Innovation og erhvervssamarbejde

DTU Aquas innovationsaktiviteter og erhvervssamarbejde foregår typisk inden for akvakultur og fiskeriteknologi.

Akvakultur

DTU Aqua er involveret i en række innovative udviklingsprojekter med akvakulturbranchen. Formålet er at understøtte en bæredygtig udvikling af akvakulturerhvervet, som på verdensplan er en af de hurtigst voksende erhvervssektorer.

Samarbejdet foregår primært inden for videreudvikling af recirkuleringsteknologien, hvor vandet fra akvakulturanlægget renses og genbruges, så påvirkningen af det omgivende miljø minimeres. I den forbindelse har DTU Aqua udviklet og implementeret de højteknologiske og miljøvenlige Modeldambrug, som reducerer miljøbelastningen markant og nu bliver videreudviklet til også at kunne bruges i saltvand.

Projekterne omfatter oftest regnbueørred – den klassiske art i dansk opdræt – men DTU Aqua arbejder også med at udvikle produktionskoncepter for nye arter af fisk og med udvikling af foder.

Produktionsplatforme i åbne havområder, fx i forbindelse med havvindmølleparker, har et markant vækstpotentiale i fremtidens akvakultur. DTU Aqua er involveret i udvikling og etablering af et pilotanlæg til off shore-opdræt, som kan sænkes ned under vandet i uvejr.

Kontakt om akvakultur: Sektionsleder Per Bovbjerg Pedersen, tlf. 35 88 32 56, pbp@aqua.dtu.dk

Fiskeriteknologi

DTU Aqua samarbejder med blandt andet fiskerierhvervet og fiskeredskabsindustrien om at udvikle selektive, skånsomme og effektive fangstmetoder, som gør det muligt at fiske målrettet efter bestemte fiskearter og -størrelser. Målet er at reducere uønskede bifangster af fisk, havpattedyr og fugle samt at mindske påvirkningen af det marine miljø, samtidig med at fiskeriets effektivitet og konkurrenceevne bevares.

Flere af de fiskeriredskaber, som DTU Aqua har været til at udvikle, er i dag indarbejdet i dansk og international lovgivning, så fiskerne har pligt til bruge dem eller lignende redskaber.

DTU Aqua arbejder desuden med at optimere energiforbruget og dermed mindske udledningen af CO2 i fiskeriet. Instituttet forsker blandt andet i, hvordan trawl kan designes, så de bliver lettere at trække. Forsøg viser, at brændstofforbruget under trawlfiskeri kan nedbringes med 30 procent, hvis man kan halvere trawlets vandmodstand ved at bruge lettere materialer eller ændre på faconen.

Herudover indgår DTU Aqua i et samarbejde med fiskere og fiskeindustri om at udvikle fiskeristrategier og fangstbehandlingsmetoder, der optimerer kvaliteten og dermed værdien af fangsten. 

Kontakt om fiskeriteknologi: Seniorforsker Ludvig Ahm Krag, tlf. 35 88 32 06 lak@aqua.dtu.dk   

Finansiering af projekterne

DTU Aquas innovations- og erhvervssamarbejde inden for akvakultur og fiskeriteknologi foregår typisk i projekter støttet af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og af Grønt Demonstrations- og Udviklingsprogram (GUDP).

Andre former for erhvervssamarbejde

I en del af DTU Aquas forskningsprojekter indgår fiskeri-forskersamarbejde, hvor fiskernes viden fx om fangstpladser og -teknikker integreres med forskernes biologiske viden om bestandenes struktur og dynamik.

DTU Aqua samarbejder desuden med fiskerierhvervet om indsamling af data om fiskebestandene. Instituttets medarbejdere er ombord på kommercielle fartøjer for at registrere fangsten, og fiskerierhvervet har fx også indgået i arbejdet med at udvikle grundlaget for kameramonitering af fiskeriet.

Læs mere om indsamling af data om fiskebestande 

 

Forskning i akvakultur

DTU Aquas forskning inden for akvakultur beskæftiger sig bredt med biologiske og teknologiske aspekter af fiskeopdræt indenfor ernæring, vækst og velfærd samt opdrætssystemer og miljøeffekter.

Læs mere om DTU Aquas forskning i akvakultur

Forskning i fiskeriteknologi

DTU Aquas forskning i fiskeriteknologi fokuserer på udvikling af skånsomme og selektive fangstredskaber, som kan bidrage til at undgå uønsket bifangst og minimere påvirkningen af havmiljøet.

Læs mere om DTU Aquas forskning i fiskeriteknologi