BlueBioClimate project group

Hvordan beskytte og genoprette marin biodiversitet under klimaforandringerne

onsdag 22 nov 23

Kontakt

Jakob Hemmer Hansen
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 31 47

I en fremtid hvor havet er under pres fra klimaforandringerne, har vi behov for værktøjer og skræddersyede løsninger til forvaltning og beskyttelse af den marine biodiversitet. De værktøjer er projektet BlueBioClimate netop sat i værk for at levere over de næste tre år.

Nordens have og ferskvandsområder i Øresund, Kattegat og Skagerrak-regionen vil over de næste tre år være hjemsted for forskningsaktiviteter i projekt BlueBioClimate. Det er universiteterne Göteborgs Universitet i Sverige, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Agder i Norge, samt fra Danmark Aarhus Universitet og DTU Aqua, der leder projektet, der er gået sammen i BlueBioClimate.

Titlen ’BlueBioClimate’ peger på de tre forbundne temaer, der er centrale i projektet: vand (hav- og ferskvand), biodiversitet og klimaændringer.

"Vi har brug for integrerede tilgange og internationalt samarbejde for at håndtere biodiversiteten og klimakriserne samtidigt."
Jakob Hemmer-Hansen, seniorforsker og projekleder, BlueBioClimate

Læs mere om BlueBioClimate på projektsiden

Det overordnede mål med BlueBioClimate er at sætte miljøforvaltere i stand til effektivt at beskytte og genoprette marin biodiversitet i en fremtid, der er påvirket af klimaændringer.

Projektet fokuserer på tre overordnede områder af relevans for forvaltning og beskyttelse af biodiversitet: 1. Prioritering og fysisk planlægning, 2. Genopretning, jord- og kystbeskyttelse og 3. Invasive, fremmede og nye arter.

BlueBioClimate blev skudt i gang på DTU Aqua i Silkeborg i Danmark sidst i oktober. Her åbnede seniorforsker og projektets leder Jakob Hemmer-Hansen fra DTU Aqua, konferencen med at introducere arbejdspakkerne og organiseringen.

”Det var fantastisk at få en god start på projektet. Vi har brug for integrerede tilgange og internationalt samarbejde for at håndtere biodiversiteten og klimakriserne samtidigt,” siger Jakob Hemmer-Hansen.

Ifølge Jakob Hemmer-Hansen kan projektet give akut nødvendig viden om, hvordan biodiversitet og klimaforandringer hænger sammen, for eksempel om hvordan biodiversiteten vil blive påvirket af klimaforandringerne. Jakob Hemmer-Hansen forklarer:

"Den viden er afgørende for at kunne hjælpe med at sikre modstandsdygtige økosystemer, der er i stand til at fungere under nuværende og fremtidige klimaer. Gennem samskabelse med centrale naturressourceforvaltningsmyndigheder vil vi bruge den viden til at udvikle de nødvendige værktøjer til dels bevarelse i praksis, dels forvaltning af biodiversitet."

BlueBioClimate er finansieret af INTERREG Öresund-Kattegat-Skagerrak gennem Green Transition-indsatsen samt af national finansiering fra individuelle projektpartnere. Green Transition er til for at bidrage til klimatilpasning og risikoreduktion.

Værktøjer til at overvinde flaskehalse i EU's biodiversitetsstrategi
Baggrunden for at lancere BlueBioClimate er EU's biodiversitetsstrategi. Denne strategi opstiller ambitiøse mål for beskyttelsen af vores have og kystområder.

Ifølge BlueBioClimate-projektpartnere tager de eksisterende procedurer og værktøjer, der er til rådighed for naturressourceforvaltere nu, dog ikke klimaeffekter i betragtning og er dårligt integrerede på tværs af grænser.

Der er for eksempel brug for nye værktøjer til, hvordan man prioriterer at udvælge de områder, hvor  biodiversiteten skal beskyttes. Der mangler også værktøjer til at forudsige, hvordan biodiversiteten vil blive påvirket af klimaændringer.

