DFU Reports 1996-2007

The report series "DFU Reports" was published by DTU Aqua (former Danish Institute for Fisheries Research) from 1996 to 2007.The reports can be downloaded as pdf files below. 

2007

No. 176-07 Rens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen and Anne Johanne Tang Dalsgaard

No. 175-07 Nørå Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen and Anne Johanne Tang Dalsgaard  

No. 174-07 Abildtrup Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen. Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen and Anne Johanne Tang Dalsgaard

No. 173-07 Tingkærvad Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen and Anne Johanne Tang Dalsgaard 

No. 172-07 Løjstrup Dambrug (øst) - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen and Anne Johanne Tang Dalsgaard.

No. 171-07 Kystfodring og kystøkologi - evaluering af revlefodring ud for Fjaltring
Josianne Støttrup, Per Dolmer, Maria Røjbek, Else Nielsen, Signe Ingvardsen, Per Sørensen and Sune Riis Sørensen 

No. 170-07 Den invasive stillehavsøsters, Crassostrea gigas, i Limfjorden - inddragelse af borgere og interessenter i forslag til en forvaltningsplan
Helle Torp Christensen and Ingrid Elmeda

No. 169-07 Produktion af blødskallede strandkrabber i Danmark - en ny marin akvakulturproduktion
Knud Fischer, Ulrik Cold, Kevin Jørgensen, Erling P. Larsen, Ole Saugmann Rasmussen and Jens J. Sloth

2006

No. 168-06 Tvilho Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for første måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen and Anne Johanne Tang Dalsgaard

No. 167-06 Blåmuslinge- og Stillehavsøstersbestanden i det danske Vadehav efteråret 2006
Per Sand Kristensen og Niels Jørgen Pihl

No. 166-06 Ejstrupholm Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for første måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen and Anne Johanne Tang Dalsgaard

No. 165-06 A pilot-study: Evaluating the possibility that Atlantic Herring (Clupea harengus L.) exerts a negative effect on lesser sandeel (Ammodytes marinus) in the North Sea, using IBTS-and TBM-data
Mikael van Deurs 

No. 164-06 Kongeåens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Status fra første måleår af moniteringsprojektet
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen and Anne Johanne Tang Dalsgaard 

No. 163-06 Skarven (Phalacrocorax carbo sinensis L.) og den spættede sæls (Phoca vitulina L.) indvirkning på fiskebestanden i Limfjorden: Ecopath modellering som redskab i økosystem beskrivelse 
Rasmus Skoven 

No. 162a-06 Avlsprogram for regnbueørred i Danmark, Bilag
Alfred Jokumsen, Ivar Lund, Mark Henryon, Peer Berg, Torben Nielsen, Simon B. Madsen, Torben Filt Jensen and Peter Faber 

No. 162-06 Avlsprogram for regnbueørred i Danmark, Hovedrapport
Alfred Jokumsen, Ivar Lund, Mark Henryon, Peer Berg, Torben Nielsen, Simon B. Madsen, Torben Filt Jensen and Peter Faber 

No. 161-06 Udsætning af geddeyngel i danske søer: Effektvurdering og perspektivering
Christian Skov, Lene Jacobsen, Søren Berg, Jimmi Olsen and Dorte Bekkevold 

No. 160-06 Undersøgelse af smoltudtrækket fra Skjern Å samt smoltdødelighed ved passage af Ringkøbing Fjord 2005
Anders Koed 

No. 159-06 Optimering af fangstværdien for jomfruhummere (Nephrops norvegicus) - forsøg med fangst og opbevaring af levende jomfruhummere
Lars-Flemming Pedersen 

No. 158-06 Østers (Ostrea edulis) i Limfjorden
Per Sand Kristensen and Erik Hoffmann 

2005

Nr. 157-05 Nordatlantiske havøkosystemer under forandring - effekter af klima, havstrømme og fiskeri
Søren Anker Petersen 

No. 156-05 Kystfodring og godt fiskeri
Josianne Støttrup, Per Dolmer, Maria Røjbek, Else Nielsen, Signe Ingvardsen, Christian Laustrup and Sune Riis Sørensen 

No. 155-05 Registeringer af fangster i indre danske farvande 
Søren Anker Pedersen, Josianne Støttrup, Claus R. Sparrevohn and Hanne Nicolaisen 

No. 154-05 Undersøgelse af umodne havørreders (grønlændere) optræk i ferskvand om vinteren 
Anders Koed and Dennis Søndergård Thomsen (red.)

