Innovation

DTU Aqua har tradition for at samarbejde med erhvervet om at finde innovative løsninger inden for akvakultur og fiskeri. Derfor står instituttet stærkest inden for disse to områder, men alle vores forskningsområder har fokus på innovation.

Her på siden kan du se nogle eksempler på DTU Aquas innovationsaktiviteter og erhvervssamarbejde, Du kan også finde kontaktpersoner inden for de forskellige fagområder.

Akvakultur

Bæredygtighed er central for den fortsatte vækst i den globale produktion af fisk i akvakultur. Danmark er i front inden for recirkuleringsteknologi, foder og udstyr. DTU Aqua indgår i en lang række innovations- og udviklingsopgaver med erhvervets førende aktører. Instituttets fokus ligger bl.a. på avanceret rensningsteknologi, genanvendelse af slam og fosfor samt karakterisering af mikrobiota i akvakulturanlæggene. I samarbejde med mulige leverandører og fiskefodererhvervet undersøges mulighederne i udnyttelse af affaldsstrømme, fermentering, bakteriebiomasse og insekter som foder.

Læs om DTU Aquas forskning i akvakultur

Kontakt: Sektionsleder Per Bovbjerg Pedersen, e-mail: pbp@aqua.dtu.dk

Fiskeriteknologi

Forskningsområdet Fiskeriteknologi arbejder med øget bæredygtighed i erhvervsfiskeriet i forhold til uønsket bifangst, fiskeredskabers fysiske påvirkning af havbunden og fartøjernes brændstofforbrug og CO2-udledning. Området indgår i en række innovation og udviklingsprojekter i tæt samarbejde med erhvervsaktører for at levere specifikke løsninger.

Læs om DTU Aquas forskning i fiskeriteknologi

Kontakt: Sektionsleder Jordan P. Feekings, e-mail: jpfe@aqua.dtu.dk 

Kystøkologi

Indenfor kystøkologi arbejder DTU Aqua med innovation af produktionsmetoder til fødevareproduktion, virkemidler og naturgenopretning. Der er bl.a. fokus på udvikling af metoder i DTU Aquas østersklækkeri i Nykøbing Mors, grow out-systemer, metoder til genetablering af biogene rev samt marine virkemidler. 

Læs om DTU Aquas forskning i kystøkologi

Kontakt: Sektionsleder Jens Kjerulf Petersen, e-mail: jekjp@aqua.dtu.dk

Observationsteknologi

Forskningsområdet Observationsteknologi har fokus på autonome løsninger til undervandsovervågning og prøvetagningsteknologi. Der arbejdes med systemdesign og integration til brug i applikationer i havet ogbl.a. med at udvikle skræddersyede løsninger til at bygge digitale beslutningsstøtteværktøjer til brug i dataindsamling. Der er ligeledes fokus på teknologi til anvendelse i monitering af havmiljøet i de indre danske farvande og i oceanerne, særligt i Nordatlanten og Arktis.

Læs om DTU Aquas forskning i observationsteknologi

Kontakt: Professor Patrizio Mariani, e-mail: pat@aqua.dtu.dk

Genetik

Anvendelse af miljø-DNA (eDNA) til monitering af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af akvatiske ressourcer er i rivende udvikling. DTU Aqua udvikler og implementerer eDNA-baserede metoder, inkl. autonome og mobile DNA-laboratorier, i samarbejde med verdens førende udviklere af de såkaldte 'øko-genomiske sensorer' (MBARI). Instituttet samarbejder også med fiskeriindustrien om udvikling og implementering af omkostnings- og ressourcebesparende eDNA-baserede metoder til monitering af bifangster i fiskeriet.

Læs om DTU Aquas forskning i genetik

Kontakt: Professor Einar Eg Nielsen, e-mail: een@aqua.dtu.dk

Marine levende ressourcer

Indenfor forskningsområdet Marine Levende Ressourcer samarbejder DTU Aqua med fiskerierhvervet om udvikling af nye bæredygtige fiskerier samt digitalisering og statistisk analyse af fiskeriets egne data og nye integrerede værktøjer til lovpligtig estimering af fangst og bifangst. Desuden udvikles modelplatforme og portaler til habitatmonitering og forbedret forudsigelse af bestandsudvikling, der kan optimere fiskeriet og kvoteudnyttelsen og skabe vækst.

Læs om DTU Aquas forskning i marine levende ressourcer

Kontakt: Seniorforsker Henrik Mosegaard, e-mail: hm@aqua.dtu.dk  

Fiskebiologi

Forskningsområdet Fiskebiologi har erhvervssamarbejde i innovationsprojekter, der udnytter nye ressourcer i fiskeriet, f.eks. den invasive art sortmundet kutling. Desuden arbejdes med at optimere teknologi, der kan muliggøre opdræt af nye arter i akvakultur, herunder videreudvikling af klækkeriteknologi til et bæredygtigt opdræt af ål. 

Læs om DTU Aquas forskning i fiskebiologi

Kontakt: Seniorforsker Jonna Tomkiewicz, e-mail: jt@aqua.dtu.dk 

Fiskeriforvaltning

DTU Aquas forskning i fiskeriforvaltning udvikler metoder, modeller og værktøjer til at estimere og evaluere effekterne af forvaltningstiltag og regulering af fiskeriet. Resultaterne anvendes i rådgivning af danske myndigheder og EU. 

Læs om DTU Aquas forskning i fiskeriforvaltning

Kontakt: Professor J. Rasmus Nielsen, e-mail: rn@aqua.dtu.dk

Fiske- og skaldyrssygdomme

Forskningsområdet Fiske- og Skaldyrssygdomme har fokus på rekombinante vacciner til fisk baseret på henholdsvis DNA og viruslignende partikler (VLP). Området udforsker muligheder for at udvikle koncepter, der tillader rentabel fremstilling af vacciner, som er skræddersyede til mindre markeder indenfor akvakultur. 

Kontakt: Sektionsleder Britt Bang Jensen, e-mail: abrj@aqua.dtu.dk