Blåmuslinger i Vadehavet. Foto: Pernille Nielsen.

Første vurdering af Vadehavets muslingebestand i 10 år

torsdag 07 mar 19

Kontakt

Pernille Nielsen
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 33 75

Hent rapporten

Hent rapporten ”Fagligt grundlag for forvaltningsplan for udvikling af bæredygtige fiskerier af muslinger og østers i Vadehavet”

Rapporten er skrevet af Pernille Nielsen, Kerstin Geitner, Jakob Jakobsen, Christian J. Köppl og Jens Kjerulf Petersen.

Her foregik undersøgelserne

Bestandene af blåmuslinger og stillehavsøsters er blevet kortlagt i det gule område. På kortet ses tætheden af blåmuslinger (kg pr. m2) i det undersøgte område. Klik for at se større version af kortet

Kort over den del af Vadehavet, hvor bestandene af blåmuslinger og stillehavsøsters er undersøgt

Droner og forskere har registeret muslinger og invasive østers i Vadehavet, så der nu er tal på, hvor store bestandene er.

78.000 tons blåmuslinger og 72.000 tons stillehavsøsters. Sådan lyder DTU Aquas vurdering af bestanden af de to arter i den del af Vadehavet, der ligger mellem den jyske vestkyst og Fanø, Mandø og Rømø. 

Det er den første bestandsvurdering af blåmuslinger i Vadehavet, siden fiskeriet blev lukket i 2008 for at sikre fødegrundlaget for de muslingespisende fugle i området. Heller ikke spredningen af den invasive stillehavsøsters har været undersøgt siden 2008. 

"Den samlede bestand af blåmuslinger er betydeligt over det niveau, der lukkede fiskeriet i 2008, men derudover er det svært at udtale sig om, hvordan bestandene har udviklet sig, fordi vi i de fleste tilfælde ikke kan sammenligne de nye data med de tidligere. Det skyldes blandt andet, at de tidligere undersøgelser hver især kun har dækket mindre områder," forklarer forsker Pernille Nielsen, DTU Aqua, som har ledet undersøgelsen. 

Den faglige vurdering af bestandsstørrelserne er netop udgivet i rapporten Fagligt grundlag for forvaltningsplan for udvikling af bæredygtige fiskerier af muslinger og østers i Vadehavet. Resultaterne kan anvendes af myndighederne til at vurdere udbredelsen af den invasive stillehavsøsters og eventuelle initiativer til at bekæmpe den og til at vurdere, om der skal gives tilladelse til fiskeri af stillehavsøsters og blåmuslinger i Vadehavet. 

Vadehavet er omfattet af en række internationale og nationale naturbeskyttelseshensyn, bl.a. EU’s habitatdirektiv, fuglebeskyttelsesdirektiv og Natura 2000-regulering, og der er derfor særlige krav til dokumentation af effekter af fiskeri og andre aktiviteter, før myndighederne eventuelt giver en tilladelse.

Droner vil kunne effektivisere dataindsamling – men ikke endnu

Udover at opgøre bestanden af muslinger og stillehavsøsters har projektet også haft fokus på at afprøve nye metoder til at bestemme bestandene. Denne del af projektet har Institut for Rumteknologi (DTU Space) haft ansvaret for.  

Traditionelt undersøges muslinge- og østersbestande med tidskrævende metoder, hvor forskere og forskningsassistenter går på tidevandsfladerne ved ebbe eller tager prøver fra et skib på dybere vand. I projektet har droner i stedet overfløjet dele af tidevandsfladerne i Vadehavet og taget billeder, som derefter er analyseret. 

Resultaterne viser, at droner vil kunne bidrage til en mere effektiv og systematisk overvågning af muslingebestande. F.eks. kan data fra droneflyvninger geolokaliseres med stor præcision, så man har sikkerhed for, at det er præcis de samme områder, som kortlægges fra år til år.   

Men der er også udfordringer ved at bruge droner i opgørelsen af muslingebestandene. F.eks. er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at skelne stillehavsøsters, som vokser på blåmuslingebanker, fra blåmuslinger. Der ligger derfor en del udviklingsarbejde forude, inden dronerne kan overtage forskernes arbejde til fods. 

Financiering

Projektet er finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen. 

EU-flag og EHFF-logo