Mission, vision og opgaver

DTU Aqua udfører forskning, rådgivning og uddannelse på universitetsniveau og bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af akvatiske ressourcer.

Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) er et institut på Danmarks Tekniske Universitet. DTU Aqua var indtil 2007 et sektorforskningsinstitut i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og hed dengang Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU).

Mission

DTU Aquas mission er at udføre forskning, rådgivning og uddannelse på universitetsniveau samt bidrage til innovation inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af akvatiske ressourcer. Vi forsker i akvatiske organismers biologi og populationsøkologi, fysiske og kemiske processer i vandmiljøet og økosystemers struktur og dynamik og inddrager alle relevante naturlige og menneskeskabte påvirkninger.

Vision

DTU Aquas vision er at understøtte en miljømæssig og økonomisk bæredygtig udnyttelse af akvatiske ressourcer. Det gør vi ved at anvende en integreret økosystemstilgang, som udnytter synergier mellem naturvidenskab og teknisk videnskab. Vores arbejde omfatter alle komponenter og trofiske niveauer i akvatiske økosystemer, inkluderer både naturlige og menneskeskabte påvirkninger, som f.eks. fiskeri, forurening, skibsfart og offshore-energiproduktion, og integrerer moderne teknologier. 

For at virkeliggøre visionen skal DTU Aquas forskning og uddannelse være innovativ og af højeste internationale standard. Vores rådgivning skal være praktisk anvendelig, kvalitetssikret og relevant, og kommunikationen med brugere og aktører skal være åben og forståelig.

Forskning

DTU Aquas forskning er opdelt i følgende forskningsområder:

 • Akvakultur
 • Ferskvandsfiskeri og -økologi
 • Fiske- og skaldyrssygdomme
 • Fiskebiologi
 • Fiskeriforvaltning
 • Fiskeriteknologi
 • Kystøkologi
 • Marine levende ressourcer
 • Marine populationer og økosystemers dynamik
 • Observationsteknologi
 • Oceanografi
 • Populationsgenetik 
 • Økosystembaseret marin forvaltning 

DTU Aqua beskæftiger sig med alle typer havområder fra oceaner til de indre danske farvande og kyst- og ferskvandsområder, økosystemer i søer og vandløb samt akvakultur. Nordsøen, Østersøen og danske kyst- og ferskvandsområder er de primære fokusområder, men også arktiske og subarktiske farvande, særligt den nordatlantiske del omkring Grønland, er væsentlige indsatsområder.

DTU Aquas forskningskompetencer dækker en bred vifte af naturvidenskabelige og tekniske discipliner. Feltaktiviteter, f.eks. dataindsamling med forskningsskibe, indgår som en væsentlig komponent i mange forskningsprojekter. 

DTU Aquas forskning gennemføres i stort omfang i samarbejde med andre DTU-institutter, forskningsmiljøer på de øvrige danske universiteter samt en lang række søsterinstitutter i EU og resten af verden.

Forskningsbaseret rådgivning af myndigheder og samarbejde med erhverv

DTU Aqua rådgiver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og andre offentlige myndigheder, internationale kommissioner, fiskeri- og akvakulturerhvervene og andre interessenter.

Forskningsbaseret rådgivning er et centralt arbejdsområde for instituttet. DTU’s aftale med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forskningsbaseret myndighedsbetjening udgør, sammen med en række aftaler med andre nationale og internationale myndigheder, ca. 50 pct. af DTU Aquas finansielle grundlag. Aftalerne omfatter forsknings-, udviklings- og moniteringsaktiviteter, rådgivning af myndigheder og erhverv samt kommunikation. 

Uddannelse

DTU's diplomingeniøruddannelse Fiskeriteknologi samt kandidatuddannelserne Bæredygtigt Fiskeri & Akvakultur og Marin Ingeniørvidenskab koordineres af DTU Aqua.

Desuden udbyder instituttet DTU-kurser på alle niveauer samt bachelor- og specialeprojekter.

Derudover har DTU Aqua en ph.d.-skole, som løbende har omkring 40 ph.d.-studerende.

Organisation

DTU Aqua har ca. 360 medarbejdere, hvoraf omkring halvdelen er videnskabeligt personale, inklusive ca. 40 ph.d.-studerende. Det øvrige personale består af biologassistenter, laboranter, administrativt personale, skibsbesætning, studentermedhjælpere m.fl. 

DTU Aqua har medarbejdere på DTU's lokaliteter i Lyngby, Hirtshals, Silkeborg og Nykøbing Mors, i Sisimiut på Grønland samt på forskningsskibet Dana.

Instituttet er organiseret i 10 faglige sektioner, som varetager forsknings-, undervisnings- og rådgivningsopgaver. Derudover har instituttet en række faglige og administrative støttefunktioner, herunder forskningsskibet Dana.