Foto af Mikael Van Deurs

Forstå, hvordan naturgenopretning i havet kan lykkes

torsdag 26 jan 23

Kontakt

Jens Kjerulf Petersen
Professor, Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 31 71

Med tre nye overordnede guides om naturgenopretning i havet kan beslutningstagere, aktører og interessenter nu gå til sagen med øget succes for både havnaturen, økosystemtjenesterne og det budget, det kræver at genoprette natur. Det er nyt Nationalt Center for Marin Naturgenopretning med bidrag fra DTU Aqua, der udarbejder guiderne.

Vores havnatur i Danmark er under pres. Iltsvind i fjorde, tab af naturlige levesteder, kyster, der er sårbare over for klimaændringerne. I de seneste år er der søsat flere indsatser for at rette op på havnaturen. Nogle indsatser er lykkedes, andre er ikke ifølge forskerne. For gode intentioner er ikke nok – der skal grundig viden til, for at det virker.

"Det er vigtigt, at man får gjort tingene rigtigt fra start. Ellers risikerer man at spilde ressourcerne og endda i nogle sammenhænge forringe havmiljøet."
Jens Kjerulf Petersen, professor, DTU Aqua

Den viden skal ud at virke hos aktørerne i naturgenopretning. Derfor er Limfjordsrådet og tre universiteter, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og DTU gået sammen i Nationalt Center for Marin Naturgenopretning med det hovedformål at fremme en videnbaseret tilgang til at styrke marine økosystemers modstandsdygtighed, genoprette den økologiske balance og en lang række økosystemtjenester i danske farvande. Det vil de gøre gennem udarbejdelse af en række overordnede retningeslinjer til aktørerne:

”Med disse guides har vi forsøgt at lave de første vigtige skridt til, at naturgenopretning i havet står på den samme platform, når projekterne skal startes. Næste skridt er for os at komme med mere detaljerede vejledninger og anbefalinger om Best Practice", siger Jens Kjerulf Petersen, professor og projektleder på DTU Aquas arbejde i Naturgenopretningscentret.

Kort sagt handler virkningsfulde indsatser om at forstå naturgenopretning – hvad er marin naturgenopretning? Hvad skal der til, for at genopretningsindsatser i havet bliver en succes? Hvor skal det ske, for at det giver mening? Hvordan gør vi det?

I de tre nye guider, som DTU Aqua bidrager med solid viden og erfaring til, kan beslutningstagere og interesseorganisationer finde svar på de spørgsmål. Den første guide er netop kommet online: 
Begreber i relation til marin naturgenopretning 

Denne første officelle guide beskriver de centrale begreber og definitioner, som er vigtige, at alle parter forstår, når man skal planlægge marine naturforbedrende aktiviteter.

Naturgenopretningscentret ønsker med gennemgangen af begreber at sikre, at der er klarhed om begreberne på området, og klarhed omkring, hvad disse indebærer.

De næste to guider, der er på vej, er:

Retningslinjer for udpegning af områder til marin naturgenopretning med fokus på ålegræsenge, stenrev og biogene rev
Stenrev, ålegræsenge og muslingebanker er sagens kerne i denne guide, når den sætter fokus på aktiv genopretning af marine habitater og natur. Guiden sammenfatter en række overordnede retningslinjer og procedurer, der med fordel kan bruges som overordnet rettesnor, når man udpeger områder til aktiv marin naturgenopretning, herunder udarbejdelse af en indledende projektbeskrivelse. Mere detaljerede vejledninger for de forskellige habitattyper vil følge senere.

Marine habitaters understøttelse af vigtige biologiske økosystemtjenester 
Denne guide handler om, hvordan økosystemtjenester, som genetablering af naturlige levesteder i havet giver. Det handler om alt fra at beskytte vores kyster mod klimaforandringer som voldsommere vejr og stigende vandstand, forbedrede lysforhold i vandet og om at bevare havets biodiversitet samt herigennem sikre havets evne til permanent lagring af næringsstoffer.

De naturlige levesteder, habitaterne, det handler om, er spredte stenrev og tangskove, huledannende stenrev, muslingebanker og ålegræsenge.

Faglig viden og rådgivning de næste fem år

Nationalt Center for Marin Naturgenopretning vil over de næste fem år løbende formidle faglig viden og rådgive om økologiske, tekniske og økonomiske faktorer, der styrker projekternes succes og minimerer fejl i indsatserne.

Som baggrund for at sætte naturgenopretningscentret i verden skriver de:

”Danmarks havmiljø omfatter en rigdom af lavvandede kystnære økosystemer med en mangfoldig flora og fauna, og kystnaturen er Danmarks globalt set vigtigste bidrag til klodens biodiversitet. På trods af årtiers indsats for at forbedre vandkvaliteten i vores kystnære havmiljø, er den økologiske tilstand utilfredsstillende, og selv de beskyttede naturtyper har en ugunstig bevaringsstatus.”

Hvis man vil lære noget af historien, hvad er det så, der typisk har fejlet eller manglet i de indsatser for naturgenopretning, der ikke har virket efter hensigten?

”Når man vil i gang med naturgenopretning på havet, er det vigtigt, at man får gjort tingene rigtigt fra start. For ellers risikerer man at spilde ressourcerne og endda i nogle sammenhænge forringe havmiljøet," siger Jens Kjerulf Petersen.

På baggrund af national og international erfaring og viden om marin naturgenopretning vil centret sikre en videnskabelig og fagligt velunderbygget rådgivning som et bidrag til den nationale planlægning af marin naturgenopretning og aktive naturfremmende løsninger.

Alt i alt er ønsket at bidrage til at forbedre tilstanden i Danmarks have og fjorde.

Find de kommende to nye guider samt nyheder om naturgenopretningscentret på centrets hjemmeside og på DTU Aquas Linkedin

Foto: Mikael Van Deurs

Fakta om Nationalt Center for Marin Naturgenopretning

Formålet med centret er gennem opsamling, kortlægning og bearbejdning af eksisterende og ny viden at levere knowhow som gør det muligt for lokale, kommunale og nationale aktører succesfuldt at gennemføre forskellige typer af marine naturgenopretningsprojekter.

Herved vil centret bidrage til at optimere den samlede pakke af økosystemtjenester, som naturgenopretning kan bidrage med i Danmark: Forbedret miljø/naturtilstand, større biodiversitet, lagring af kulstof, immobilisering af næringsstoffer, fiskeri og naturlig kystbeskyttelse i danske farvande, samt understøtte og kvalificere aktiviteter inden for de nævnte områder.

DTU Aqua er med i centrets arbejde over de næste fem år.

Se mere på centrets hjemmeside