No. 153-05 Myndighedssamarbejdet om fiskeriet i Ringkøbing og Nissum Fjorde
Henrik Baktoft and Anders Koed (red.)

No. 152-05 Vurdering af ernæringstilstand for aborre
Helge Paulsen, Julia Lynne Overton, Dorthe Frandsen, Mia G.G. Larsen and Katrine B. Hansen 

No. 151-05 Ongrowing of Perch (Perca fluviatilis) Juveniles
Julia Lynne Overton and Helge Paulsen 

No. 150-05 First feeding of Perch (Perca fluviatilis) larvae
Julia Lynne Overton and Helge Paulsen 

No. 149-05 Udvikling af opdræt af aborre (Perca fluviatilis) en mulig alternativ art i ferskvandsopdræt 
Helge Paulsen, Julia L. Overton and Lars Brünner

No. 148-05 Rødspætter og Isinger i Århus Bugt. Havmiljøets indflydelse på bestandene af rødspætte og ising i Århus Bugt
Christian A. Jensen, Else Nielsen and Anne Margrethe Wegeberg 

No. 147-05 Fisk, fiskeri og epifauna. Limfjorden 1984-2004
Erik Hoffmann

No. 146-05 Introduktion af økologi og kvalitetsmærkning på danske pionerdambrug
Lars-Flemming Pedersen, Villy J. Larsen and Niels Henrik Henriksen

No. 145-05 Overlevelsen af laksesmolt i Karlsgårde Sø i foråret 2004
Anders Koed, Michael Deacon, Kim Aarestrup and Gorm Rasmussen 

No. 144-05 Skrubbeundersøgelser i Limfjorden 1993-2004
Hanne Nicolajsen 

No. 143-05 Opdræt af torskeyngel til udsætning i Østersøen
J. G. Støttrup, J. L. Overton, C. Möllmann, H. E. Paulsen, P. B. Pedersen and Lauesen

No. 142-05 Fiskebestande og fiskeri 2005
Sten Munch-Petersen 

No. 141-05 Blåmuslinger Vadehav 2004
Per Sand Kristensen, Niels Jørgen Pihl and Rasmus Borgstrøm 

No. 140-05 Omplantede blåmuslinger fra Horns Rev
Per Sand Kristensen and Niels Jørgen Pihl 

No. 139-05 Smoltdødeligheder Årslev Engsø
Kasper Rasmussen and Anders Koed 

2004

No. 138-04 Blåmuslinger og molboøsters i nordlige Lillebælt
Per Sand Kristensen

No. 137-04 Hjertemuslinger i Vadehavet
Per Sand Kristensen and Niels Jørgen Pihl  

No. 136-04 Østersfiskeri i Limfjorden
Per Dolmer and Erik Hoffmann

No. 135-04 Hjælpestoffer og medicin
Lars-Flemming Pedersen, Ole Sortkjær, Morten Sichlau Bruun, Inger Dalsgaard and Per Bovbjerg Pedersen

No. 135a-04 Hjælpestoffer og medicin (Anneks 1-8)
Lars-Flemming Pedersen, Ole Sortkjær, Morten Sichlau Bruun, Inger Dalsgaard and Per Bovbjerg Pedersen

No. 134-04 Skjern Ås lampretter. Statusrapport fra naturovervågningen efter restaureringen af Skjern Å
Nicolaj Ørskov Olsen and Anders Koed

No. 133-04 Udnyttelse af strandkrabber
Knud Fischer, Ole S. Rasmussen, Ulrik Cold and Erling P. Larsen

No. 132-04 En undersøgelse af muligheder for etablering af måleprogram på såkaldte modeldambrug
Lars M. Svendsen and Per Bovbjerg Pedersen 

No. 131-04 Udsætningsforsøg med ørred (Salmo trutta) i Gudenåen og Randers Fjord gennemført i 1982-83, 1987-89 og 1994-96 
Stig Pedersen and Gorm Rasmussen

No. 130-04 Bestanden af blåmuslinger i Limfjorden 1993-2003 
Per Sand Kristensen and Erik Hoffmann

2003

No. 129-03 Fiskebestande og fiskeri i 2004
Sten Munch-Petersen

No. 128-03 Udsætninger af pighvar ved Nordsjællands kyst fra 1991-1997
Claus R. Sparrevohn and Josianne Støttrup

No. 127-03 Status and Plans, DIFRES, November 2003
Tine Kjær Hassager (red.)

