Trawlfiskeri. Foto: Line Reeh.

Rådgivning om bæredygtig udnyttelse af akvatiske ressourcer

DTU Aqua rådgiver danske og internationale myndigheder om bæredygtig udnyttelse af havet og de ferske vandes økosystemer, fisk og skaldyr samt om akvakultur.

Rådgivningens kerneområder

DTU Aqua har igennem mange år rådgivet danske og internationale myndigheder om bæredygtig udnyttelse af fisk og skaldyr i hav, søer og åer samt om fiskeriet påvirkning af økosystemerne.

Rådgivningen sker primært inden for følgende kerneområder:

  • Vurdering af fiske- og skaldyrsbestandes udvikling
  • Fangstmuligheder 
  • Fiskeriteknologi
  • Fiskeriforvaltning 
  • Effekter af fiskeri og andre menneskeskabte påvirkninger af det marine økosystem og fiske- og skaldyrsbestandene 
  • Genopretning af fiske- og skaldyrsbestande 
  • Genskabelse af levesteder for fisk og skaldyr (habitatrestaurering)  
  • Akvakulturproduktion

Grundlaget for rådgivningsarbejdet er instituttets overvågning af fiskerier og fiskebestande og forskning i akvatiske økosystemer, i fiskebestandenes og fiskeriernes dynamik, i fiskeriteknologi og i effekter af forvaltningstiltag.

De fleste af DTU Aquas forskningsprojekter har som formål at styrke grundlaget for instituttets rådgivning af myndigheder og myndighedsbetjening, som udgør to tredjedele af instituttets samlede finansielle grundlag.

Rådgivning af danske og internationale myndigheder

Den største aftale om forskningsbaseret rådgivning af myndigheder har DTU Aqua med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Denne aftale omfatter monitering af fiskerier og fiske- og skaldyrsbestande, rådgivning af myndigheder, fiskerierhverv og brancheorganisationer og forskning til understøttelse af rådgivningen og moniteringen. Herudover har DTU Aqua en omfattende moniterings- og rådgivningsaftale med Europa-Kommissionen.

En væsentlig del af den fiskeribiologiske rådgivning foregår gennem det internationale havundersøgelsessråd, ICES, og Europa-Kommissionens rådgivende komité for fiskeri og akvakultur, STECF. DTU Aqua repræsenterer Danmark i ICES's Rådsforsamling og deltager i ICES's Rådgivningskomité og Forskningskomité og i cirka 70 ekspertgrupper.

Desuden rådgiver DTU Aqua internationale organisationer og regionale fiskerikommissioner som North East Atlantic Fisheries Commission, NEAFC, og North Atlantic Salmon Conservation Organization, NASCO.

DTU Aqua er de seneste år gået aktivt ind i rådgivningsarbejde på miljøområdet og rådgiver Miljøministeriet, f.eks. i forbindelse med implementering af EU’s havstrategidirektiv. Denne rådgivning er mere ad hoc-baseret med enkeltstående kontrakter. 

Derudover har DTU Aqua en samarbejdsaftale med Grønlands Naturinstitut om at repræsentere Grønland på udvalgte områder i internationale rådgivnings- og fiskeriforvaltningsorganer.


Eksempler på rådgivning

Fiskebestandenes tilstand
En væsentlig del af den fiskeribiologiske rådgivning foregår gennem det internationale havundersøgelsessråd, ICES, og Europa-Kommissionens rådgivende komité for fiskeri og akvakultur, STECF. DTU Aqua repræsenterer Danmark i ICES's Rådsforsamling og deltager i ICES's Rådgivningskomité og Forskningskomité og i cirka 70 ekspertgrupper.
Læs mere om ICES

Havstrategi
Formålet med EU’s havstrategidirektiv er, at de europæiske farvande skal have en god miljøstatus. Fiskeri er en af de aktiviteter, der har indflydelse på havmiljøet. DTU Aqua bidrager til udarbejdelsen af den danske havstrategi med sin ekspertviden indenfor fiskebestande og effekten af fiskeri på havmiljøet. Desuden rådgiver vi om konsekvenser af plastikaffald i havet, herunder om de levende organismer indtager mikroplastik. Miljøministeriet er ansvarlig for implementeringen af havstrategidirektivet i Danmark.
Læs mere om havstrategien

Maritim fysisk planlægning 
Formålet med EU’s direktiv om maritim fysisk planlægning er at fremme vækst og sameksistens mellem de erhvervssektorer, der udnytter havet, og at beskytte miljøet. DTU Aqua har med sin ekspertise indenfor de marine levende ressourcer, fiskeriets miljøpåvirkning og fiskeriflådernes dynamik og interaktioner med andre marine sektorer en vigtig rolle som leverandør af viden til udarbejdelsen af havplanen. Arbejdet med havplanen koordineres af Søfartsstyrelsen.
Gå til havplanen.dk

Fiskepleje.dk
DTU Aqua har kontrakter med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forsknings- og udviklingsarbejde inden for de områder, som er vigtige for det rekreative fiskeri. Fiskeplejeområdet har sin egen hjemmeside, fiskepleje.dk
Gå til fiskepleje.dk

Værktøj til dambrugsberegninger
DTU Aqua har udviklet tre modeller, som blandt andet kan bruges til at forudsige udledningen af næringsstoffer fra dambrug med ørredopdræt.
Læs mere om dambrugsværktøjet

Faciliteter

En del af de data, som DTU Aqua bruger i rådgivningen af myndigheder, indsamles fra DTU Aquas skibe.

Læs om DTU Aquas skibe

Kontakt

Anja Gadgård Boye
Direktør for myndighedsbetjening
DTU Aqua
93 51 35 57