Havørred. Foto: Kristi Källo

Ph.d.-forsvar om strejfende havørreder i Mariager Fjord

Den 3. juli 2023 forsvarer Kristi Källo sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges på DTU i Silkeborg eller online.

Laks, ørred og andre laksefisk har en forbløffende evne til at vende tilbage til det område, de stammer fra, når de skal yngle – en adfærd, der kaldes homing. Selv om de fleste laksefisk vender tilbage til deres udgangspunkt, er der også individer, som svømmer op i andre vandløb, end det de selv blev udklækket i, når de skal gyde – disse kaldes strejfere.

Der er ikke forsket særligt meget i, hvad der kendetegner strejferne, og hvor stor en andel de udgør. Denne viden er imidlertid vigtig for at kunne beskrive forskellige populationers udbredelse og udvikling, især når man skal træffe beslutninger om forvaltningen af fiskebestandene og deres levesteder. 

Kristi Källo har i sit ph.d.-projekt på DTU Aqua undersøgt vilde havørreder i Mariager Fjord og tilløbende åer ved hjælp af elektronisk mærkning og analyser af fiskenes øresten og genetik. Hendes forskning viser, at i gennemsnit 37 % af havørrederne i Mariager Fjord-systemet er strejfere, og at de udgør en betydelig del af de gydende fisk i de undersøgte åer. Dette er det højeste niveau af strejfere, som er dokumentet blandt havørreder, der strejfer mellem flere vandløb. 

Kristi Källo har desuden undersøgt vandringsmønstre hos havørreder, der har gydet før (”gentagne gydere”). Resultaterne viser, at strejfning også er almindelig blandt disse fisk, og at gentagne gydere, som strejfer, har meget varierende vandringsmønstre. Kristi Källo dokumenterer samtidig, at den høje forekomst af strejfning har sat sit præg på den genetiske struktur hos havørrederne i åerne omkring Mariager Fjord i et omfang, så der er tale om genetisk ensartede bestande.

Endelig viser Kristi Källos arbejde, at strejfere har forskellige migrationsmønstre i forhold til tid og sted, hvilket f.eks. ses ved, at strejferne i højere grad søger mod de større årer.  Det dokumenteres også, at strejfning er en iboende del af havørredens livshistorie, og at den er forbundet med flere faktorer på forskellige livsstadier.

Om forsvaret

Kristi Källo forsvarer sin ph.d.-afhandling "Do all roads lead home? Straying of anadromous brown trout (Salmo trutta) in a fjord system” mandag den 3. juli 2023 kl. 10.00 på Zoom og på DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg. 

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Kim Aarestrup, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Henrik Baktoft, DTU Aqua
  • Medvejleder: Forsker Martin Lykke Kristensen, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker Jakob Hemmer Hansen, DTU Aqua (formand)
  • Seniorforsker Line Elisabeth Sundt-Hansen, Norsk institut for naturforskning, Norge
  • Assistant Professor Anna Sturrock, School of Life Sciences, England

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Niels Jepsen, DTU Aqua
Få mere at vide

En kopi af afhandlingen kan fås pr. e-mail ved henvendelse til Kristi Källo, kkal@aqua.dtu.dk

Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Kristi Källos ph.d.-forsvar hos DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg.

Online

Forsvaret kan følges online på Zoom via dette link: 
https://dtudk.zoom.us/j/63738389202?pwd=akdyaFRrYTNoc0lrT3JuTGFRVFlTZz09
Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket.

Tidspunkt

Mandag den 3. juli 2023 kl. 10:00-14:00.