Fiskegarn. Foto: Jens Astrup.

Fiskeriteknologi

DTU Aquas forskning i fiskeriteknologi fokuserer på udvikling af skånsomme og selektive fangstredskaber, som kan bidrage til at undgå uønsket bifangst og minimere påvirkningen af havmiljøet.

Hovedtemaer i forskningen i fiskeriteknologi

Forskningen i fiskeriteknologi har to hovedtemaer:

  • Selektive, skånsomme og effektive fangstmetoder
    DTU Aqua forsker i skånsomme, selektive og effektive fangstmetoder, som gør det muligt at fiske målrettet efter bestemte fiskearter og -størrelser. Målet er at reducere bifangst og discard (udsmid af fisk) og at mindske påvirkningen af det marine miljø. 

  • Energivenligt fiskeri
    Udvikling af et mere energivenligt trawlfiskeri er et nyt forskningsfelt i DTU Aqua. Vi forsker blandt andet i, hvordan trawl kan designes, så de bliver lettere at trække gennem vandet. Målet er at mindske fiskefartøjernes forbrug af brændstof og udledning af CO2.

Hvorfor forsker vi i fiskeriteknologi?

Fiskeriteknologiske løsninger er en af nøglerne til at sikre, at havets ressourcer udnyttes bæredygtigt. Fx er størrelsen og formen på netmaskerne i trawl med til at afgøre, hvor store fisk og hvilke fiskearter man fanger. EU’s fælles fiskeripolitik indeholder derfor regler for, hvordan fangstredskaber skal være udformet i forskellige fiskerier. I den forbindelse har myndighederne løbende brug for forskningsbaseret rådgivning.  

Udvikling af moderne fangstmetoder spiller samtidig en afgørende rolle for fiskerierhvervets effektivitet og konkurrenceevne.  

Både myndigheder og erhverv forventes i stigende grad at efterspørge forskning i skånsomme og selektive fangstmetoder. Det skyldes ikke mindst, at EU har indført et generelt forbud mod udsmid af fisk, som indfases i perioden 2015-2019. Hovedopgaven i den forbindelse bliver at reducere fangsten af uønskede fisk, og her er selektive fiskeredskaber og fangstmetoder helt afgørende.  

Fiskeriteknologien spiller også en rolle for energiforbruget i fiskeriet. Den væsentligste del af brændstofforbruget i et fiskeri går til at trække fangstredskaber gennem vandet. Fangstredskaberne har dermed betydning for fiskerierhvervets udledning af drivhusgasser og for erhvervets udgifter til brændstof. Derfor er der behov for forskning i udvikling af energioptimale fiskeriteknologier.  

Hvad bliver forskningen brugt til?

Resultaterne af DTU Aquas forskning i fiskeriteknologi anvendes især til rådgivning af myndigheder, som er involveret i forvaltning af fiskeriet. Det drejer sig om EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.   

Desuden rådgiver vi internationale organisationer, blandt andet Det internationale Havundersøgelsesråd (ICES), og FN’s fødevareorganisation (FAO).  

En væsentlig del af forsknings- og udviklingsarbejdet foregår i samarbejde med fiskerierhvervet og redskabsindustrien, som anvender forskningsresultaterne i fiskeriet og i produktionen af net mv.   

Hvordan forsker vi?

DTU Aqua samarbejder med fiskerierhvervet om at udvikle og skånsomme, selektive og effektive fangstmetoder, hvor forsøgene gennemføres fra kommercielle fiskefartøjer. Adskillige af de selektive fiskeredskaber, vi har været med til at udvikle, anvendes i dag i det kommercielle fiskeri.  

Vi tester de nyudviklede fiskeredskaber i Danmarks mest avancerede prøvetank. Den ligger i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals – samme sted som DTU Aqua fiskeriteknologiske forskning foregår.  

 

 

Kontakt

Forskningskoordinator
Ludvig Ahm Krag
Tlf. 21 31 64 57
lak@aqua.dtu.dk

SMARTFISH

Kamerateknologi i trawlfiskeriet gør det muligt for fiskere at overvåge fangstprocessen i realtid. Denne video viser en demonstration af teknologi udviklet af DTU Aqua i samarbejde med ATLAS MARIDAN.

FN's bæredygtighedsmål

DTU Aquas forskning i fiskeriteknologi understøtter FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling #14    FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling #2

FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling #13