåmuslinger (Mytilus edulis L.) på vækstbanker i Limfjorden, 1998 
Per Sand Kristensen og Nina Holm 

Nr. 64-99 Juvenile fladfisks fordeling, migration og fouragering i kystnære områder - relation til bestandsstyrkelse
Svend Bråten og Lene Moth 

Nr. 63-99 Kortlægning af stenrev, stenfiskeri og fiskeri på hårdbund samt metoder til videnskabelige undersøgelser af rev og hårdbund 
Josianne G. Støttrup

Nr. 62-99 Fiskebestande og fiskeri i 1999 
Poul Degnbol og Eskild Kirkegaard

Nr. 61-99 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav, efteråret 1998
Per Sand Kristensen og Niels Jørgen Pihl 

1998

Nr. 60-98 Spatial distribution pattern generating processes in the International Bottom Trawl Survey in the North Sea
Kai Wieland

Nr. 59-98 Fiskehejren (Ardea cinerea) som prædator - generelt og i relation til ørredsmolt (Salmo trutta)
Vinni Madsen 

Nr. 58-98 Fiskeriundersøgelser i Limfjorden, 1997
Samarbejdsprojekt mellem Danmarks Fiskeriundersøgelser, Nordjyllands Amt, Viborg Amt og Ringkjøbing Amt

Nr. 57-98 Prey switching and the implications for the use of predatory fish as bioindicators
Anna Rindorf 

Nr. 56-98 Det danske laksefiskeri i Østersøen - sæsonen 1997/1998
Frank Ivan Hansen 

Nr. 55-98 Hjertemuslinger (Cerastoderma edule) på fiskebankerne omkring Grådyb i Vadehavet 1998
Per Sand Kristensen 

Nr. 54-98 Strukturen i en muslingebanke og dennes betydning for blåmuslingers vækst og dødelighed
Per Dolmer 

Nr. 53-98 Genudlægninger af små blåmuslinger (Mytilus edulis L.) på vækstbanker i Limfjorden 1996-1997
Nina Holm og Per Sand Kristensen 

Nr. 52-98 Redegørelse vedrørende det tekniske grundlag for miljøgodkendelse af dambrug
Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Miljøundersøgelser, Dansk Dambrugerforening og Miljøstyrelsen 

Nr. 51-98 Indsatsprojekt rapport 2. Gear selectivity estimates for Danish Baltic and Kattegat Fleets
D. A. Wileman

Nr. 50-98 Indsatsprojekt rapport 1. Internationale erfaringer med forskellige fiskeriforvaltningssystemer. Et litteraturreview
Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeriøkonomisk Institut og Institut for Fiskeriforvaltning & Kystsamfundsudvikling

Nr. 49-98 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 1997
Niels Jørgen Pihl og Per Sand Kristensen

1997

Nr. 48-97 Udsætningsforsøg med ørred (Salmo trutta L.) i fynske vandløb og kystområder
Stig Pedersen og Gorm Rasmussen

Nr. 47-97 Large Scale Production of Baltic Sea Cod. Bornholm 1992-1994
Philip Prince 

Nr. 46-97 Lightly salted lumpfish roe. Composition, spoilage, safety and preservation
Merethe Basby 

Nr. 45-97 Søpakning med sporbar deklaration
Marco Frederiksen og Karsten Bæk Olsen

Nr. 44-97 Effekten af akustiske alarmer på bifangst af marsvin i garn. Rapport om foreløbige resultater
Finn Larsen 

Nr. 43-97 Bomtrawlsfiskeriets indflydelse på fisk og bunddyr (benthos) (se opdatering i rapport i 73-99)
Else Nielsen, Stig Mellergaard og Tine Kjær Hassager

Nr. 42a-97 Kunstige rev. Review om formål, anvendelse og potentiale i danske farvande. Bilagsrapport
Josianne G. Støttrup og Hanna Stokholm

Nr. 42-97 Kunstige rev. Review om formål, anvendelse og potentiale i danske farvande
Josianne G. Støttrup og Hanna Stokholm

Nr. 41-97 Fiskebestande og fiskeri i 1998
Poul Degnbol og Eskild Kirkegaard

Nr. 40b-97 Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser
Samarbejdsprojekt mellem Danmarks  Fiskeriundersøgelser, Ribe Amt og Sønderjyllands Amt

Nr. 40a-97 Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Bilagsrapport
Samarbejdsprojekt mellem Danmarks Fiskeriundersøgelser, Ribe Amt og Sønderjyllands Amt

Nr. 40-97 Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Teknisk rapport
Samarbejdsprojekt mellem Danmarks Fiskeriundersøgelser, Ribe Amt og Sønderjyllands Amt 

Nr. 39-97 Forsøgsfiskeri i det sydlige Kattegat efter molboøsters (Arctica islandica) juni 1997 
Per Sand Kristensen, Per Dolmer og Erik Hoffmann

Nr. 38-97 Blåmuslinger i Limfjorden 1996 og 1997
Erik Hoffmann og Per Sand Kristensen

Nr. 37-97 Hjertemuslinger (Cerastoderma edule) på fiskebankerne omkring Grådyb i Vadehavet april 1997
Per Sand Kristensen

Nr. 36-97 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav august 1996
Per Sand Kristensen

