Konsekvensvurderinger af fiskeri i naturbeskyttelsesområder

DTU Aqua foretager konsekvensvurderinger af fiskeri efter muslinger, østers og søstjerner i naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder).

Konsekvensvurderinger er en videnskabelig vurdering af, hvad fiskeri i et givet område vil betyde for økosystemet. Konsekvensvurderingerne udarbejdes hvert tredje år, mens der i de mellemliggende år gennemføres årlige supplerende analyser, som afrapporteres i notater.

Konsekvensvurderingerne og notaterne bruges af Fødevareministeriet som vidensgrundlag for at fastsætte regulerende foranstaltninger for fiskeri i områderne, f.eks. beskyttende ålegræskasser og dybdegrænse for fiskeri.