For et bæredygtigt fiskeri

Dansk Fisker-Forsker Netværk

Net. Foto: DTU Aqua

Dansk Fisker-Forsker Netværk organiseres af forskningsinstitutionen DTU Aqua og de to brancheorganisationer Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation og Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Netværket arbejder for en fortsat udvikling af et rentabelt og bæredygtigt fiskeri ved at udveksle erfaringer om fiskeri og forvaltning, identificere problemer, udklække ideer til løsninger og formulere projekter, der kan afprøve ideerne.

Baggrund og formål med Dansk Fisker-Forsker Netværk

Dansk fiskeri er under stadig udvikling både strukturelt og teknologisk som følge af ændringer i naturen og sociale og økonomiske faktorer. Fiskernes oplever i deres daglige arbejde den aktuelle forekomst og fordeling af fisk i netop det område, hvor de fisker, mens forskere analyserer populationer og økosystemers egenskaber og udvikling over længere perioder og på større geografisk skala. For at rådgive forvaltningen bedst muligt om, hvordan fiskeriet kan foregå bæredygtigt under stadig foranderlige vilkår, er det nødvendigt at integrere fiskernes og forskernes viden. Derfor blev Dansk Fisker-Forsker-Netværk oprettet i 2016.

Formålet med netværket er at sikre vidensdeling og styrke dialogen mellem det udøvende danske fiskerierhverv og den operationelle fiskeriforskning til gavn for udviklingen i fiskeriet og generationsskiftet i erhvervet i de kystnære samfund.

Netværket bruges bl.a. til at identificere ændringer i økosystemer og fiskebestande, der påvirker forudsætningerne for fiskeriet. Desuden anvendes det til at foreslå samarbejdsprojekter, der i tide kan forbedre teknologi og fiskerikundskaber og rådgive myndighederne om justering af forvaltningen.

Den stadig øgede konkurrence om havets arealer stiller komplekse krav til en integreret marin fysisk planlægning. Her er det også afgørende, at fiskerisektoren og forskningen samarbejder om at identificere kritiske områder og levesteder for arter, der er centrale for fiskeriet og økosystemets funktion. 

Fisker-Forsker-Netværket skal desuden bidrage til fiskeriuddannelsen og videndeling mellem forskellige grene af erhvervet samt forbedre muligheden for, at studerende på videregående uddannelser kan komme i praktik i fiskeriet.

Endelig skal netværket bidrage til at effektivisere arbejdet omkring møderne i de tematiske og regionale råd, som rådgiver Europa-Kommissionen om fiskeri og kommer med input til det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES.

Dansk Fisker-Forsker Netværks logo

Eksempler på projekter fra Fisker-Forsker Netværket


25.000 tobiser giver input til et bæredygtigt fiskeri

I foråret 2023 passerede DTU Aquas mærkning af den lille fisk tobis 25.000 stk. Mærkningen, genfangst og bestandsundersøgelser er et resultat af Fisker-Forsker Netværket.
Læs artiklen

Onlineværktøj viser dansk fiskeris aftryk på havbunden

Hvor og hvor ofte anvender danske fiskere trawl og andre bundslæbende redskaber? Det kan man finde svar på i et kortlægningsværktøj, som DTU Aqua har udviklet som en del af Dansk Fisker-Forsker Netværk.
Læs artiklen

Aktiviteter i Dansk Fisker-Forsker Netværk

Fiskere og forskere ser på zooplankton. Foto: Helle Sørensen
Fiskere og forskere undersøger zooplankton. Foto: Helle Sørensen.

Dansk Fisker-Forsker Netværk har fungeret siden 2016. Aktiviteterne i netværket består bl.a. af dialogmøder, workshops og undervisning. Listen herunder viser de aktiviteter, som har fundet sted i regi af netværket i fase 1 og 2 fra 2016 til 2019. Fase 3 af projektet afrapporteres i efteråret 2023. 

Liste over aktiviteter i Dansk Fisker-Forsker Netværk, fase 1-2

Partnere i Dansk Fisker-Forsker Netværk

DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

DTU Aqua forsker, rådgiver, uddanner og bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af akvatiske ressourcer.

Link til hjemmeside

DTU-logo

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation er hovedorganisation for de danske fiskere og repræsenterer fiskefartøjer og fiskere.

Link til hjemmeside

DFPO-logo

Danmarks Pelagiske Producentorganisation
Danmarks Pelagiske Producentorganisation er hovedorganisation for danske fiskefartøjer, der fisker pelagiske fiskearter.

Link til hjemmeside

DPPO-logo

Finansiering

Dansk Fisker-Forsker Netværk er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen. Projektet er opdelt i tre faser: Fase 1 (j.nr. 33112-P-15-011), Fase 2 (j.nr. 33112-P-16-018) og fase 3 (j.nr. 33112-P-19-063).

Projektet startede i november 2015 og afsluttes i september 2023. 

EHFF-logo

Rapporter 

De to første faser af projektet "Dansk Fisker-Forsker Netværk" er afrapporteret. Tredje fase rapporteres med udgangen af 2023.

Forsider af rapporter

Projekter med samarbejde mellem fiskere og forskere

DTU Aqua samarbejder med fiskere i en del forsknings- og udviklingsprojekter, hvor fiskernes viden om f.eks. om fangstpladser og -teknikker integreres med forskernes viden om bl.a.  fiskebestande og fiskeriteknologi. Formålet er at understøtte en bæredygtig udvikling og innovation inden for fiskerierhvervet.