No. 126-03 DFU's standardtrawl: Konstruktion og sammenlignende fiskerI
Ole Ritzau Eigaard, Josianne Støttrup, Erik Hoffmann, Holger Hovgård and Søren Poulsen

No. 125-03 Laksens gydevandring i Varde Å systemet Radiotelemetri-undersøgelse
Niels Jepsen, Michael Deacon and Mads Ejby-Ernst

Hovedrapport fra Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer 
Se også del-rapporterne 109-02 til 114-02

No. 124-03 Forebyggelse af YDS (yngeldødelighedssyndrom) og begrænsning af medicinforbrug i æg- og yngelopdræt i danske dambrug
Per Aarup Jensen, Niels Henrik Henriksen, Kaare Michelsen, Lone Madsen and Inger Dalsgaard

Perspektivplan for akvakultur i Danmark

No. 123-03. Blåmuslinger (Mytilus edulis L.) i Århus Bugt 2002. Forekomster og fiskeri (fiskerizonerne 24, 25, 26, 30, 31 og 34)
Per Sand Kristensen

No. 122-03 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 2002
Per Sand Kristensen and Niels Jørgen Pihl

No. 121-03 Genudlagte blåmuslinger (Mytilus edulis L.) på vækstbanker i Limfjorden 2002
Per Sand Kristensen and Nina Holm

No. 120-03 Danmarks Fiskeriundersøgelser. Ramme- og Aktivitetsplan 2003-2006
Tine Kjær Hassager (red.)

2002

No. 119-02 Kvalitet af optøet, kølet modificeret atmosfære-pakket torskefilet; modellering med teknologiske parametre
Niels Bøknæs

No. 118-02 Gyde- og opvækstpladser for kommercielle fiskearter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
Lotte A. Worsøe, Mariana B. Horsten and Erik Hoffmann

No. 117-02 Effects of marine windfarms on the distribution of fish, shellfish and marine mammals in the Horns Rev area
Erik Hoffmann, Jens Astrup, Finn Larsen, Sten Munch-Petersen and Josianne Støttrup

No. 116-02 Manual to determine gonadal maturity of Baltic cod
Jonna Tomkiewicz, Lars Tybjerg, Nina Holm, Alex Hansen, Carl Broberg and E. Hansen

No. 115-02 Fiskebestande og fiskeri i 2003
Sten Munch-Petersen

No. 114-02 Delrapport vedr. andre faktorer. Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer
Stig Mellergaard, Per Dolmer, Ulrik Berggren and Torben Wallach

No. 113-02 Delrapport vedr. topprædatorer. Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer
Erik Hoffmann, Christina Lockyer, Finn Larsen, Palle Udh Jepsen, Thomas Bregnballe, Jonas Teilmann, Lene J. Scheel-Bech, Ellen Stie Kongsted and Henning Thøgersen

No. 112-02 Delrapport vedr. habitatpåvirkninger. Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer
Per Dolmer, Karsten Dahl, Søren Frederiksen, Ulrik Berggren, Stig Prüssing, Josianne Støttrup and Bo Lundgren

No. 111-02 Delrapport vedr. miljøfremmede stoffer. Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer
Stig Mellergaard, Britta Pedersen, Valery Forbes, Bente Fabech and Alf Aagaard

No. 110-02 Delrapport vedr. eutrofiering. Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer
Helge Thomsen, Torkel G. Nielsen and Katherine Richardson

No. 109-02 Delrapport vedr. klimaændringer. Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeriressourcer
Brian R. MacKenzie, André W. Visser, Jes Fenger and Poul Holm

No. 108-02 Hjertemuslinger (Cerastoderma edule) på fiskebankerne omkring Grådyb i Vadehavet, 2002
Per Sand Kristensen, Niels Jørgen Pihl and Alex Hansen

No. 107-02 Torskeopdræt – forskningsresultater og kundskab om torskeopdræt
Josianne G. Støttrup

No. 106-02 Udredning vedrørende vandforbrug ved produktion af regnbueørreder i danske dambrug
Alfred Jokumsen

