Økosystembaseret marin forvaltning

DTU Aquas forskning i økosystembaseret marin forvaltning fokuserer på fiskeriet og forvaltningens direkte og indirekte påvirkning af havmiljøet samt på havmiljøets påvirkning af fiskeri og forvaltning.

Forskningsskibet Havfisken
Resultaterne af DTU Aquas forskning i økosystembaseret marin forvaltning anvendes især til rådgivning af myndigheder om implementeringen af EU’s Maritime Politik, Havstrategidirektiv, den Fælles Fiskeripolitik og Habitatdirektivet. Foto: DTU Aqua.

Målsætningen for forskningen i økosystembaseret marin forvaltning er at udvikle viden og værktøjer, som kan bruges i forbindelse med rådgivning om en rationel økologisk bæredygtig forvaltning af fiskerier og andre menneskelige aktiviteter, som tager hensyn til de overordnede miljømål, der afspejles i miljøpolitikken.

Hovedtemaer i forskningen i økosystembaseret marin forvaltning

Forskningen i økosystembaseret marin forvaltning har syv hovedtemaer: 

 • Integreret rådgivning 
  Rådgivning til forvaltere, der integrerer hensyn til miljø, økosystem, klima og fiskeri.

 • Involvering af interessenter
  Involvering af interessenter i udvikling af bæredygtige forvaltningsmål og indsamling af data.

 • Indikatorer for God Miljøtilstand
  Udvikling og analyse af indikatorer til at bestemme "god miljøtilstand" indenfor biodiversitet, havbund, fisk der udnyttes erhvervsmæssigt, havets fødenet og affald på havbunden.

 • Ændringer i fiskebestande
  Udvikling af metoder til at følge ændringer i fiskebestande som følge af ændringer i klima, havets økosystem, mængden af rovfisk og rovdyr samt menneskelige påvirkninger og tilpasning af rådgivning til forvaltere til disse ændringer.

 • Habitatets betydning for fisk
  Analyser af effekten af habitat, spredning og fordeling på tilgangen af nye fisk samt fiskenes vækst og overlevelse og deres bæredygtige udnyttelse.

 • Fiskeri og beskyttede arter
  Udvikling af metoder til at monitere og minimere interaktioner mellem fiskerier og beskyttede arter såsom havpattedyr og fugle.

 • Bunddyrssamfund og havbund
  Udvikling af metoder til at monitere og forvalte effekter af miljø og menneskelige aktiviteter på bunddyrssamfuund og havbundens integritet.

Hvorfor forsker vi i økosystembaseret marin forvaltning?

Økosystembaseret marin forvaltning er et krav i flere af de gældende politikker og direktiver. Princippet er integreret i den gældende rådgivning gennem krav om, at menneskelige aktiviteter skal være bæredygtige i en økosystem sammenhæng, så både struktur og funktion bevares, mens sociale og økonomiske fordele så vidt muligt bibeholdes.

Hvad bliver forskningen brugt til?

Resultaterne af DTU Aquas forskning i økosystembaseret marin forvaltning anvendes især til rådgivning af myndigheder, som er involveret i forvaltning af fiskeriet. Det drejer sig om EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet. Desuden rådgiver DTU Aqua internationale organisationer, blandt andet Det internationale Havundersøgelsesråd (ICES).

Rådgivningen drejer sig især om implementeringen af EU’s Maritime Politik, Havstrategidirektiv, den Fælles Fiskeripolitik samt Habitatdirektivet.

Forskningskoordinator

Faciliteter

DTU Aqua har en lang række faciliteter til eksperimentel forskning – fra forskningsskibe til speciallaboratorier og forsøgsanlæg. 

Læs mere om faciliteterne