Professor Anders Nielsen, DTU Aqua

Ny professor i statistisk modellering

fredag 22 nov 19

Kontakt

Anders Nielsen
Professor, MSO
DTU Aqua
35 88 34 54

Anders Nielsen er udnævnt til professor på DTU i statistisk modellering af fiskebestande og havets økosystemer.

DTU udnævnte 1. oktober 2019 Anders Nielsen til professor. Han forsker i statistisk modellering af marine systemer og særligt i modeller, der bruges i vurdering af fiskebestandes størrelse og tilstand. De videnskabelige bestandsvurderinger er grundlag for fastsættelse af fiskekvoter og andre reguleringer af fiskeriet. 

Anders Nielsen har blandt andet udviklet den bestandsvurderingsmodel, som anvendes for mere end 20 kommercielt vigtige fiskebestande i det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES. Bestandene omfatter bl.a. Nordsøtorsk og -sild, nordøst-atlantisk makrel og torsk i Barentshavet. ICES er stedet, hvor fiskeribiologer og statistikere hvert år mødes på tværs af landegrænser for at udarbejde rådgivning til myndigheder og politikere om, hvor stort et fiskeri bestandene kan bære i de kommende år.

Fisk i havet er i sagens natur svære at tælle, så statistiske modeller er afgørende i arbejdet med at vurdere, hvor store fiskebestandene er. Modellerne kan estimere det, man ikke kan observere direkte, ved at regne på de data, der faktisk er til rådighed, f.eks. fra statistikkerne over fiskeriets landinger og fra de stikprøver og målinger, som foretages på videnskabelige togter.

Modellering af fiskebestande er et ret unikt område inden for anvendt statistik. Det skyldes, at kombinationen af relativt komplicerede og højdimensionelle modeller, som skal kunne estimeres hurtigt, stiller særlige krav til både modeller og software. Det har betydet, at netop fiskeriforskningen har udviklet modelleringsværktøjer, som kan anvendes inden for mange andre områder.

Ved siden af sin forskning underviser Anders Nielsen. Han har blandt andet holdt kurser i bestandsvurderingsmodellering i Norge, USA, Namibia, Australien, Canada og Storbritannien og underviser desuden i faget ”Fiskerisystemer – forvaltning og modellering” på DTU’s uddannelse Akvatisk Videnskab og Teknologi. 

Baggrund

Anders Nielsen er statistiker fra Københavns Universitet og har en ph.d.-grad fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet). Han blev i 2005 ansat som postdoc ved University of Hawaii, hvor han udviklede modeller til at bestemme geografiske positioner for fisk ud fra data opsamlet via elektroniske mærker. 

I 1997 blev Anders Nielsen ansat første gang ved Danmarks Fiskeriundersøgelser (nu DTU Aqua) som studenterberegner. I 2008 blev han ansat som forsker og senere senior forsker ved DTU Aqua.