Professor Karen Timmermann, DTU Aqua. Foto/grafik: DTU Aqua.

Ny professor i biogeokemisk modellering

onsdag 24 jun 20

Kontakt

Karen Timmermann
Professor
DTU Aqua
93 51 03 81

Karen Timmermann er udnævnt til professor på DTU, hvor hun skal forske i menneske- og naturskabte påvirkninger af de kystnære farvande.

DTU udnævnte 1. maj 2020 Karen Timmermann til professor i biogeokemisk modellering. Hun kommer fra en stilling som seniorforsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. 

Biogeokemi er læren om de processer, der styrer stofkredsløbene i naturen og deres betydning for økosystemernes tilstand og funktioner. Karen Timmermanns speciale er de kystnære farvande, og hendes primære opgave som professor på DTU er at styrke forskningen inden for kystøkologi. Organisatorisk er hun tilknyttet Dansk Skaldyrcenter ved DTU Aqua.

Karen Timmermanns forskning har særligt fokus på menneske- og naturskabte påvirkninger af de kystnære farvande. Det drejer sig bl.a. om klimaforandringer, næringsstofbelastningen fra land og fiskeri samt disse presfaktorers betydning for f.eks. algevækst, udbredelse af ålegræs og forekomst af iltsvind. Forskningen har også fokus på metoder til at imødegå påvirkningerne eller konsekvenserne af dem. Det kan f.eks. være dyrkning af muslinger, som optager overskydende næringsstoffer og dermed mindsker risikoen for algeopblomstring.  

Karen Timmermann har en baggrund indenfor miljøbiologi og modellering. Modellering anvendes bl.a. til at beregne mulige scenarier for udviklingen i kystnære økosystemer, og det er der brug for i den forskningsbaserede rådgivning, som er en central del af den nye professors arbejdsområde. Resultaterne fra modelleringer kan bl.a. indgå som grundlag, når myndigheder og politikere skal træffe beslutninger om forvaltningen af menneskers aktiviteter i de kystnære områder, f.eks. næringsstofudledning, fiskeri eller etablering af havvindmøller. 

Ud over forskning og rådgivning skal Karen Timmermann undervise på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.

Baggrund

Karen Timmermann har en kandidatgrad i matematik og miljøbiolog og en ph.d.-grad i miljøbiologi fra RUC. 

I 2006 blev hun ansat som postdoc på det daværende Danmarks Miljøundersøgelser, som blev en del af Aarhus Universitet i 2007. I 2007 blev Karen Timmermann ansat i en forskerstilling, og i 2010 blev hun seniorforsker. 

Karen Timmermann har som leder af en forskningsgruppe på Aarhus Universitet leveret det videnskabelige grundlag for de danske vandområdeplaner, som skal sikre, at de danske kystvande opnår god økologisk tilstand. Hun har fået forskningsbevillinger fra bl.a. Innovationsfonden og Velux Fonden til undersøgelser af virkemidler, som kan forbedre miljøtilstanden i kystzonen og reducere de negative effekter af menneskelige påvirkninger. 

Karen Timmermann har igennem de sidste otte år rådgivet myndigheder og politikere om det danske vandmiljø.