Nr. 35-97 Hornfisk - Indbygget kvalitetssikring (IKS) med sporbar dokumentation
Karsten Bæk Olsen 

Nr. 34-97 Bestandsundersøgelser i bornholmske vandløb til belysning af den naturlige ørredproduktion og effekten af udsætning af ørredyngel 
Ole Christensen

Nr. 33-97 Overlevelse af udsætningsfisk. Overlevelsen af dambrugsopdrættet ørred (Salmo trutta) efter udsætning i et naturligt vandløb. I. Indflydelse af social status
Henrik Schurmann

Nr. 32-97 Smoltdødeligheder i Tange Sø. Undersøgt i foråret 1996 
Niels Jepsen, Kim Aarestrup og Gorm Rasmussen

Nr. 31-97 Evaluering af udsætninger af pighvarrer i Limfjorden, Odense Fjord og ved Nordsjælland 1991-1992 
Josianne Gatt Støttrup, Klaus Lehmann og Hanne Nicolajsen

Nr. 30-97 Havørredfiskeriet i Odense Fjord 1995, herunder fiskeriet i Odense Gl. Kanal og den nedre del af Odense Å
Espen Barkholt Rasmussen og Anders Koed

Nr. 29-97 Havørredbestandene i Odense Å og Stavids Å systemerne i relation til Fynsværket
Anders Koed, Gorm Rasmussen og Espen Barkholt Rasmussen

1996

Nr. 28-96 Grundlaget for fiskeudsætninger i Danmark
Michael M. Hansen

Nr. 27-96 Prognose og biologisk rådgivning for fiskeriet i 1997
Poul Degnbol

Nr. 26-96 Selectivity of gillnets in the North Sea, English Channel and Bay of Biscay (AIR-project AIR2-93-1122 Final progress report)
Holger Hovgård og Peter Lewy

Nr. 25-96 Fiskeribiologiske undersøgelser i Limfjorden 1993-1996
Erik Hoffmann

Nr. 24-96 Investigations of fish diseases in common
Stig Mellergaard

Nr. 23-96 Quality of chilled, vacuum packed cold-smoked salmon
Lisbeth Truelstrup Hansen 

Nr. 22-96 Kvalitetsstyring og målemetoder i den danske fiskeindustri. Resultater fra en spørgebrevsundersøgelse 
Stella Jónsdóttir

Nr. 21-96 Udsætningsforsøg med ørred (Salmo trutta L.) i jyske og sjællandske vandløb
Heine Glüsing og Gorm Rasmussen

Nr. 20-96 Udsætning af helt, Coregonus lavaretus L., i Ring Sø ved Brædstrup
Thomas Plesner og Søren Berg

Nr. 19-96 Automatisk inspektion og sortering af sildefileter
Stella Jónsdóttir, Magnús Thor Ásmundsson og Leif Kraus

Nr. 18-96 Produktionskæden fra frysetrawler via optøning til dobbeltfrossen torskefilet - Optøningsrapport (del 2)
Niels Bøknæs

Nr. 17-96 Produktionskæden fra frysetrawler via optøning til dobbeltfrossen torskefilet - Optøningsrapport (del 1) 
Niels Bøknæs

Nr. 16-96 Sild og brisling i Limfjorden
Jens Pedersen

Nr. 15-96 Bærekapacitet for havørred (Salmo trutta L.) i Limfjorden
Kaare Manniche Ebert

Nr. 14-96 Jomfruhummerfiskeriet og bestandene i de danske farvande
Mette Bertelsen

Nr. 13-96 Mærkningsforsøg med ørred og regnbueørred i Århus Bugt og Isefjorden 
Heine Glüsing og Gorm Rasmussen.

Nr. 12-96 Blåmuslingers vækst og dødelighed i Limfjorden
Per Dolmer

Nr. 11-96 Acoustic monitoring of herring related to the establishment of a fixed link across the Sound between Copenhagen and Malmö
J. Rasmus Nielsen

Nr. 10-96 Måling af kvalitet med funktionelle analyser og protein med nærinfrarød refleksion (NIR) på frosne torskeblokke 
Niels Bøknæs

Nr. 9-96 Status over bundgarnsfiskeriet i Danmark 1994
Anders Koed og Michael Ingemann Pedersen

Nr. 8-96 Tangetrappen 1994-95
Anders Koed og Gorm Rasmussen m.fl.

Nr. 7-96 Kampen om Limfjorden
Kirsten Monrad Hansen

Nr. 6-96 Udsætningsforsøg med Østersølaks
Gorm Rasmussen og Heine Glüsing

Nr. 5-96 En undersøgelsen af maveindholdet af Østersølaks 1 1994-1995
Ole Christensen

Nr. 4-96 Fiskeundersøgelse i Vejle Fjord 1993-1994
Hanne Nicolajsen, Josianne Støttrup og Leif Christensen

Nr. 3-96 Forbedring og standardisering af CSW-tankføring
Marco Frederiksen og Karsten Bæk Olsen

Nr. 2-96 Blåmuslingebestanden i Limfjorden
Per Sand Kristensen, Per Dolmer og Erik Hoffmann

Nr. 1-96 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav august 1995
Per Sand Kristensen