Akvakultur

DTU Aquas forskning i akvakultur beskæftiger sig bredt med teknologiske og biologiske aspekter af fiskeopdræt.

Recirkuleret akvakulturanlæg
Et centralt fokusområde for DTU Aquas forskning i akvakultur er opdrætsteknologi og -metoder, som sikrer en effektiv produktion med minimal påvirkning af miljøet. Foto: Mathis van Ahnen.

Hovedtemaer i forskningen i akvakultur

Forskningsområderne indenfor akvakultur dækker recirkulationsteknologi, vandbehandling, vandkvalitet og udledning samt foder, ernæring, energetik og velfærd. Vi forsker i forbedring og nyudvikling af opdrætsmetoder og -systemer med henblik på at reducere miljøpåvirkningen og optimere driften under hensyntagen til fiskens behov.

Forskningen i akvakultur har to interagerende hovedtemaer:

  • Opdrætsteknologi og miljøeffekter 
    Vi forsker i opdrætsteknologi og -metoder, som sikrer en effektiv produktion med minimal påvirkning af miljøet. Forskningen har særligt fokus på recirkulering, biofilterteknologi, rensekomponenter, vandkvalitet og miljøeffektivisering i landbaserede anlæg (fersk- og saltvand).

  • Ernæring, vækst og velfærd
    Foderet og udnyttelsen heraf har central betydning for vandkvalitet og potentiel udledning. Vi forsker derfor i opdrætsfisks ernæring, bioenergetik, foderudnyttelse og N-udskillelse, herunder proteinsyntese samt amino- og fedtsyrers betydning. I forskningen indgår også elementer af fysiologi og fiskevelfærd for at fastlægge betydningen af vandkvalitet og opdrætsbetingelser.  

DTU Aquas forskning i akvakultur udføres dels i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals, hvor vi selv har forsøgsfaciliteter af høj international standard, dels i samarbejde med akvakulturerhvervets aktører på deres opdrætsanlæg. 

Hvorfor forsker vi i akvakultur?

Akvakultur er på hastig fremmarch overalt i verden, og cirka halvdelen af verdens forbrug af spisefisk kommer allerede fra akvakultur.
 
Denne udvikling forventes at fortsætte, fordi de fleste vilde fiskebestande ikke kan udnyttes yderligere. Akvakultur er dermed den eneste måde at dække et stigende behov for fisk fra en voksende befolkning.
 
Danmark og resten af Europa har en betydelig akvakulturproduktion, men også et meget stort uudnyttet potentiale. For at få del i denne udvikling er der sat ambitiøse vækstmål for det danske akvakulturerhverv, både vedrørende primærproduktion og salg af anlæg og udstyr.
 
Med gode naturgivne betingelser for opdræt og målrettet forskning i miljøeffektiv akvakultur kan produktionen i Danmark og det øvrige Europa effektiviseres og udvides. Derfor forsker DTU Aqua blandt andet i, hvordan de miljømæssige påvirkninger kan reduceres, og hvordan forbruget af ressourcer kan optimeres, samtidig med at akvakulturproduktionen øges.  

Forskningen beskæftiger sig blandt andet med, hvordan udledningen af næringsstoffer fra opdrætsanlæg kan begrænses. Området har to indsatselementer, en renseteknologisk og en ernæringsmæssig, idet fiskefoderet og udnyttelsen heraf er centralt for den resulterende vandkvalitet og den potentielle udledning. Udover miljøhensyn er det vigtigt, at opdrættet tilgodeser fiskenes behov, og vi forsker derfor også i fiskevelfærd og betydningen af opdrætsbetingelser. 

Hvad bliver forskningen brugt til?

Resultaterne af DTU Aquas forskning anvendes både i myndigheds- og forvaltningsmæssigt øjemed og direkte i akvakulturerhvervet og i de mangeartede følgeindustrier, fx råvareleverandører, foderproducenter og leverandører af udstyr, komponenter og recirkuleringsanlæg.

Både akvakulturerhvervet og følgeindustrierne er leverandører til det globale marked, og forskningen i akvakultur understøtter dermed også dansk eksport. 
 
Forskningen indgår centralt i DTU Aquas rådgivning af myndigheder, primært Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og dets styrelser, men også kommuner m.v. 

Forskningskoordinator

Dambrugsberegning

DTU Aqua har udviklet modeller, som blandt andet kan bruges til at beregne udledningen fra dambrug.

Læs om beregningsmodellerne