Forsøgsfiskeri i SELEKT-projektet. Foto: Jonas Palder

Teknologisk præcision skal tegne fremtidens fiskeri

torsdag 23 mar 23

Kontakt

Jordan P. Feekings
Sektionsleder
DTU Aqua
24 89 58 21

Et bæredygtigt fiskeri handler blandt andet om at undgå bifangst i trawl. Det skal et nyt nationalt projekt i 2023, SELEKT, udvikle nye teknologiske redskaber til i et samarbejde mellem DTU Aquas forskere og fiskerne. SELEKT er nu skudt i gang med første test af ny metode til blandet artsfiskeri. 

Både fiskebestande og fiskeri er pressede i en miljø- og klimabelastet verden. Det er nødvendigt at omstille til mere bæredygtigt fiskeri, og det kalder på innovation i fiskeriteknikker. Den opgave er projektet SELEKT sat i søen for at løse. 

I projekt SELEKT skal forskerne i et tæt samarbejde med erhvervsfiskerne udvikle og afprøve nye selektive fiskeredskaber og teknologier, der som projekttitlen siger, kan selektere fangsten, så man i størst muligt omfang kun fanger det, man er ude efter, og undgår bifangst.  

"Der sker store ændringer i fiskeriet i disse år, og det er helt afgørende, at de redskaber, der fiskes med, rent faktisk fanger det, fiskeren kan og må lande."
Sektionsleder Jordan P. Feekings, DTU Aqua

"Der sker store ændringer i fiskeriet i disse år, og det er helt afgørende, at de redskaber, der fiskes med, rent faktisk fanger det, fiskeren kan og må lande," siger Jordan P. Feekings, sektionsleder for Sektion for Fiskeriteknologi og projektleder af SELEKT, og fortsætter: 

"Så det handler både om at beskytte de arter, der er under pres, og samtidig sikre en effektiv udnyttelse af de resterende arter. Effektivitet handler bl.a. om at minimere brændstofforbruget og de øvrige miljøpåvirkninger af fiskeriet." 

SELEKT fortsætter i resten af 2023, og i løbet af de kommende måneder vil forskerne på testtogter med fiskerne løbende teste forskellige nye teknologier til trawlfiskeri af bl.a. fladfisk og dybvandsrejer samt teste innovative metoder, der skal gøre bundtrawl mere skånsom mod havbunden.  

Viden om adfærd redder torsk ud af nettet

SELEKT har et specifikt fokus på at reducere uønsket bifangst af torsk. Det første forsøgsfiskeri, der lige har kickstartet SELEKT, er et forsøg med et redskab, der er udviklet i et samarbejde mellem en vodbinder og DTU Aqua til brug i blandede artsfiskerier for at kunne fange alle kommercielle arter – undtagen torsk. 

Forskerne har på DTU Aquas lokation i Hirtshals, hvor man arbejder med fiskeriteknologi, ændret på nogle strukturer i redskabet, der er et trawl, så man udnytter arternes forskellige adfærd.

De fleste fladfisk og skaldyr er ikke stærke nok svømmere til at svømme frem i trawlen, mens de fleste rundfisk typisk svømmer op for at slippe ud. Det er baggrunden for, at en stor del af de selektive redskaber, der findes i fiskeriet i dag, netop har stormaskede paneler i toppen af fangstposen. 

"Imidlertid har torsk en anden adfærd end de fleste andre rundfisk – den foretrækker at blive i bunden af redskabet. I det her forsøg valgte vi derfor at udnytte denne forskel ved at give torsken muligheden for at slippe ud gennem et udslipshul i bunden af redskabet," siger Valentina Melli, der er forsker og leder af det første forsøg. 

Valentina Melli fortæller, at udslipspanelet i bunden af fangstposen virkede præcist som forventet: 

"Torsk og sej svømmede ud af redskabet, mens resten af fangsten, som var jomfruhummer, rødspætte, rødtunge, kuller, havtaske osv., blev tilbageholdt. Denne fangstsammensætning er ikke tidligere blevet opnået i danske fiskerier, hvor behovet for at undgå torsk ofte følges af et tab af flere værdifulde arter," siger Valentina Melli.  

Redskabsforsøg i prøvetank. Foto: SINTEF
Nærbillede af det redskab, der blev anvendt i første forsøgsfiskeri i SELEKT-projektet. Inden forsøgsfiskeriet blev redskabet testet i SINTEF's prøvetank. Foto: SINTEF.

Innovation i tæt samarbejde med fiskerne 

I det hele taget er projekt SELEKT meget innovativt. De metoder, man udvikler, er ikke kun en videreudvikling af den eksisterende og veletablerede platform til udvikling af redskaber, Fast-Track. I SELEKT fokuserer man også på at udvikle modelleringsværktøjer, der præcist og hurtigt kan bedømme selektionen i et givet redskab. Og man afprøver også teknologier, der i realtid skal optimere fangstsammensætningen for at undgå fangst af uønskede arter.

Det er fiskerierhvervet, DFPO og DPPO, der har udpeget redskaber, de gerne vil have testet med henblik på, at det er redskaber, som mange i erhvervet kan tage i brug. Men der er også prototyper.

"Udvikling af fiskeredskaber i samarbejde med erhvervet er meget vigtig for at sikre, at fiskeriet udvikler sig i en mere bæredygtig retning. Samtidig sikrer den tætte tilknytning til fiskeriet, at redskaber, der viser sig at fungere efter hensigten, vil være klar til at blive taget i brug, så snart de er implementeret i lovgivningen," siger Jordan P. Feekings. 

Rejetrawl og torske-detektor

I de kommende forsøgsfiskerier vil man blandt andet i foråret teste et rejetrawl, der reducerer brændstofforbruget. Det går kort sagt ud på at bruge akustikteknologi til at indsamle viden om fordelingen af rejerne. Med den viden kan man fiske mere målrettet på rejerne med et mindre trawl og dermed reducere slæbemodstanden, hvilket reducerer CO2-udslippet. Resultaterne herfra kommer på Danfish-messen i oktober.

I foråret tester man også et nyt design af masker til bundtrawl i Nordsøen, som er en idé fra fiskerne. Trawlet er udviklet, og effekterne af den tilsigtede bedre selektion skal nu dokumenteres.

Med sit fokus på at undgå bifangst af torsk har SELEKT naturligvis også en cod detector under udvikling, som løbende bliver testet.

Forsøgene foregår primært med kommercielle fartøjer, hvor DTU Aqua tester de nye redskaber.

Skal tages hurtigt i brug i erhvervsfiskeriet  

Sideløbende med at udvikle og teste de innovative fiskeriteknikker sammen med fiskerne skal forskerne dokumentere de nye redskabers selektive effekt med henblik på, at de kan implementeres hurtigt i erhvervsfiskeriet i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. 

Der er tre indsatsområder, som tegner SELEKT:

  1. Afprøvning af selektive redskabsløsninger, der specifikt adresserer udfordringerne i de forskellige farvande og fiskerier.
  2. Afprøvning af nye teknologier, der i realtid dokumenterer fangstsammensætningen og kan medvirke til at minimere fangst af uønskede arter.
  3. Udvikling af værktøjer og modeller, som, baseret på eksisterende data, kan udpege det optimale redskab til specifikke arts- og størrelsessammensætninger i de forskellige fiskerier. 

Derudover vil man også med hjælp fra modellerne kunne vurdere, hvilke økonomiske og selektive konsekvenser der vil komme, når fiskerne tager redskaberne i brug.

Skal sikre et bæredygtigt fiskeri i fremtiden

Et bærende princip i SELEKT er at sikre, at erhvervet får en proaktiv rolle i udvikling og test af de forskellige nye løsninger. På den måde sikrer man, at de innovative redskaber kan udvikles, afprøves og godkendes i en hurtig og effektiv proces og dermed sikre målet om et både mere rentabelt og mere bæredygtigt fiskeri i fremtiden.

Vi vil løbende skrive artikler om de forskellige forsøgsfiskerier med de nye fiskeriteknologier på DTU Aquas medier.

Foto: Forsøgsfiskeri i SELEKT-projektet. Af Jonas Palder

Finansiering

SELEKT er finansieret af midler fra den Europæiske Hav og Fiskerifond (EHFF) og Fiskeristyrelsen i forbindelse med Brexit-aftalen, hvor der er fokus på bæredygtigt fiskeri.

EU-flag og det danske logo for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.