Mission, vision og opgaver

DTU Aqua udfører forskning, rådgivning og uddannelse på universitetsniveau og bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af akvatiske ressourcer.

Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) er et institut på Danmarks Tekniske Universitet. Indtil 2008 hed instituttet Danmarks Fiskeriundersøgelser.

Mission

DTU Aquas mission er at udføre forskning, rådgivning og uddannelse på universitetsniveau samt bidrage til innovation inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af akvatiske ressourcer. Vi forsker i akvatiske organismers biologi og populationsøkologi, fysiske og kemiske processer i vandmiljøet og økosystemers struktur og dynamik og inddrager alle relevante naturlige og menneskeskabte påvirkninger.

Vision

DTU Aquas vision er at understøtte en miljømæssig og økonomisk bæredygtig udnyttelse af akvatiske ressourcer. Det gør vi ved at anvende en integreret økosystemstilgang, som udnytter synergier mellem naturvidenskab og teknisk videnskab. Vores arbejde omfatter alle komponenter og trofiske niveauer i akvatiske økosystemer, inkluderer både naturlige og menneskeskabte påvirkninger, som fx fiskeri, forurening, skibsfart og offshore-energiproduktion, og integrerer moderne teknologier. 

For at virkeliggøre visionen skal DTU Aquas forskning og uddannelse være innovativ og af højeste internationale standard. Vores rådgivning skal være praktisk anvendelig, kvalitetssikret og relevant, og kommunikationen med brugere og aktører skal være åben og forståelig.

Forskning

DTU Aquas forskning er opdelt i følgende forskningsområder:

 • Oceanografi
 • Marine populationer og økosystemers dynamik
 • Ferskvandsfiskeri og økologi
 • Fiskebiologi
 • Populationsgenetik 
 • Observationsteknologi
 • Kystøkologi
 • Fiskebestande og fiskeri
 • Fiskeriteknologi
 • Fiskeriforvaltning
 • Økosystembaseret marin forvaltning 
 • Akvakultur
 • Fiske- og skaldyrsygdomme

DTU Aqua beskæftiger sig med alle typer havområder fra oceaner til de indre danske farvande og kyst- og ferskvandsområder, økosystemer i søer og vandløb samt akvakultur. Nordsøen, Østersøen og danske kyst- og ferskvandsområder er de primære fokusområder, men også arktiske og subarktiske farvande, særligt den nordatlantiske del omkring Grønland, er væsentlige indsatsområder.

DTU Aquas forskningskompetencer dækker en bred vifte af naturvidenskabelige og tekniske discipliner. Feltaktiviteter, fx dataindsamling med havundersøgelsesskibe, indgår som en væsentlig komponent i mange forskningsprojekter. 

DTU Aquas forskning gennemføres i stort omfang i samarbejde med andre DTU-institutter, forskningsmiljøer på de øvrige danske universiteter samt en lang række søsterinstitutter i EU og resten af verden.

Læs mere om DTU Aquas forskning

Læs mere om DTU Aquas forskningssamarbejde

Læs mere om DTU Aquas forskningsfaciliteter

Forskningsbaseret rådgivning af myndigheder og samarbejde med erhverv

DTU Aqua rådgiver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøministeriet og andre offentlige myndigheder, fiskeri- og akvakulturerhvervene og internationale kommissioner.  

Forskningsbaseret rådgivning er et centralt arbejdsområde for instituttet. DTU’s aftale med Ministeriet for Fødevarer. Landbrug og Fiskeri om forskningsbaseret myndighedsbetjening udgør, sammen med en række aftaler med andre nationale og internationale myndigheder, ca. 70 % af DTU Aquas finansielle grundlag. Aftalerne omfatter forsknings-, udviklings- og moniteringsaktiviteter, rådgivning af myndigheder og erhverv samt kommunikation.  

Læs mere om DTU Aquas forskningsbaserede rådgivning

Læs mere om DTU Aquas innovation og erhvervssamarbejde

Uddannelse

DTU's diplomingeniøruddannelse i Fiskeriteknologi og kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi koordineres af DTU Aqua.

Desuden udbyder instituttet kurser og projekter til bachelor- og kandidatstuderende på DTU og andre universiteter. 

Derudover har DTU Aqua en ph.d.-skole, som løbende har omkring 40 ph.d.-studerende. 

Læs mere om DTU Aquas uddannelsesaktiviteter

Organisation

DTU Aqua har ca. 325 medarbejdere (årsværk), hvoraf omkring en tredjedel er videnskabeligt personale. Det øvrige personale består af biologassistenter, laboranter, administrativt personale, skibsbesætning, studentermedhjælpere m.fl.  

Instituttet er organiseret i 10 faglige sektioner, som varetager forsknings-, undervisnings- og rådgivningsopgaver. Derudover har instituttet en række faglige og administrative støttefunktioner, herunder havforskningsskibet Dana.

DTU Aqua har medarbejdere i Lyngby, Silkeborg, Hirtshals og Nykøbing Mors samt på Dana. 

Læs mere om DTU Aquas organisation