Forskerne – her ph.d. Kirstine Toxværd – efterlignede vandloppernes livscyklus og leveforhold i et iskoldt laboratorium. Foto: Line Reeh.

Oliespild kan skade Arktis mere end forventet

fredag 12 okt 18

Kontakt

Torkel Gissel Nielsen
Professor
DTU Aqua
35 88 34 94

Calanus glacialis. Foto Kirstine Toxværd.

En af de undersøgte vandloppearter er Calanus glacialis. Den er ca. 4 mm stor, kan blive op til tre år og er en af de vigtigste vandloppearter i den arktiske fødekæde.

Foto Kirstine Toxværd.

Plankton, som er fundamentet i fødekæderne i de arktiske have, påvirkes af meget lavere koncentrationer af olieforurening end hidtil antaget.

Havisen i Arktisk smelter i disse år på grund af klimaforandringerne. Det skaber en øget interesse for at udforske olieressourcerne i området. Man hvad betyder det for det arktiske økosystem, hvis der slipper olie ud f.eks. fra en olieboring eller et tankskib? 

Nye forskningsresultater, som DTU Aqua og COWI har fået offentliggjort i det højt estimerede amerikanske tidsskrift Environmental Science & Technology viser, at oliespild – i dette tilfælde om vinteren –  kan få mere alvorlige konsekvenser for fødekæderne i Arktis, end man hidtil har antaget. 

"Det mest overraskende ved resultaterne er, at der skal meget mindre af det giftige stof pyren fra råolie til at slå dyreplankton ihjel, end man har set i andre forsøg. Ved doser, som var 300 gange under, hvad man hidtil har set, døde halvdelen af vandloppe-arten Calanus glacialis, som vi undersøgte", fortæller ph.d. Kirstine Toxværd, som har forsvaret sin ph.d.-afhandling om emnet på DTU Aqua. 

En af forklaringerne på de nye fund er, at forskerne har udsat vandlopperne for pyren i længere tid. Tidligere forsøg har kun varet ganske få døgn, men det er for kort tid, hvis man skal efterligne forholdene ved at olieudslip. 

Vandlopper og andet dyreplankton er meget vigtige organismer i havets fødekæder. De spiser planteplankton og udgør selv en væsentlig del af føden for fisk, fugle og havpattedyr. Ændringer i populationen af vandlopper kan derfor få konsekvenser hele vejen op gennem fødekæden og i sidste ende påvirke erhverv og mennesker, der henter indtjening og mad i havet. 

Oliespild påvirker overlevelse og formeringsevne
Som de fleste dyr i Arktis kører vandlopper på lavt blus i den lange, mørke vinter. De overvintrer tæt på havbunden, mens de tærer på deres fedtdepoter, men når forårssolen sætter gang i væksten af planktonalger, svømmer de op fra bunden, æder løs af algerne, vokser og formerer sig og udgør fødegrundlaget for resten af den vintersultne fødekæde. 

I laboratoriet har forskerne efterlignet livscyklussen hos de to vigtigste vandlopper i Arktis – Calanus glacialis og Calanus hyperboreus – og udsat dem for forskellige doser af pyren i tre måneder under vandloppernes vinterpause. Der var tale om realistiske pyren-doser, som kan forekomme ved et oliespild i naturen. Derefter blev vandlopperne overført til rent vand og fik foder i en måned for at efterligne forårsopblomstringen af planktonalger i deres naturlige miljø.

Oliespildet gik værst ud over vandloppen Calanus glacialis, som udnyttede sine fedtdepoter dårligere og havde en større dødelighed under overvintringen, når den blev udsat for pyren – og jo mere pyren, jo større effekt. Desuden så forskerne negative effekter på vandloppernes evne til at spise og genopbygge fedtdepoter og producere æg, når de fik føde igen.

"Den nye viden er vigtigt input i vurderingen af mulige effekter af oliespild på de arktiske økosystemer og kan indgå i myndighedernes risikovurderinger", siger professor Torkel Gissel Nielsen fra DTU Aqua, som har ledet projektet.

Forsøgets anden vandloppeart, Calanus hyperboreus, blev også påvirket af pyren, men ikke helt så kraftigt, viser andre resultater fra projektet. De overvintrende vandlopper af denne art døde ikke umiddelbart af at blive udsat for pyren, og produktionen af æg blev heller ikke påvirket, men de spiste mindre og blev dårligere til at genopbygge fedtreserverene, når de fik mad igen, hvilket mindsker sandsynligheden for, at de overlever næste vinter.

 

Fjernelse af oliespild påvirker også vandlopper

Forskningsprojektet har også undersøgt, hvordan håndteringen af oliespild påvirker vandlopper og mikroorganismer, som lever lige under havisen. Her viste feltundersøgelser på Svalbard, at afbrænding af oliespild på stedet ikke påvirker det mikroskopiske liv lige så meget, som hvis olien opløses med kemikalier.