Foto Lene Friis Møller

30 mio. kr. til nyt østersklækkeri på Mors

tirsdag 06 feb 18

Kontakt

Jens Kjerulf Petersen
Professor
DTU Aqua
61 22 24 29

Med en finanslovbevilling på 30 mio. kr. skal Dansk Skaldyrcenter styrke fødevareproduktionen på Mors.

På finansloven for 2018 er afsat 30 mio. kr. fordelt over fire år til etablering af det første danske storskala-østersklækkeri. Klækkeriet skal ligge på DTU Aquas Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing Mors, og det skal stimulere udviklingen af bæredygtig udnyttelse af kystområdernes naturlige ressourcer i form af østers og andre skaldyr samt tang. 

”For at skaldyrserhvervet kan tage næste skridt i udviklingen, er det nødvendigt med forskningsmæssig støtte til at løfte sektoren. I dag opdrættes der kun blåmuslinger, og produktionsformerne er ret simple, men der er et stort potentiale i mere sofistikeret opdrætsteknologi og produktion af flere forskelige arter,” siger professor og leder af Dansk Skaldyrcenter Jens Kjerulf Petersen. 

Pengene til klækkeriet kommer fra en pulje, som skal være med til at sikre udvikling i udkantsområder.

Yngel og nye opdrætsmetoder

Det er stort set kun blåmuslinger, der kan opdrættes med naturlig yngel. For alle andre arter, f.eks. østers, knivmuslinger og hummer og tangarter som søl, er det nødvendigt at have et klækkeri, der producerer den yngel og de sporer, der skal bruges i opdrætsanlæggene.

"Med en topmoderne infrastruktur vil vi kunne løfte dansk forskning og udvikling på skaldyrsområdet til et helt nyt niveau."
Jens Kjerulf Petersen, leder af Dansk Skaldyrcenter

Dansk Skaldyrcenter råder allerede over mindre klækkerifaciliteter, men de er for små og har ikke det teknologiske niveau, der er nødvendigt for at producere tilstrækkeligt med yngel og udvikle opdrætsmetoderne i nødvendigt omfang.

”Med en topmoderne infrastruktur, som den der nu bliver mulighed for at etablere, vil vi kunne løfte dansk forskning og udvikling på skaldyrsområdet til et helt nyt niveau og gøre os til en endnu mere attraktiv partner på internationalt niveau. Derudover giver det os mulighed for at udvikle og udnytte potentialerne i den blå biomasse til gavn for både beskæftigelse og bæredygtig fødevareproduktion i Danmark,” siger Jens Kjerulf Petersen, Dansk Skaldyrcenter.

Opdræt i havet en miljøfordel

Opdræt af skaldyr i havet har den fordel, at dyrene ikke skal fodres. Skaldyrene lever af de alger, som allerede vokser i rigelige mængder i danske farvande som følge af afstrømningen af næringssalte fra land.  I stedet for at gå til spilde kan næringsstofferne fra land udnyttes til produktion af sunde fødevarer af høj værdi. 

Den store tilførsel af næringsstoffer fra land gør de kystnære farvande i Danmark meget velegnede til opdræt af skaldyr og tang. Desuden har vores farvande en usædvanlig høj hygiejnisk kvalitet, som også er afgørende for produktion af skaldyr og tang. 

Fødevareproduktion på land optager allerede 60 procent af arealet i Danmark, og der er derfor ikke plads til udvidelser, men i havet er der store uudnyttede muligheder for at producere fødevarer. 

Fakta om storskala-klækkeriet

Storskala-klækkeriet er ikke projekteret endnu, men det skønnes, at der vil være behov for omkring 2000 m2 bygninger. 

Bygningerne skal blandt andet rumme: 

  • Anlæg til klækning af flere forskellige arter.
  • Faciliteter til forsøg til optimering af vækstbetingelser i forskellige livsstadier.
  • Faciliteter til udvikling af særligt egnede stammer gennem selektiv avl.
  • Anlæg til dyrkning af mikroalger (foder).
  • Forskningslaboratorium.

Klækkeriet skal ligge i forbindelse med Dansk Skaldyrcenters nuværende faciliteter på Mors. 

Byggeriet vil efter endt pilotering forhåbentlig blive sat i gang i løbet af 2018 og forventes at stå færdigt i løbet af 2019-20.