Konsekvensvurderinger af fiskeri i naturbeskyttelsesområder

Dansk Skaldyrcenter ved DTU Aqua foretager konsekvensvurderinger af fiskeri efter muslinger, østers og søstjerner i naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder). Konsekvensvurderinger er en videnskabelig vurdering af, hvad fiskeri i et givet område vil betyde for økosystemet. Konsekvensvurderingerne udarbejdes hvert tredje år, mens der i de mellemliggende år gennemføres årlige supplerende analyser, som afrapporteres i notater.

Konsekvensvurderingerne og notaterne bruges af Udenrigsministeriet, herunder Fiskeristyrelsen, som vidensgrundlag til at fastsætte regulerende foranstaltninger for fiskeri i områderne, fx beskyttende ålegræskasser og dybdegrænse for fiskeri.

Seneste konsekvensvurderinger og notater

Nissum Bredning

Lovns Bredning

Løgstør Bredning

Lillebælt

Horsens Fjord

Tidligere konsekvensvurderinger

Konsekvensvurderinger fra tidligere år findes på DTU Aquas hjemmeside