No. 105-02 Forbrugerundersøgelse af frossen og optøet torsk
Francisca Listov-Saabye

No. 104-02 Forbrugernes kvalitetsopfattelse af frossen fisk Baseret på to fokusgrupper
Francisca Listov-Saabye

No. 103-02 Dansk laksefiskeri i Østersøen 2001 og Status for forsøg med forsinket udsatte laks ved Bornholm og Møn
Frank Ivan Hansen and Stig Pedersen

No. 102-02 Hesterejer (Crangon crangon) - køns - og størrelsesfordelinger i danske fangster og landinger fra Nordsøen 2001
Per Sand Kristensen and Agnethe Hedegaard

No. 101-02 Blåmuslinger (Mytilus edulis L.) i Lillebælt i 1995 (fiskerizone 40 - 44). Forekomster og fiskeri
Per Sand Kristensen

No. 100-02 Fangster af laksefisk fra Skjern Å og Storåen
Christian Dieperink

No. 99-02 Skjern Ås lampretter Statusrapport fra naturovervågningen før restaureringen
Nicolai Ørskov Olsen, Hans-Christian Ingerslev, Henrik Dam and Christian Dieperink

No. 98-02 Danmarks Fiskeriundersøgelser. Ramme- og Aktivitetsplan
Tine Kjær Hassager (red.)
 
No. 97-02 Indsamling af detaljerede oplysninger om tobisfiskeriet i Nordsøen
Henrik Jensen, Henrik Mosegaard, Anna Rindorf, Jørgen Dalskov and Palle Brogaard

No. 96-02 Genudlægninger af blåmuslinger (Mytilus edulis L.) på vækstbanker i Limfjorden, 2001
Per Sand Kristensen and Nina Holm

2001

No. 95-01 Fiskebestande og fiskeri 2002
Sten Munch-Petersen

No. 94-01 Simulation model for evaluation of effert and catch quota management regimes
Per J. Sparre

No. 93-01 Udsætningsforsøg med 18-28 cm ørred (Salmo trutta L.) i vandløb 1995-1998
Stig Pedersen and Peter Geertz-Hansen

No. 92-01 Blåmuslinger (Mytilus edulis L.) i det nordlige Bælthav i 1996 (fiskerizone 30, 31 og 34). Forekomster og fiskeri
Per Sand Kristensen

No. 91-01 Danmarks Fiskeriundersøgelsers Ramme- og aktivitetsplan 2001-2004

Nr. 90-01 Hesterejer (Crangon crangon) - køns- og størrelsesfordelinger i danske fangster og landinger fra Nordsøen 2000
Per Sand Kristensen and Agnethe Hedegaard 

No. 89-01 Indsatsprojekt rapport 7. Fiskernes holdning til og accept af fiskeriregulering
Jesper Raakjær Nielsen and Christoph Mathiesen 

No. 88-01 Genudlægninger af blåmuslinger (Mytilus edulis L.) på vækstbanker i Limfjorden 2000
Per Sand Kristensen and Nina Holm 

No. 87-01 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 2000
Per Sand Kristensen and Niels Jørgen Pihl 

2000

No. 86-00 Indsatsprojekt rapport 4. Fiskeriindsats og fiskeridødelighed, Kattegat
Holger Hovgård, J. Rasmus Nielsen and Paul Marchal 

No. 85-00 Indsatsprojekt rapport 5. Fiskeriindsats og fiskeridødelighed, industrifiskeri
Paul Marchal, J. Rasmus Nielsen and Holger Hovgård

No. 84-00b Indsatsprojekt rapport 3. Fiskeriindsats og fiskeridødelighed, Nordsøen og Skagerrak
J. Rasmus Nielsen

No. 84-00a Indsatsprojekt rapport 3. Fiskeriindsats og fiskeridødelighed, Østersøen
J. Rasmus Nielsen 

No. 83-00 Dansk Laksefiskeri i Østersøen 1998/1999
Frank Ivan Hansen 

No. 82-00 Danmarks Fiskeriundersøgelser's Ramme- og aktivitetsplan 2000-2003

No. 81-00 Hjertemuslinger (Cerastoderma edule) på fiskebankerne omkring Grådyb i Vadehavet 2000
Per Sand Kristensen 

No. 80-00 Laks og havørreds gydevandring i Gudenåen i 1994 og 1995
Kim Aarestrup and Niels Jepsen 

No. 79-00 Undersøgelse af eventuelle miljøpåvirkninger ved anvendelse af hjælpestoffer og medicin i ferskvandsdambrug samt metoder til at reducere/eliminere sådanne påvirkninger
Samarbejdsprojekt mellem Danmarks Miljøundersøgelser (red.), Danmarks Fiskeriundersøgelser, Kongelige Veterinære and Landbohøjskole and Dansk Dambrugerforening 

No. 78-00 Udvikling af standard garnserie til brug ved bestandsanalyse af flad- og rundfisk i marine lavvandede områder
Ole Ritzau Eigaard, Josianne Støttrup and Holger Hovgård 

No. 77-00 A check list for multi-instrument projects
Harald Martens and Charlotte Jacobsen 

No. 76-00 Genudlægninger af små blåmuslinger (Mytilus edulis L.) på vækstbanker i Limfjorden, 1999
Per Sand Kristensen, Nina Holm and Alex Hansen 

No. 75-00 Fisk og fiskebestande i Limfjorden 1984 - 1999
Erik Hoffmann 

No. 74-00 Fisk, fiskeri og bundfauna ved Agerø, Limfjorden
Erik Hoffmann and Per Dolmer 

No. 73-99 Bomtrawlfiskeriets indflydelse på fisk og bunddyr II (opdatering af DFU-Rapport nr. 43-97)
Else Nielsen and Stig Mellergaard

No. 72-00 Fiskeri efter blåmuslinger i Danmark 1989-1999
Per Sand Kristensen and Erik Hoffmann

1999

No. 71-99 Blåmuslinger i Limfjorden. Maj og september 1999
Erik Hoffmann and Per Sand Kristensen 

No. 70-99 Projekt "Smoltvindue hos Ørred, Salmo trutta"
Christian Nielsen and Steffen S. Madsen 

No. 69-99 Rapport vedrørende udvikling af en mærkningsmodel for økologisk akvakulturproduktion
Strukturdirektoratet 

No. 68-99 Betydningen af skarvens prædation på torsk vurderet ved hjælp af flerartsmodellen (MSVPA)
Else Nielsen, Stefan Neuenfeldt and Morten Vinther 

No. 67-99 Acoustic monitoring of herring in the Sound Final Report 1993-98
J. Rasmus Nielsen, Bo Lundgren, Torben F. Jensen and Karl-Johan Stæhr

No. 66-99 Status for Laksehandlingsplanen
Anders Koed, Kim Aarestrup, Einar Eg Nielsen and Heine Glüsing

No. 65-99 Genudlægninger af små blåmuslinger (Mytilus edulis L.) på vækstbanker i Limfjorden, 1998 
Per Sand Kristensen and Nina Holm 

No. 64-99 Juvenile fladfisks fordeling, migration og fouragering i kystnære områder - relation til bestandsstyrkelse
Svend Bråten and Lene Moth 

No. 63-99 Kortlægning af stenrev, stenfiskeri og fiskeri på hårdbund samt metoder til videnskabelige undersøgelser af rev og hårdbund 
Josianne G. Støttrup

No. 62-99 Fiskebestande og fiskeri i 1999 
Poul Degnbol and Eskild Kirkegaard

No. 61-99 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav, efteråret 1998
Per Sand Kristensen and Niels Jørgen Pihl 

1998

No. 60-98 Spatial distribution pattern generating processes in the International Bottom Trawl Survey in the North Sea
Kai Wieland

No. 59-98 Fiskehejren (Ardea cinerea) som prædator - generelt og i relation til ørredsmolt (Salmo trutta)
Vinni Madsen 

No. 58-98 Fiskeriundersøgelser i Limfjorden, 1997
Samarbejdsprojekt mellem Danmarks Fiskeriundersøgelser, Nordjyllands Amt, Viborg Amt and Ringkjøbing Amt

No. 57-98 Prey switching and the implications for the use of predatory fish as bioindicators
Anna Rindorf 

No. 56-98 Det danske laksefiskeri i Østersøen - sæsonen 1997/1998
Frank Ivan Hansen 

No. 55-98 Hjertemuslinger (Cerastoderma edule) på fiskebankerne omkring Grådyb i Vadehavet 1998
Per Sand Kristensen 

