Ferskvandsfiskeri og -økologi

DTU Aquas forskning i ferskvandsfiskeri og -økologi beskæftiger sig med udvalgte fiskearters adfærd og samspil med miljøet. Vi fokuserer på individers adfærd som et middel til at forstå overordnede økologiske sammenhænge.

Ørred i vandløb
Resultaterne af DTU Aquas forskning i ferskvandsfiskeri og -økologi bruges til at forbedre fiskenes levesteder og understøtte bestande, som ikke kan klare sig selv. Foto: Finn Sivebæk.

Hovedtemaer i forskningen i ferskvandsfiskeri og -økologi

DTU Aquas forskning i ferskvandsfiskeri og -økologi omfatter undersøgelser af fiskenes krav til levesteder i vandløb, søer og langs kysten. Vi forsker i, hvordan naturlige og menneskeskabte påvirkninger af vandsystemerne har indflydelse på fiskenes levevilkår.  

Vi undersøger effekten af forringelser af fiskenes levesteder og muligheder for at vandre, herunder effekten af fysiske spærringer i vandløb, næringsrige søer og etablering af nye søer og vådområder i vandløb. Desuden undersøger vi den samfundsmæssige betydning af rekreativt fiskeri.  

Forskningen i ferskvandsfiskeri og -økologi har tre hovedtemaer:

  • Ferskvandsfiskenes vandringsadfærd
    Mange fiskearter vandrer. Vi undersøger, i hvilket omfang genetiske og miljømæssige faktorer har betydning for, om fiskene vandrer, hvor de vandrer hen, og hvor langt de vandrer. En af metoderne til at undersøge dette er anvendelse og udvikling af forskellige teknikker til mærkning af fisk, fx radiomærker. 
  • Forholdet mellem rov- og byttefisk
    Fisk jager og bliver jaget. Viden om de forskellige fisk og deres rolle i fødekæden giver os mulighed for at genetablere bæredygtige levesteder for fiskene. Vi ser fx på den rumlige fordeling af fiskene i forhold til årstid, tid på døgnet og kemiske og fysiske faktorer i vandet.
  • Genopretning af naturlige bestande 
    Vi overvåger udvalgte bestande af ferskvandsfisk. Resultaterne af denne forskning bliver brugt til at forbedre fiskenes levesteder og til at vurdere og understøtte bestande, som ikke kan klare sig selv. 

Hvorfor forsker vi i ferskvandsfiskeri og -økologi?

Frem til 1970’erne blev mange vandløb udrettet, reguleret og uddybet. Det skete for at øge vandløbenes evne til at lede vand væk fra landbrugsjorderne, så de kunne opdyrkes.  

Også vandets kvalitet er gennem årene blevet forringet af menneskeskabte påvirkninger, herunder udledning af spildevand og overgødskning af omkringliggende marker.  

Den hårdhændede indgriben i naturen har i mange tilfælde medført forringede levesteder for fiskene og haft en negativ indflydelse på plante- og dyrelivet i og omkring vandløb og søer.  

I de senere år er bevidstheden om miljøforhold og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne blevet øget. Der er desuden en større interesse for fritids- og lystfiskeri, herunder også turisme og den økonomiske værdi af dette fiskeri, og det har betydet et øget behov for viden om vandmiljøet og fiskebestandene.  

For at sikre en varieret natur og gode muligheder for rekreativt fiskeri arbejder DTU Aqua derfor med bæredygtig forvaltning af ferskvandsområderne og pleje af fiskebestandene.    

Hvad bliver forskningen brugt til?

Resultaterne af vores forskning bliver overvejende brugt til rådgivning. DTU Aqua rådgiver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, en række kommuner, statslige miljøcentre og flere private interesseorganisationer.  

Vi rådgiver særligt om, hvordan udvalgte vilde fiskebestande kan understøttes, bevares og udnyttes bæredygtigt, samtidig med at der bliver taget hensyn til vigtige samfundsinteresser. 

Forskningskoordinator

Anders Koed

Anders Koed Vicedirektør / Professor Mobil: 21685641

Fiskepleje.dk

Fiskepleje.dk er en omfattende hjemmeside med information om, hvordan man bevarer og genskaber naturlige fiskebestande i vandløb, søer og kystnære områder.

Gå til fiskepleje.dk

Planer for VANDLØB

DTU Aqua udarbejder planer for fiskepleje i 67 vandløbssystemer i Danmark. Planerne beskriver status for ørredbestanden, og hvordan bestanden kan ophjælpes.

Se planer for fiskepleje i vandløb

Kurser

DTU Aqua afholder kurser for myndigheder, foreninger m.v.  i vandløbsrestaurering,  elektrofiskeri og opdræt af fisk til udsætning.

Se kurser inden for fiskeplejen