Forskningstemaer

Forskningstemaer indenfor forskningsområdet Kystøkologi.

Akvakultur af lavtrofiske arter (LTA)

Forskningen i lavtrofiske arter som skaldyr og tang tager udgangspunkt i DTU Aquas klækkerifaciliteter og opdrætsanlæg for muslinger, østers, hummer og tang m.m. og omfatter alle aspekter fra produktionen af larver/sporer til grow-out og miljøeffekter. Området omfatter også brug af opdræt af lavtrofiske arter som marine virkemidler i relation til effekter af udledning af næringsstoffer fra land (eutrofiering) og som en del af marin naturgenopretning.

Blå biomasse

Blå biomasse og nye marine proteinkilder omfatter f.eks. søstjerner og invasive arter til brug for human konsum, som foderingrediens eller til udvinding af værdifulde mineraler eller materiale. Vi har primært fokus på udvikling af metoder til fiskeri eller høst og ikke så meget på forarbejdningen.

Effekter af menneskeskabte presfaktorer i kystzonen

Vi undersøger effekter af presfaktorerne på de kystnære områders økosystemer og habitater. De væsentligste presfaktorer i kystzonen er tilførsel af for mange næringsstoffer samt klimaforandringer, men stedspecifikke presfaktorer som fiskeri, klapning og råstofindvinding har også betydning i et stresset kystnært miljø. Vi anvender bl.a. dynamisk modellering i vores undersøgelser af presfaktorernes betydning.

Marine habitater og deres betydning i kystzonen

Vi forsker i struktur og funktion af kystnære habitater med fokus på deres funktion som opvækst- og levested for fisk, skaldyr og tang. Genopretning af habitater i marine områder er et nyt forskningsområde, som Kystøkologi deltager i. DTU Aqua udvikler metoder til at genetablere både biogene rev og stenrev på baggrund af vores viden om økosystemerne. Vi har desuden et særligt forskningsfelt omhandlende de mekanismer, der regulerer kystzonens fiskebestande.

Invasive arter

Forskningsområdet Kystøkologi har det overordnede ansvar for DTU Aquas indsatser omkring invasive arter, selvom der også er forskning i invasive arter inden for andre forskningsområder. Inden for Kystøkologi har vi fokus på bekæmpelse af invasive arter med udgangspunkt i at udnytte dem bæredygtigt som proteinkilder. Vi forsker også i invasive arters spredning med særligt fokus på hvirvelløse dyr og tangarter og gennem brug af modellering.