No. 54-98 Strukturen i en muslingebanke og dennes betydning for blåmuslingers vækst og dødelighed
Per Dolmer 

No. 53-98 Genudlægninger af små blåmuslinger (Mytilus edulis L.) på vækstbanker i Limfjorden 1996-1997
Nina Holm and Per Sand Kristensen 

No. 52-98 Redegørelse vedrørende det tekniske grundlag for miljøgodkendelse af dambrug
Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Miljøundersøgelser, Dansk Dambrugerforening and Miljøstyrelsen 

No. 51-98 Indsatsprojekt rapport 2. Gear selectivity estimates for Danish Baltic and Kattegat Fleets
D. A. Wileman

No. 50-98 Indsatsprojekt rapport 1. Internationale erfaringer med forskellige fiskeriforvaltningssystemer. Et litteraturreview
Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeriøkonomisk Institut and Institut for Fiskeriforvaltning & Kystsamfundsudvikling

No. 49-98 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 1997
Niels Jørgen Pihl and Per Sand Kristensen

1997

No. 48-97 Udsætningsforsøg med ørred (Salmo trutta L.) i fynske vandløb og kystområder
Stig Pedersen and Gorm Rasmussen

No. 47-97 Large Scale Production of Baltic Sea Cod. Bornholm 1992-1994
Philip Prince 

No. 46-97 Lightly salted lumpfish roe. Composition, spoilage, safety and preservation
Merethe Basby 

No. 45-97 Søpakning med sporbar deklaration
Marco Frederiksen and Karsten Bæk Olsen

No. 44-97 Effekten af akustiske alarmer på bifangst af marsvin i garn. Rapport om foreløbige resultater
Finn Larsen 

No. 43-97 Bomtrawlsfiskeriets indflydelse på fisk og bunddyr (benthos) (se opdatering i rapport i 73-99)
Else Nielsen, Stig Mellergaard and Tine Kjær Hassager

No. 42a-97 Kunstige rev. Review om formål, anvendelse og potentiale i danske farvande. Bilagsrapport
Josianne G. Støttrup and Hanna Stokholm

No. 42-97 Kunstige rev. Review om formål, anvendelse og potentiale i danske farvande
Josianne G. Støttrup and Hanna Stokholm

No. 41-97 Fiskebestande og fiskeri i 1998
Poul Degnbol and Eskild Kirkegaard

No. 40b-97 Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Supplerende undersøgelser
Samarbejdsprojekt mellem Danmarks  Fiskeriundersøgelser, Ribe Amt and Sønderjyllands Amt

No. 40a-97 Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Bilagsrapport
Samarbejdsprojekt mellem Danmarks Fiskeriundersøgelser, Ribe Amt and Sønderjyllands Amt

No. 40-97 Laksefiskene og fiskeriet i vadehavsområdet - Teknisk rapport
Samarbejdsprojekt mellem Danmarks Fiskeriundersøgelser, Ribe Amt and Sønderjyllands Amt 

No. 39-97 Forsøgsfiskeri i det sydlige Kattegat efter molboøsters (Arctica islandica) juni 1997 
Per Sand Kristensen, Per Dolmer and Erik Hoffmann

No. 38-97 Blåmuslinger i Limfjorden 1996 og 1997
Erik Hoffmann and Per Sand Kristensen

No. 37-97 Hjertemuslinger (Cerastoderma edule) på fiskebankerne omkring Grådyb i Vadehavet april 1997
Per Sand Kristensen

No. 36-97 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav august 1996
Per Sand Kristensen

No. 35-97 Hornfisk - Indbygget kvalitetssikring (IKS) med sporbar dokumentation
Karsten Bæk Olsen 

No. 34-97 Bestandsundersøgelser i bornholmske vandløb til belysning af den naturlige ørredproduktion og effekten af udsætning af ørredyngel 
Ole Christensen

No. 33-97 Overlevelse af udsætningsfisk. Overlevelsen af dambrugsopdrættet ørred (Salmo trutta) efter udsætning i et naturligt vandløb. I. Indflydelse af social status
Henrik Schurmann

No. 32-97 Smoltdødeligheder i Tange Sø. Undersøgt i foråret 1996 
Niels Jepsen, Kim Aarestrup and Gorm Rasmussen

