Kortlægningsværktøj: Dansk fiskeris aftryk på havbunden

Hvor og hvor ofte anvender danske fiskere bundslæbende redskaber? Det kan du finde svar på i et online-kortlægningsværktøj, som DTU Aqua har udviklet.

Skærmbillede af online-værktøj

Hvad kan værktøjet bruges til?

Det interaktive kortlægningsværktøj ”Dansk fiskeris aftryk på havbunden” viser udbredelsen af og intensiteten i dansk fiskeri med forskellige bundslæbende redskaber. 

Informationen fra værktøjet kan tjene som en fælles videnbase for politiske og administrative initiativer på det marine område – fra konsekvensvurdering af specifikke fiskeripåvirkninger til implementering af Danmarks Havplan.  

Værktøjets rumlige opløsning er mere end 1000 gange højere end på et standardkort for fiskeriets udbredelse, hvilket gør resultaterne mere præcise.

Hvem henvender værktøjet sig til?

Kortlægningsværktøjet henvender sig primært til fagpersoner med ekspertise indenfor fiskeri og havmiljø hos myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og videns- og undervisningsinstitutioner.

Hvad indeholder værktøjet?

Værktøjet genererer kort og tabeller, der angiver, hvor dansk fiskeri med bundslæbende redskaber finder sted, og hvor ofte. Brugere kan vælge det geografiske område, typen af fiskeredskaber og tidsperioden, som har interesse.

Oplysningerne kan vises på forskellige geografiske niveauer lige fra store havområder til små specifikke områder som f.eks. bestemte Natura 2000-områder, andre beskyttede områder og vindmølleområder samt eventuelle kommende områder, som foreslås lukket for fiskeri mv.

Brugeren kan desuden vælge specifikke fiskerier, f.eks. fiskeri med muslingeskrabere eller med bundtrawl efter jomfruhummere, og forskellige år og perioder fra 2012-2020. 

Hvordan vises data?

Kortlægningsværktøjet returnerer to typer af resultater for det valgte område, fiskeri og tidsrum:

  • et kort over udbredelse og intensitet af den danske fiskeriaktivitet.
  • en tabel med talværdier for udbredelse og intensitet af den danske fiskeriaktivitet.

Fiskerier omfattet af værktøjet

Følgende redskaber og fiskerier indgår i værktøjet: 

  • Bundtrawl: Jomfruhummer  Dybvandsrejer  Sperling  Bundfisk  Tobis  Små pelagiske fisk
  • Bomtrawl: Hesterejer  Bundfisk
  • Vod: Snurrevod  Skotsk vod
  • Muslingeskraber

Farvande omfattet af værktøjet

Kortet viser de farvande, der er omfattet af værktøjet: 

Områder dækket af kortlægningsværktøjet

Finansiering

Udviklingen af kortet er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen i projektet ”Dansk Fisker-Forsker Netværk 3”, som er et samarbejde mellem DTU Aqua og Danmarks Fiskeriforening PO. 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond