Kristine Toxværds feltforsøg med oliespild i havis blev gennemført i specialdesignede såkaldte mesocosmos, som blev fastgjort i havisen på Svalbard. Foto: Line Reeh.

Oliespild påvirker arktiske planktonsamfund

tirsdag 14 aug 18

Kontakt

Kirstine Toxværd
Ph.d.-studerende
20 97 14 76

Tid & Sted

Tid

22. august 2018 kl. 13.00

Sted

DTU
Bygning 303A, auditorium 44
2800 Kgs. Lyngby

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen "Effects of oil spills on Arctic pelagic ecosystems - Winter exposure and variations in sensitivity" kan læses på DTU Aqua. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk

Mikroorganismer og vandlopper i Arktis påvirkes negativt af oliespild. Det kan få betydning for hele den marine fødekæde. Det fremgår af Kirstine Toxværds ph.d-afhandling, som hun forsvarer 22. august 

Havisens tilbagetrækning i Arktis har ført til en øget interesse for at udforske de mange olie- og gasressourcer, som findes på havbunden dér. 

Når mulige miljøeffekter af olieaktiviteter i Arktis skal risikovurderes, har man brug for bedre biologiske baggrundsdata. Der mangler især data fra vinterperioden, men nu bidrager Kirstine Toxværd i sin ph.d.-afhandling fra DTU Aqua med ny viden om, hvordan de arktiske økosystemer påvirkes af oliespild om vinteren. 

I afhandlingen fokuserer hun på effekten af olieforurening på plante- og dyreplankton med særligt fokus på de største vandlopper, som er en nøglegruppe i arktiske økosystemer og et vigtig fødeemne for fisk, fugle og pattedyr. 

Kirstine Toxværd har undersøgt, hvordan oliespild i havis og teknologier til at fjerne olien påvirker planktonsamfund under isen om vinteren, og når olien frigives fra den smeltende havis om foråret.Hendes undersøgelser viser, at brug af kemiske opløsningsmidler øger koncentrationen af oliestoffer under havisen. Det fører til en ændring i struktur og biomasse af de mikrobielle samfund, som findes under isen, samt deformt afkom blandt de vandlopper, som lever af mikroorganismerne.

I ph.d.-studiet har Kirstine Toxværd desuden vist, hvordan de arktiske vandlopper, der overvintrer under havisen, i langt højere grad end hidtil antaget bliver påvirket af langvarig olieeksponering, og at det forringer deres evne til at genopbygge fedtreserver og reproducere sig om foråret. 

Ph.d.-studiet er gennemført som en erhvervs-ph.d. i samarbejde med COWI, og det eksperimentelle arbejde er udført på Svalbard og i laboratoriet på DTU Aqua.

Om forsvaret af afhandlingen
Kirstine Toxværd forsvarer sin ph.d.-afhandling "Effects of oil spills on Arctic pelagic ecosystems - Winter exposure and variations in sensitivity" den 22. august 2018 kl. 13.00 på DTU i Lyngby. Forsvaret finder sted i bygning 303A, auditorium 44.

Vejledere
  • Hovedvejledere: Professor Torkel Gissel Nielsen, DTU Aqua og ph.d. Morten Hjorth, COWI
  • Medvejleder: Ph.d. Steffen Brøgger-Jensen, COWI
Censorer
  • Seniorforsker Sigrun Jonasdottir, DTU Aqua
  • Professor Jean-Eric Tremblay, Université Laval, Canada
  • Professor lngela Dahllof, Göteborgs Universitet, Sverige
Ordstyrer ved forsvaret
  • Seniorforsker Stefan Neuenfeldt, DTU Aqua