No. 31-97 Evaluering af udsætninger af pighvarrer i Limfjorden, Odense Fjord og ved Nordsjælland 1991-1992 
Josianne Gatt Støttrup, Klaus Lehmann and Hanne Nicolajsen

No. 30-97 Havørredfiskeriet i Odense Fjord 1995, herunder fiskeriet i Odense Gl. Kanal og den nedre del af Odense Å
Espen Barkholt Rasmussen and Anders Koed

No. 29-97 Havørredbestandene i Odense Å og Stavids Å systemerne i relation til Fynsværket
Anders Koed, Gorm Rasmussen and Espen Barkholt Rasmussen

1996

No. 28-96 Grundlaget for fiskeudsætninger i Danmark
Michael M. Hansen

No. 27-96 Prognose og biologisk rådgivning for fiskeriet i 1997
Poul Degnbol

No. 26-96 Selectivity of gillnets in the North Sea, English Channel and Bay of Biscay (AIR-project AIR2-93-1122 Final progress report)
Holger Hovgård and Peter Lewy

No. 25-96 Fiskeribiologiske undersøgelser i Limfjorden 1993-1996
Erik Hoffmann

No. 24-96 Investigations of fish diseases in common
Stig Mellergaard

No. 23-96 Quality of chilled, vacuum packed cold-smoked salmon
Lisbeth Truelstrup Hansen 

No. 22-96 Kvalitetsstyring og målemetoder i den danske fiskeindustri. Resultater fra en spørgebrevsundersøgelse 
Stella Jónsdóttir

No. 21-96 Udsætningsforsøg med ørred (Salmo trutta L.) i jyske og sjællandske vandløb
Heine Glüsing and Gorm Rasmussen

No. 20-96 Udsætning af helt, Coregonus lavaretus L., i Ring Sø ved Brædstrup
Thomas Plesner and Søren Berg

No. 19-96 Automatisk inspektion og sortering af sildefileter
Stella Jónsdóttir, Magnús Thor Ásmundsson and Leif Kraus

No. 18-96 Produktionskæden fra frysetrawler via optøning til dobbeltfrossen torskefilet - Optøningsrapport (del 2)
Niels Bøknæs

No. 17-96 Produktionskæden fra frysetrawler via optøning til dobbeltfrossen torskefilet - Optøningsrapport (del 1) 
Niels Bøknæs

No. 16-96 Sild og brisling i Limfjorden
Jens Pedersen

No. 15-96 Bærekapacitet for havørred (Salmo trutta L.) i Limfjorden
Kaare Manniche Ebert

No. 14-96 Jomfruhummerfiskeriet og bestandene i de danske farvande
Mette Bertelsen

No. 13-96 Mærkningsforsøg med ørred og regnbueørred i Århus Bugt og Isefjorden 
Heine Glüsing and Gorm Rasmussen.

No. 12-96 Blåmuslingers vækst og dødelighed i Limfjorden
Per Dolmer

No. 11-96 Acoustic monitoring of herring related to the establishment of a fixed link across the Sound between Copenhagen and Malmö
J. Rasmus Nielsen

No. 10-96 Måling af kvalitet med funktionelle analyser og protein med nærinfrarød refleksion (NIR) på frosne torskeblokke 
Niels Bøknæs

No. 9-96 Status over bundgarnsfiskeriet i Danmark 1994
Anders Koed and Michael Ingemann Pedersen

No. 8-96 Tangetrappen 1994-95
Anders Koed and Gorm Rasmussen m.fl.

No. 7-96 Kampen om Limfjorden
Kirsten Monrad Hansen

No. 6-96 Udsætningsforsøg med Østersølaks
Gorm Rasmussen and Heine Glüsing

No. 5-96 En undersøgelsen af maveindholdet af Østersølaks 1 1994-1995
Ole Christensen

No. 4-96 Fiskeundersøgelse i Vejle Fjord 1993-1994
Hanne Nicolajsen, Josianne Støttrup and Leif Christensen

No. 3-96 Forbedring og standardisering af CSW-tankføring
Marco Frederiksen and Karsten Bæk Olsen

No. 2-96 Blåmuslingebestanden i Limfjorden
Per Sand Kristensen, Per Dolmer and Erik Hoffmann

No. 1-96 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav august 1995
Per Sand Kristensen