Oceanografi

DTU Aquas forskning i oceanografi handler om at forstå samspillet mellem de fysiske, kemiske og biologiske forhold i havene. Vi undersøger, hvordan de fysiske og kemiske faktorer påvirker livsbetingelserne for marine organismer som plankton, fisk og havpattedyr.

CTD sættes i vandet fra forskningsskibet Dana i Arktis
Et af fokusområderne i DTU Aquas forskning i oceanografi er klimarelaterede ændringer i havets fødekæder i Arktis. CTD'en på billedet måler bl.a. havets temperatur, dybde og saltholdighed. Beholderne i midten af CTD'en henter vandprøver op fra forskellige dybder. Foto: DTU Aqua.

Hovedtemaer i forskningen i oceanografi

Livsbetingelserne for marine organismer som plankton, fisk og havpattedyr påvirkes af fysiske og kemiske faktorer og processor som havstrømme, bølger, temperatur, saltindhold, nedbør og CO2. DTU Aqua forsker i, hvordan disse forhold påvirker de marine økosystemer og sigter mod at forstå det fysisk-biologiske samspil i alle væsentlige led i marine fødekæder.

Vi studerer de enkelte individer, populationer og økosystemer og har en bred marin økologisk tilgang med særligt fokus på planktonorganismer, marine fødenet i åbne havområder, marine økosystemer i arktiske områder og klimaændringer.

Forskningen i oceanografi har fem hovedtemaer:

 • Planktons adfærd og økologi
  DTU Aqua undersøger planktonorganismer og deres adfærd, fødeoptag og vækst samt reproduktion og drift gennem teoretiske og eksperimentelle studier. DTU Aqua arbejder med feltundersøgelser af økosystemers dynamik. Vi har særligt fokus på, hvordan planktonet påvirker livet og økosystemerne i de åbne havområder. 
   
 • Fisk i de åbne havområder
  DTU Aqua ser på drift, fødeoptagelse, udvikling og vækst af fiskelarverne, og hvordan larverne rekrutteres til fiskebestandene. Vi ser på, hvilken rolle fiskebestandene spiller i forhold til de andre trin i havets fødekæder, f.eks. som prædatorer på plankton og som føde for andre fisk og for pattedyr og fugle. 
   
 • Marin biodiversitet
  DTU Aqua arbejder på at forstå de mekanismer, hvorved evolution, økologi og klima spiller sammen om at bestemme udbredelsen af levende organismer. Vi ser på fiskeriets indflydelse på økosystemerne gennem ændring af fødekæder, på klimavariationer i fiskebestande og på historiske udviklinger i bestandene. 
   
 • Arktis og klima
  DTU Aqua satser på forskning i klimarelaterede ændringer i havets fødekæder i Arktis. Gennem feltstudier og laboratorieeksperimenter skaber vi ny viden om samspillet mellem klima, oceanografi, plankton og fisk i de grønlandske farvande. Vi undersøger virkningen af ændringer i havstrømme, de smeltende gletsjere og de ændrede lokale vejrforhold på de fysiske og biologiske forhold i havet omkring Grønland. 
   
 • Energi og CO2
  DTU Aqua studerer flowet i energi og kulstof gennem fødekæder i marine havområder. Vi ser på, hvordan plankton er med til at regulere den vertikale strøm af CO2 i vandsøjlen, og hvordan masse og energi overføres i plankton-økosystemer.

Hvorfor forsker vi i oceanografi?

DTU Aqua forsker i oceanografi for at forstå dynamikken i samspillet mellem de fysiske, kemiske og biologiske forhold i havet. Viden om dette samspil danner baggrund for analyser og vurderinger af mængden af plankton, fisk og andre marine organismer og er dermed med til at klarlægge, i hvilken grad vi kan udnytte havets ressourcer bæredygtigt.

De marine økosystemer bliver påvirket af et væld af faktorer, og vores forskning bidrager til at forstå, hvordan økosystemerne og de enkelte populationer og individer optræder under forskellige betingelser, både fysiske, kemiske og biologiske.

Vi studerer den marine biodiversitet. Vi undersøger, hvordan den hænger sammen med de enkelte økosystemer og arter, hvordan den fungerer og udvikler sig i relation til de fysiske, kemiske og biologiske forhold. Vores viden vil kunne bidrage til at vise, hvordan vi kan bevare en sund mangfoldighed af økosystemer og arter i havet og udnytte dem bæredygtigt.

Vi arbejder på at opnå en bedre kortlægning og vurdering af klimaændringerne for at forstå, hvilke effekter de har på miljøet, økosystemerne og de enkelte arter og populationer af plankton, fisk, fugle og havpattedyr. Derved kan vi finde ud af, hvordan man afbøder eller bedst udnytter effekten af klimaændringerne.

Forskningen i oceanografi understøtter modeller af økosystemer, herunder modellering af miljø- og klimaændringers indflydelse på marine økosystemer.

Hvad bliver forskningen brugt til?

Forskningen i oceanografi har fokus på at forklare årsagssammenhænge. Forskningen bidrager til arbejdet mod en økosystembaseret rådgivning af danske og internationale myndigheder, erhverv og organisationer, især inden for miljø og fiskeri.

DTU Aquas forskere har et udstrakt samarbejde med andre institutioner, både danske og internationale.

DTU Aqua leder Centre for Ocean Life, et tværfagligt center, der involverer tre danske universiteter og tre DTU-institutter. Centret udvikler modeller af marine økosystemer med det formål at øge den grundlæggende forståelse af livet i havet og blive i stand til at vurdere og forudsige klimaforandringers påvirkninger af marine økosystemer.

Forskningen i oceanografi vil give os et bedre grundlag for at designe modeller for økosystemer, biodiversitet og klimaændringer. Det vil på sigt kunne anvendes til f.eks. at forudsige mængden af fisk i et bestemt havområde eller til at forudsige fremtidige klimapåvirkninger af de marine økosystemer.

Dermed vil forskningen være med til at fastlægge strategier for forvaltning og beskyttelse af ressourcerne, også i et klima under forandring.

Forskningskoordinator

Faciliteter

DTU Aqua har en lang række faciliteter til eksperimentel forskning – fra forskningsskibe til speciallaboratorier og forsøgsanlæg. 

Læs mere om faciliteterne