Det er forskelligt i hvor høj grad forskellige områders biodiversitet, dvs. arter, populationer, gener og funktioner, er i stand til at tilpasse sig forandringer. BlueBioClimate vil hjælpe naturressourceforvaltere med ny viden om forskellig biodiversitets tilpasningsevne.

Denne forskning vil blandt andet tage udgangspunkt i eksisterende genetisk variation, funktionel mangfoldighed og tilgængelige habitater ved at identificere de vigtigste processer, der opretholder biodiversiteten.

Resultaterne vil udgøre BlueBioClimates grundlag for at udvikle Decision Support Frameworks, som tager hensyn til biodiversitetens reaktion på klimaændringer. På denne måde kan vi sikre modstandsdygtige økosystemer og deres økosystemtjenester.

Lige så vigtigt er det, at BlueBioClimate sigter mod at bidrage til en forbedret koordinering af indsatsen for naturressourceforvaltning på tværs af landegrænser. Derfor vil de nye værktøjer blive udviklet gennem samskabelse med centrale interessenter fra de tre lande.

Artsspecifikke aktiviteter
På kick-off-dagene i Silkeborg blev planer for artsspecifikke aktiviteter præsenteret af BlueBioClimate-partnerne. Arbejdet i projektet omfatter forskellige arter, der lever i Øresund, Kattegat og Skagerak-regionen. Fra invasive arter som zebramuslinger og stillehavsøsters, over ålegræs, zooplankton, havørred blåfinnet tun til atlantisk torsk.

Ved at kombinere state-of-the-art teknologi fra biovidenskab – såsom genomiske analyser, avanceret telemetri, bio-logging og kombinationer af felt- og eksperimentelle studier – vil forskerne få den nye vigtige viden om de forskellige marine arters evne til at tilpasse sig forandringer i deres levesteder på grund af klimaændringer.

På kort sigt vil den nye viden gøre det muligt at udvikle de nye værktøjer til klimatilpasset beskyttelse og forvaltning af biodiversitet.

På længere sigt forventer projektpartnerne, at BlueBioClimate bidrager til en videnbaseret bæredygtig grøn omstilling.

Man forventer det vil ske gennem en forbedret naturlig forvaltning af økosystemer under betydeligt pres fra klimaændringer i kombination med andre faktorer, såsom fiskeri, effekter fra invasive arter og næringsstofbelastning.

En fremtidig platform for myndighedssamarbejde

Efterhånden som turisme, fiskeri og akvakultur udvikler sig i de tre involverede lande - Sverige, Norge og Danmark - vil sundere og mere modstandsdygtige økosystemer være helt afgørende for at sikre bæredygtig vækst.

Det skal værktøjerne udviklet af BlueBioClimate være med til at sikre, og projektleder Jakob Hemmer-Hansen understreger, hvorfor han forventer, at projektet vil lykkes med at nå sine mål:

"Som et projektkonsortium er vores vigtigste styrker kombinationen af tilgange til at studere biodiversitet på forskellige niveauer fra arter til populationer, gener og funktioner i forhold til klimaændringer."

"Denne integrerede tilgang er vigtig for at opnå en omfattende forståelse af sammenhængen mellem biodiversitet og klimaændringer. Derudover faciliterer vores konsortium det regionale samarbejde på tværs af grænser, som er afgørende for at imødegå udfordringer på tværs af grænser”, siger Jakob Hemmer.

På længere sigt er en vigtig projektambition at muliggøre fremtidig dataindsamling i forbindelse med natur- og miljøovervågning i forhold til klimaforandringer. Projektet skal være med til at skabe en vigtig platform for myndighedssamarbejde, der kan videreudvikles og formaliseres på myndighedsniveau.

BlueBioClimates primære målgrupper er myndigheder i de tre lande, der forvalter naturressourcer på internationalt, nationalt og regionalt niveau

De nationale myndigheder vil kunne udvikle deres samarbejde gennem brug af fælles referencerammer og metoder til implementering i administration på tværs af grænser.

Topfoto: BlueBioClimate-projektgruppen, oktober 2023