Produktionsbidragsmodel for portionsørreder

Produktionsbidragsmodellen for opdræt af portionsørreder i ferskvand beregner hvor meget kvælstof, fosfor og organisk stof, fiskeproduktionen tilfører vandet inden det renses.

Beskrivelse af Produktionsbidragsmodellen for portionsørreder i ferskvand

Produktionsbidraget er mængden af næringsstoffer (N, P og organisk stof (O)), som selve fiskeproduktionen tilfører det indtagne vand, inden det renses. Produktionsbidraget omfatter således fiskenes udskillelse af fækalier (ufordøjet foder) og affaldsprodukter (fra fordøjet foder) og tillægges evt. foderspild. 

Beregningen af produktionsbidraget og dets fordeling på partikulære og opløste stoffer afhænger af en række inputparametre inkl. foderets næringsstofsammensætning (foderdeklarationen), næringsstoffernes fordøjelighed, mængden af udfodret foder samt foderkvotienten. Produktionsbidragsmodellen er generelt gældende for alle typer dambrug ved en normal produktion af regnbueørreder (50-800 g) i ferskvand.

Hent manual for produktionsbidragsmodellerne og Dambrugsmodellen

Registrér og få tilsendt Produktionsbidragsmodellen for portionsørreder, version 3.1.1.

Udfyld nedenstående skema, og få tilsendt seneste version af produktionsbidragsmodellen. Vi bruger udelukkende oplysningerne til at sende dig information om opdateringer af modellen og lignende.

Når du har registreret dig, får du tilsendt en mail med produktionsbidragsmodellen vedhæftet.

*
*
*
*
*
*
*

Kontakt

Seniorforsker
Anne Johanne Tang Dalsgaard
Tlf. 35 88 32 16
jtd@aqua.dtu.dk

Sektionsleder
Per Bovbjerg Pedersen
Tlf. 35 88 32 56
pbp@aqua.dtu.dk