Værktøj til dambrugsberegninger

DTU Aqua har udviklet to produktionsbidragsmodeller: én for produktion af portionsørreder i ferskvand, og én for produktion af rognfisk ("havbrugsørreder") i saltvand. Derudover har vi udviklet en model kaldet Dambrugsmodellen, som kan bruges til at beregne produktionsbidraget og estimere udledningen af næringsstoffer fra dambrug.

Produktionsbidragsmodel for opdræt af portionsørreder i ferskvand (op til 800 g)

Modellen bruges til at beregne, hvor store mængder nitrogen, fosfor og organisk stof produktionen af portionsørreder tilfører vandet i dambruget, inden det renses. Produktionsbidraget omfatter således fiskenes udskillelse af ufordøjet foder og affaldsprodukter fra fordøjet foder samt eventuelt foderspild. 

Produktionsbidragsmodel for rognfisk ("havbrugsørreder") i saltvand (1-4 kg)

Modellen bruges til at beregne, hvor store mængder nitrogen, fosfor og organisk stof produktionen af rognfisk tilfører saltvandet. Produktionsbidraget omfatter således fiskenes udskillelse af ufordøjet foder og affaldsprodukter fra fordøjet foder samt eventuelt foderspild. 

Dambrugsmodellen for opdræt af portionsørreder i ferskvand

Dambrugsmodellen går et skridt videre end Produktionsmodellen for prodution af portionsørreder i ferskvand, og bruges til at estimere, hvad forskellige rensetiltag kan betyde for indholdet af nitrogen, fosfor og organiske stoffer i slutudledningen fra dambruget. 

Finansiering

Miljø- og Fødevareministeriet og Europa har gennem den Europæiske Fiskerifond deltaget i finansieringen af dele af resultaterne og det eksperimentelle arbejde bag produktionsbidrags- og dambrugsmodellen.

Logo for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

EU flag